Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Verslag Openbare Raadsvergadering d.d. 25 april 2016

Burgemeester Pijl opende zijn 1e officiële raadsvergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen en wenste de raad een constructieve vergadering toe.

Bij het agendapuntvaststelling raadsagenda werd- n.a.v. het besluit tijdens het voorafgaande Presidium genomen- verzocht het agendapunt 12 “Vaststelling Verordening Auditcommissie Drechterland” van de agenda te halen. Deze verordening wordt dan later in een van de volgende vergaderingen, na een zorgvuldige voorbereiding, behandeld.

 

Na de loting volgorde discussie(VVD) werden de schriftelijk ingediende vragen door het college beantwoord. GBD heeft bij monde van haar fractievoorzitter-mevr. Bregman- de Reus- de vraag gesteld naar de huidige ontwikkelingen rond dorpshuis De Drecht te Schellinkhout in relatie tot de inbreng van Stichting “De Boei” in de Martinuskerk aldaar. Het antwoord van de portefeuillehouder was de problematiek van het vinden van een goede beheerder. Hierin was men nog niet geslaagd, waardoor er voor de beheerder van dorpshuis De Drecht ook voor de toekomst nog geen duidelijkheid is. Deze week vindt hieromtrent overleg plaats.

De agendapunten goedkeuring verslag RTG en regionale samenwerking leverde geen verdere discussie op.

Verzoek Investeringssubsidie ASV 55. ASV 55 verzoekt het college een bedrag van 22024,00 euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de kleedkamers en douches. Het verzoek werd door de gehele raad goedgekeurd. Dat gold ook voor de wijziging bestemmingsplan Streekweg 82/84.

Een langere discussie(debat) was nodig bij het voorstel Subsidiebeleid Gemeente Drechterland. De drie coalitiepartijen(GBD,VVD, CDA) diende gezamenlijk een motie in met het verzoek aan het college in de notitie een bepaling op te nemen om bij een investeringssubsidie van meer dan 10.000,00 euro een doelmatigheidstoets op te nemen, waarin duurzaamheid een belangrijk onderdeel van zal gaan uitmaken. Tevens werd in de 2e motie verzocht de waarderingssubsidie voor een periode van 4 jaar vast te leggen, inclusief een steekproefsgewijs onderzoek naar doelmatigheid en rechtmatigheid van de verenigingen/stichtingen. Alleen PDL was tegen beide moties.

Het voorstel Vaststelling Kaderbrief Participatiebudget Werksaam Westfriesland waarbij de raad gevraagd werd het volledig ontvangen Participatiebudget(Re-integratie- en WSW –budget) in een keer door te sluizen naar Werksaam werd door GBD en de andere fracties goedgekeurd. Vraag hierbij was of dit elke keer op deze wijze aan de orde moest komen. Voorlopig wel!

Het verzoek tot het Beschikbaar stellen van een krediet ad 26350,00 euro t.b.v. de aanleg van een glasvezelnetwerk Zuiderkogge riep bij GBD de nodige vraagtekens op. We hebben kritische vragen gesteld over met name dat deze investeringen geen overheidstaak is maar marktgericht dient te zijn. Slechts 5 bedrijven zijn bereid mee te betalen aan de totale investering. Anderen wachten af of zien de directe noodzaak nu nog niet in! GBD was van mening dat er eerst meer onderzoek en tijd nodig is om tot een realistisch beeld te komen. Na de beantwoording van de portefeuillehouder, maar vooral omdat middels een stemverklaring wij het economisch belang meer laten profileren dan onze eerste afwijzing ging GBD alsnog akkoord.

Veel soepeler naam de Raad een algemeen besluit over de aanbevelingen van de RKC SED omtrent de kwaliteitsverbetering van de raadstukken. De raad adviseerde het college om de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en binnenkort te komen met een algemeen format voor de opzet van de raadstukken.

Tenslotte het voorstel zienswijze Natuur- en Recreatieplan RSW. Het debat hierover naam veel tijd in beslag. Er veel voor onze wethouder heel wat uit te leggen aan met name het CDA. PDL en VVD dienden samen nog een motie in die later met het CDA, maar zonder overleg met ons werd aangepast. Het betrof het voorstel meer aandacht te besteden aan natuurontwikkeling( robuuste oevers en biodiversiteit). Het CDA wil graag een nieuwe en kostbare app. laten ontwikkelen voor het gehele gebied waardoor toeristen op een digitale wijze kennis kunnen nemen van alle interessante bezienswaardigheden langs de diverse vaar, fiets- en wandelroutes. GBD bleef achter haar wethouder staan. De motie werd slechts door de indieners ondersteund.

Om 22.45 uur was de raadvergadering voorbij.

P.Keersemaker fractielid.

 

Naar boven