Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Centrumplan Hoogkarspel wens of noodzaak?

CentrumplanOp 1 januari 2006 zijn de voormalige gemeenten Venhuizen en Drechterland op vrijwillige basis gefuseerd tot de nieuwe Gemeente Drechterland. Vanaf het begin is daarbij de vraag gesteld of deze nieuw gevormde Gemeente zowel kwalitatief als kwantitatief voor langere termijn in staat is om haar taken voor de inwoners goed te kunnen uitvoeren. Het antwoord van Gemeentebelangen Drechterland (GBD) hierbij is of het verantwoord is het beleid in de huidige twee bestaande, verouderde, gemeentehuizen uit te voeren of deze te vervangen door één nieuw gebouw.

Een diepgaand onpartijdig bestuurskrachtonderzoek, gedaan door de Universiteit van Tilburg, komt tot de conclusie dat de gemeente Drechterland in staat is zelfstandig en langdurig haar taken voor de inwoners naar behoren te kunnen uitvoeren.Gemeentebelangen Drechterland is op grond van dit onderzoek van mening dat er geen enkele aanleiding bestaat om op korte termijn te komen tot een nieuwe fusie met andere gemeenten. Een grotere afstand tussen bestuur en burger is, naar onze mening, niet in het algemeen belang en geeft geen enkele garantie op meer efficiency en/of kostenbesparing. Wel zal er intensievere samenwerking met nabuurgemeenten, Stedebroec en Enkhuizen, worden nagestreefd .

 Opwaardering, uitbreiding of renovatie van de bestaande gemeentehuizen is een onverantwoorde, kostbare investering. In het verkiezingsprogramma heeft GBD zich uitgesproken over de noodzaak van een centrale huisvesting. 

Het Raadhuisplein in het centrum van Hoogkarspel, inclusief het gedateerde winkelcentrum, heeft dringend behoefte aan opwaardering. Door de gemeenteraad is opdracht verleend om voor dit gedeelte van het centrum een plan te ontwikkelen. Hierbij wordt het voorliggend plein autovrij, het winkelcentrum gemoderniseerd en het bestaande gemeentehuis vervangen door één nieuw multifunctioneel gebouw. Bestemd voor het gemeentebestuur, het ambtelijk apparaat en ruimtes voor medegebruik door verenigingen die daar hun aktiviteiten kunnen uitvoeren. Vooral aan dit laatste is in Hoogkarspel een dringend gebrek. Tevens zal er een brasserie in worden gesitueerd als vervanging van de ooit bestaande cafetaria “De Rode Lantaarn”. De brasserie kan een trefpunt zijn voor bezoekers en winkelend publiek. Een vitaal hart in een moderne gemeente.

In het licht van de genoemde plannen zijn de benodigde investeringen voor de gemeente Drechterland verantwoord en uitvoerbaar. Met de eigenaar van het winkelcentrum en betrokken winkeliers wordt overleg gepleegd over de opwaardering en uitvoering van het centrumplan.
Naar de mening van Gemeentebelangen Drechterland moeten er op korte termijn beslissingen worden genomen en worden gestart met de uitvoering van werkzaamheden. Niet afwachten maar aanpakken.

De bouw zakt steeds dieper weg in het moeras van stilstand en oplopende werkeloosheid. Het centrumplan van Drechterland kan een stimulans zijn om de werkgelegenheid in ons gebied positief te beïnvloeden. Meerdere bedrijven hebben reeds geïnformeerd naar de stand van zaken. Deze belangstelling zal op de prijsvorming een positief effect kunnen betekenen.

Investeren in een zelfstandig en toekomstbestendige Gemeente Drechterland is goed besteed (belasting)geld!

Naar boven