Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Geen verhoging OZB voor ondernemersfonds

Logo GBD

Door de VVD, PDL en SPD is een plan geopperd om de OZB voor ondernemers te verhogen voor het instellen van een ondernemersfonds

Er zijn voor GBD een aantal redenen dat we ons ongemakkelijk voelen bij dit amendement en die kunnen we verdelen in: Noodzaak, Nut en beloftes

Noodzaak: Regionaal bestaat er al de West-Friese Bedrijvengroep en de Ondernemers Club West-Friesland en wordt er ook door de gemeente mee betaald aan de West-Friese Bedrijvengroep. (b.v. voor het Ondernemers Gala). Tevens wordt er door diverse GR-en ook al veel gedaan waar ook de ondernemers profijt van hebben. Om daarnaast ook een lokaal ondernemersfonds in te stellen lijkt ons wat teveel van het goede.

Nut: Tevens weten we dat bijvoorbeeld de LTO helemaal niet achter dit soort initiatieven en subsidies staat; het verleden heeft uitgewezen dat agrariërs hier vol aan mee betalen, maar er helemaal niets van terug zien en wij hebben tenslotte in onze gemeente wel een grote groep agrariërs.

Beloftes waarmaken: Ondernemers hebben de laatste jaren een forse opslag betaald van 25% op de OZB ten behoeve van de aanleg van de N23 en er is destijds beloofd dat hier een einde aan zou komen als de Westfrisiaweg gereed was; het is nu aan de politiek om ons woord te houden en niet weer een verkapte belastingverhoging in te voeren die niet eens aan alle ondernemers besteed wordt.

De bovenstaande 3 argumenten in ogenschouw genomen is voor GBD reden om tegen dit voorstel te stemmen.

Wat GBD betreft kunnen ondernemers die voorstander zijn van een dergelijk fonds ook zelf het geld bij elkaar leggen om gedurende 1 jaar het nut en noodzaak van een dergelijk fonds te onderzoeken. Daarna kunnen ze met een gedegen voorstel aankloppen bij de gemeente; de sleutel zit in het woord “ondernemen” (ze noemen zich tenslotte ondernemers) en dit moeten ze volgens ons eerst zelf dus doen voordat ze bij de gemeente om steun vragen.

Na het Kwartje van PvdA-er Kok, het zuur en zoet van het CDA en de beloofde €1000 van VVD-er Rutte moeten we uitkijken dat dit niet het dubbeltje van Drechterland wordt. Zo maakt de politiek zich ongeloofwaardig en vergroot het de afstand met de inwoners.

Naar boven