Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering maart 2013

Op de agenda van de meningsvormende vergadering van de Raad van Drechterland van maandag 25 maart jl. stonden vier niet onbelangrijke zaken vermeld. Het betrof hier:

  • de bespreking van de Onderzoeksrapportage WMO-beleid van de Rekenkamercommissie,
  • vaststelling van de nota Lokaal Sportbeleid,
  • vaststelling van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid,
  • en de vaststelling van de kaders van voor de nieuwe Werkorganisatie West-friesland( Op Maat).
  • Een regelmatig terugkerend agendapunt is de vaststelling van de Comptabiliteitsbesluiten; dit geeft zo’n helder beeld van de financiële ontwikkelingen van de afgelopen periode( plussen en minnen), dat hier nauwelijks of geen vragen over worden gesteld.

De raad was niet volledig deze avond. Van de 17 raadsleden waren er twee afwezig nl. Ben Bosma en Timo Groot, beiden van GBD. Na de loting volgorde van discussie was er de gelegenheid tot het stellen van vragen tijdens het zgn. Vragenkwartiertje. Van deze gelegenheid maakten Dirk Oud (GBD) en Geeske Ruitenberg(PvdA) gebruik. Dhr. Oud stelde een vraag over de gezamenlijke zgn. LEAN-aanpak en de voortgang in SED verband. Mvr. Ruitenberg over de communicatie gemeente-burger over de toegankelijkheid van het station Hoogkarspel door rolstoelgebruikers, alsmede een vraag over de inrichting/kunst in het nieuwe gemeentehuis n.a.v. de 4e bestuurlijke Voortgangsrapportage Centrumplan Hoogkarspel. Alle vragen werden beantwoord en de desbetreffende burger wordt binnen een maand geïnformeerd over het besluit van het college(wmo-voorziening). De vaststelling van het verslag van de Rondetafelgesprekken werden conform vastgesteld. Van de bespreking Onderzoeksrapportage WMO-beleid van de RKC werd kennisgenomen. Collega raadslid Peter Dikker gaf aan dat er per gemeente toch nog enig verschil kan bestaan in de uitkering en kosten vanuit de WMO aan de cliënten. Hij hoopte dat dit binnen het SED-verband straks gelijk is. Met uitzondering van de VVD werd de nota Gezondheidsbeleid aangenomen. De wethouder ontving een complimentvoor de nota. Dit gold ook voor de nota Sportbeleid”Drechterland in Beweging”. Namens GBD werd nog eens gevraagd naar de bezetting van het aantal teams per veld, volgens de norm ligt dit landelijk anders dan de sportnota vermeld. Ook verzochten wij de wethouder de eigendomsverhoudingen, financiering en beheersstructuur van binnen- en buitensportaccommodaties te uniformeren. De vaststelling kaders Werkorganisatie West-Friesland en de vaststelling Comptabiliteitsbesluiten werden conform vastgesteld. Alle stukken konden dus mee naar de Besluitnemende vergadering. Om 22.00 uur was de Raadsvergadering afgelopen en wensten we elkaar fijne Paasdagen toe.

Fractievoorzitter P.Keersemaker.

Naar boven