Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD wethouder Vincent Reus presenteert de Raad een sluitende meerjaren begroting

BegrotingOp 27 oktober heeft het college formeel de begroting 2015 ingediend bij de gemeenteraad van Drechterland. Een sluitende begroting 2015 en een sluitende meerjarenbegroting 2016 t/m 2018. Een hele verbetering ten opzichte van de meerjarenbegroting van 2014 waarin de jaren 2015 t/m  2017 een fors tekort lieten zien.

Sluitende begroting
Het sluitend krijgen van de begroting is niet zonder vergaande bezuinigingen tot stand gekomen door college en raad is er goed gekeken naar uitgaven waar nog bezuiniging op mogelijk was. De grootste posten daarbij zijn besparingen in het groen- en wegenonderhoud en het op een slimmere wijze gebruik maken van de lage rentestanden bij het aantrekken van geld. Verder is er kritisch gekeken naar de bedrijfskosten van de eigen organisatie.

 

Zwakkeren ontzien naar wens van GBD
Belangrijk is dat de sociaal zwakkeren in onze gemeente zijn ontzien bij deze bezuinigingen en ook de subsidies aan het verenigingsleven zijn niet gekort. Plus dat daarnaast de Onroerend goed belasting niet is verhoogd bovenop de normale prijscompensatie. Deze punten zijn voor Gemeentebelangen vooral van belang omdat zij dit in haar verkiezingsprogramma heeft beloofd.

Reacties van de oppositie niet gefundeerd
Vanuit een van de oppositiepartijen is nog aangevoerd dat er zou worden ingeteerd op de reserves en daarmee gaten ingevuld zouden worden. Daarnaast zou het tafelzilver van Drechterland (waarmee de opbrengst van de verkoop van de Nuon aandelen wordt bedoeld) worden verkwanseld in deze begroting. En werd een oude quote “Drechterland wordt zo het Griekenland van West-Friesland” geleend van de oppositie tijdens de voorgaande collegeperiode. Wat betreft de interen op de reserves is misschien de volgende toelichting het meest duidelijk. Als ik spaar voor de aankoop van een nieuwe keuken zal mijn spaarsaldo toenemen. Besluit ik de keuken aan te kopen dan zal mijn spaargeld dalen en zo is het ook met de reserves in deze begroting en deze dalen doordat we uitgaven doen voor het doel waarvoor in voorgaande jaren is gereserveerd. En wat het genoemde tafelzilver betreft, deze staan nog steeds in het voordelig saldo als incidentele opbrengst over 2015.

Bijzonder is wel dat Progressief Drechterland ondanks haar kritiek op dalende reserves en verkwanseling van het tafelzilver zelf maar liefst € 350.000 wilde uitgeven aan Duurzaamheid en Burgerparticipatie zonder onderbouwing en concrete plannen. De vraagt rijst dan wie daarmee nu het geld verkwanselt.

Per saldo kon de overgrote meerderheid van de gemeenteraad (met complimenten) instemmen met deze begroting en heeft GBD (met de wethouderspost financiën) hiermee een prestatie van formaat geleverd. Drechterland is daarmee meer het “ Duitsland” van West-Friesland te noemen.

Naar boven