Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Algemene Ledenvergadering GBD, 28 november 2017

Aan alle leden van Gemeentebelangen Drechterland

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van GBD. De vergadering vindt plaats op dinsdag 28 november 2017 en zal worden gehouden in Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98, 1696 BK Oosterblokker. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening en welkom;
 2. Vaststelling agenda;
 3. Situatie bestuurssamenstelling;
 4. Mededelingen/ ingekomen stukken;
 5. Verslag ALV d.d. 17 maart 2017; dit treft u vanaf 21 november aan op onze website ; op verzoek kunt u een papieren versie toegezonden krijgen;Notulen-ALV-28-3-2017.pdf
 6. Bestuurssamenstelling:
  Aftredend en herkiesbaar conform schema Huishoudelijk Reglement: H.W.M. Verreijen, Idso Brouwer. Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Groot;
  Totaal zijn er 6 vacatures te vervullen waarvoor het bestuur de volgende kandidaten voordraagt: Henk Verreijen, Idso Brouwer, Lieke Marije de Graaf, Esther Groot-Overman, Marten de Jong, Ronald de Vos, Inge Willems.
 7. Situatie penningmeester en financieel verslag;

  Pauze

 8. Verkiezingen:
  1. de lijsttrekker
  2. vaststelling volgorde kandidaten; de concept groslijst van de kandidaten is vanaf 21 november op de website van GBD te bekijken of te downloaden.
 9. Concept verkiezingsprogramma ter goedkeuring; dit kunt u ook vanaf 21 november op de website bekijken of downloaden; op verzoek kunt u een papieren versie toegezonden krijgen;
 10. Rondvraag;
 11. Sluiting;

U kunt zich afmelden voor deze vergadering bij Idso Brouwer: tel.nr. 06-53534688, of bij Henk Verreijen: 06-53160933. Heeft u een agendapunt voor deze vergadering dan kunt u dit vooraf melden bij bovengenoemde personen of bij de vaststelling van de agenda op de vergadering.

Namens het Bestuur:
Ed de Myttenaere
Voorzitter

Naar boven