Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD wil maatregelen van College Drechterland n.a.v. stilleggen N23

De inwoners van Westfriesland hebben dagelijks te maken met de gevolgen van het stilleggen van de werkzaamheden aan de N23. “Er gebeurt niets” met als gevolg dat de verkeersonveiligheid op delen van het wegtracé in de Gemeente Drechterland alleen maar langer blijft bestaan. De stip op de horizon voor het gereedkomen van de N23 drijft steeds verder weg. Gemeentebelangen Drechterland acht het uit het oogpunt van verkeersveiligheid dringend noodzakelijk op zo kort mogelijke termijn de navolgende gevaarlijke knelpunten aan te pakken en op te lossen:

 

  • Veel scholieren uit Venhuizen en Hem gaan iedere dag via de Voetakkers en het onverlichte tijdelijke fietspad naar het Martinuscollege in Stedebroec. Daarbij moeten zij de onbeveiligde  Raadhuislaan oversteken. Met de winterse en donkere dagen die komen is het treffen van veiligheidsmaatregelen hier noodzaak.
  • Het fietspad langs de Houterweg is wegens werkzaamheden aan de N23 geblokkeerd. Veel inwoners uit Drechterland zuid gaan dagelijks per fiets naar het NS station in Hoogkarspel. Nu de donkere winterse dagen in aantocht zijn ontstaat hier voor het langzame verkeer op de rijbaan een gevaarlijke situatie.
  • De onafgewerkte rotonde Florasingel/Zuiderdijk leidt tot onaanvaardbare risico’s voor vooral fietsverkeer. Hoewel er een verbod is om af te slaan wordt dit regelmatig genegeerd. Hierdoor ontstaan er regelmatig hachelijke situaties voor overstekende fietsers, waaronder veel schoolkinderen. De inwoners is bij schrijven in mei 2016 toegezegd dat deze situatie medio oktober 2016 zal worden opgelost. Belofte maakt schuld, dit mag niet blijven voortbestaan.
  • Ook bereiken ons noodkreten van toename van (vracht)verkeer op het Zittend te Westwoud.  Dit  ten gevolge van sluipverkeer, verband houdende met de N23. Ook hier lopen schoolkinderen risico’s.

Gemeentebelangen Drechterland zal bij het College van B&W aandringen onze grote zorgen over de verkeersonveiligheid kenbaar te maken aan die instanties die verantwoordelijk zijn voor het voortduren hiervan. En aandringen om op zo kort mogelijk termijn maatregelen te treffen hier een einde aan te maken. Dit in het belang van onze inwoners en in het bijzonder de schoolgaande jeugd.

Naar boven