Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Vragenkwartiertje gemeenteraadsvergadering 28 januari 2013

schellinkhout 30 jan 2013

Een vast onderdeel van de agenda van de maandelijkse Raadsvergadering van Drechterland is het zgn. “Vragenkwartiertje”. Raadsleden krijgen hierbij de gelegenheid schriftelijke vragen te stellen aan de portefeuillehouders(wethouder en/of burgemeester)over diverse aspecten van het beleid, de daaruit vloeiende voorstellen, maar ook over actuele kwesties. Deze schriftelijke vragen moeten voor 10.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier ingeleverd zijn. Deze zorgt er dan voor dat elk raadslid op tijd een overzicht krijgt per fractie van de ingeleverde vragen. Ook de portefeuillehouders ontvangen zo’n overzicht, waardoor zij in staat worden gesteld de raadsleden op juiste wijze te informeren.

Tijdens de raadsvergadering van maandag 28 januari jl. zijn o.a. namens Gemeentebelangen door de fractievoorzitter, n.a.v. een binnengekomen brief waarin bezwaar werd aangetekend tegen het besluit van het college een omgevingsvergunning te verlenen tot plaatsing van een windturbine van 10 meter hoogte op perceel Dorpsweg 160 te Schellinkhout, de volgende vragen gesteld:
a. Heeft u bij de afweging van het betreffende verzoek niet overwogen de definitieve besluitvorming hieromtrent via de raad te doen laten plaatsvinden, omdat naar onze mening- zoals is afgesproken m.b.t. de procedure verklaring van geen bedenkingen- de gevoeligheid van zo”n verzoek nogal hoog is. Kijk maar naar de reacties van de direct omgeving.
b. Hoewel de verleende omgevingsvergunning in overeen stemming is met het provinciaal en gemeentelijk beleid, lijkt het ons raadzaam eens raadsbreed te discussiëren over het toekomstige beleid omtrent het plaatsen van solitaire windmolens op particulier terrein!
c. Wat doet u met de uitspraak van de bezwarencommissie die een afgewogen oordeel moet geven over de geuite bezwaren van de in de brief genoemde bezwaarmakers?
Naar de mening van de bestreffende portefeuillehouder speelt zich de politieke gevoeligheid zich met name af bij de aanleg van grootschalige windmolenparken voor commerciële doeleinden. Dat deze gevoeligheid zich ook uitstrekt tot kleinschalige invoering van windenergie heeft hij anders ingeschat, gerelateerd aan de klimaatvisie en Drechterland als Millenniumgemeente. N.a.v. de gestelde vragen constateert hij dat ook op dit terrein best gevoeligheden liggen. Echter de zgn. Wabo –regeling staat een omgevingsvergunning toe voor een bouwwerk,geen gebouw zijnde met een max. lengte van 10 meter en een opp. van 50 m2. Derhalve is het verzoek niet in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat er geen onevenredige aantasting van de belangen van derden ontstaat en heeft ook de welstandscommissie voor deze zgn. “kruimelgevallen” een positief advies gegeven. De raad zou bij wijziging van het bestemmingsplan kunnen bepalen wat wel en niet wordt toegestaan. Het besluit kan niet door de raad worden teruggedraaid, dit is een bevoegdheid van het college. Derhalve wordt eerst gewacht op de uitslag van de Bezwarencommissie.
De heer Bosma heeft gevraagd of het college genegen is de verandering van tweerichtingsverkeer tussen de Laan en de Dorpsweg terug te brengen tot een eenrichtingsverkeersituatie. De portefeuillehouder deelt mee dat dit weer zal gebeuren.
Op de vraag van de heer Bosma wat de zienswijze is van het college op de marktbijeenkomst in het kader van de N23 deelt de desbetreffende wethouder mee dat het welslagen hiervan afhankelijk is van de creativiteit en het innovatief vermogen van de markt zelf. De kwaliteit blijft boven alles taan. Tevens wordt aangegeven dat de visie van de raad glashelder blijft staan ondanks een mogelijk bezuiniging van 23 miljoen euro! Zo niet dan zal Drechterland en lagere financiële bijdrage leveren.

 

Naar boven