Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

De nieuwe Omgevingswet, een fiasco in wording ?

Idso Brouwer GBDDe nieuwe Omgevingswet. Een fiasco in wording ?
Regels over onder andere het milieu, de ruimtelijke ordening en het aanvragen van vergunningen – nu nog een overzichtelijk landschap – worden samengevoegd tot een juridische brij waarin niemand de weg nog weet.
Het kabinet wil het omgevingsrecht eenvoudiger maken door bestaande regelingen te bundelen. Inderdaad, op het eerste gezicht lijkt het nuttig om van 26 wetten en aanvullende regelingen één compacte en toegankelijke nieuwe wet te maken. Maar schijn bedriegt.
Geheel onduidelijk is voor welk probleem de Omgevingswet een oplossing biedt. Wel staat vast dat de kosten de pan uit gaan rijzen en dat het Rijk daarvoor geen compensatie biedt. Ook zeker is dat de burger, voor wie de wet een juridische chaos betekent, het kind van de rekening is.

 

De burger zou meer zeggenschap over de leefomgeving krijgen
Een belangrijke doelstelling van de Omgevingswet is om die burger meer zeggenschap over de eigen leefomgeving te geven, onder andere door het gemakkelijker te maken zelf de weg in het omgevingsrecht te vinden. Dat is echter een illusie. Een vergunning voor bijvoorbeeld een hotel-restaurant zal in de toekomst precies dezelfde beoordeling vragen als in de huidige situatie.
Bundeling van regels aan de hand waarvan de beoordeling plaatsvindt, maakt dat zeker niet eenvoudiger. Probeer bovendien maar eens uit te zoeken welk orgaan beslist op de aanvraag voor zo’n vergunning. Dat kost in het doolhof van de Omgevingswet veel moeite.
Voorstanders voeren aan dat de nieuwe wet het mogelijk maakt om (bouw)projecten sneller te laten starten. Maar dat is niet het geval. De Omgevingswet biedt geen enkele garantie voor een snellere totstandkoming van een project, om de simpele reden dat ieder project, ook onder de Omgevingswet, moet voldoen aan tal van wettelijke eisen. Ook op dat punt is er dus, voor burger of onderneming, geen sprake van een verbetering.
De realiteit is dat bestaande wet- en regelgeving nu juist een overzichtelijk landschap vormen, waarin professionals – ambtenaren, advocaten, architecten, bedrijfsjuristen – uitstekend hun weg kunnen vinden. Zij hebben ieder op hun eigen gebied te maken met een beperkt onderdeel van het omgevingsrecht en komen doorgaans slechts sporadisch met aanpalende onderdelen in aanraking. De huidige sectorale indeling zorgt voor een helder overzicht en eenvoudige toepasbaarheid die de nieuwe Omgevingswet alleen al door zijn vorm moet ontberen.

Gebrek aan belangstelling voor de gevolgen op decentraal niveau
De poging om tot een nieuwe Omgevingswet te komen toont een pijnlijke discrepantie tussen ambitie en realiteitszin op centraal overheidsniveau en gebrek aan belangstelling voor de gevolgen op decentraal niveau. In Den Haag lijkt de vraag niet of onvoldoende gesteld hoe op gemeentelijk of provinciaal niveau moet worden omgegaan met deze ingrijpende wijziging.
Zeker na grote problemen met omvangrijke decentralisaties in de zorg moet hoe dan ook worden voorkomen dat Nederlandse gemeenten wederom worden geconfronteerd met een project dat hen met enorme kosten en complexe taken, onder meer op het gebied van IT, opzadelt en waarvan de gevolgen niet goed zijn te overzien. De Omgevingswet dreigt een enorme chaos te veroorzaken in dit voor burgers, overheden en bedrijven zo belangrijke rechtsgebied.
Laten we vooropstellen dat er ruimte is voor verbetering van het huidige stelsel, maar dat vraagt niet om een totale transformatie. De nieuwe Omgevingswet dreigt een kostbaar juridisch oerwoud te worden, waarvan met name één beroepsgroep de vruchten gaat plukken: de advocatuur. Dat kan nooit de intentie van de wetgever zijn.
We kijken daar de wethouder niet op aan; ook zij kreeg dit gewoon over de schutting geworpen, maar voor onze gemeente hadden we de €1,8 miljoen ook beter kunnen besteden. GBD vindt dan ook dat we terug moeten naar het Rijk om er voor te zorgen dat niet alle kosten op ons afgewimpeld worden.

GBD heeft daarom een motie voorbereid die samen met alle andere fracties werd ingediend om het college te verzoeken bij het Rijk aan te kloppen voor extra financiering van dit mega project. Uiteraard werd deze motie met algemene stemmen aangenomen. Prima succes voor GBD !

Naar boven