Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Huisvesting 80 extra arbeidsmigranten aan Elbaweg 34, Hem

Ronald de VosGemeentebelangen juicht het toe dat er goede en gedegen huisvesting is voor arbeidsmigranten. Van belang is dat deze mensen na het werk kunnen genieten van een veilig onderkomen. Zie hierover ook onze vragen tijdens het vragenkwartier. Toch zijn er wel een aantal zaken waarmee rekening gehouden dient te worden zoals waar plaats je dit gebouw en hoe richt je het in ? Volgens bouwbesluit alleen of denken we ook na over de tijd na deze goede economische tijd ? Wat doe je met het leeg staande pand wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe recessie is ontstaan. Krijgt Drechterland dan verschillende spookblokken in de gemeente? Of wordt er dan alsnog een woonvergunning aangevraagd en afgegeven?

Raadslid Ronald de Vos van Gemeentebelangen stelde een aantal prangende vragen aan de wethouder:

  1. Hoe denkt de wethouder de eventuele leeg stand tegen te houden? Zijn er afspraken met de ondernemer?
  2. Is het pand eventueel demonteerbaar en verplaatsbaar?
  3. kan de wethouder bevestigen dat het aanpassen van nuts-voorzieningen voor rekening van de ondernemer zijn?
  4. In de ontwerptekening welke is bijgevoegd is duidelijk dat men met 10 cv ketels de woonruimten gaat verwarmen. Hoe verhoudt zich dit met onze politieke agenda waarbij wij gehouden zijn aan gasloos bouwen en verwarmen?

Verder was indrukwekkend en bizar tegelijk dat een inspreker tijdens de RTG aangaf dat hij in het donker maar uit voorzorg in het midden van de Elbaweg rijdt, om zodoende geen voetgangers te raken die van en naar de Elbaweg 34 lopen. Dit wordt kennelijk met de huidige bewoners opgelost met hesjes, die door de ondernemer worden uitgedeeld. Wanneer het college toestemming wil verlenen aan het huisvesten van nog eens 80 mensen, dient men tevens samen met de ondernemer de verantwoording te nemen voor de veiligheid. De Elbaweg ontstijgt haar functie. Ter plaatse is de infrastructuur niet geschikt voor voetgangers; er is geen verlichting en geen voetpad of een fietspad. Het is gewoonweg wachten op ongelukken. Gemeentebelangen gaat voor veiligheid van een ieder!

Gemeentebelangen heeft in pricipe geen bezwaar tegen het huisvesten van arbeidsmigranten (binnen de grenzen van wat eerder afgesproken is), maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid en om deze te waarborgen heeft GBD een amendement ingediend dat tot strekking heeft dat er eerst gezorgd moet worden voor een veilige omgeving voordat er toestemming gegeven kan worden voor het huisvesten van nog een 80 arbeidsmigranten. PDL wilde nog verder gaan en eerst een fundamentele discussie over het hele huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten hebben.

Helaas werd het amendement van GBD niet gesteund en zodoende is het hele voorstel niet aangenomen. Dit is sneu voor de ondernemer, maar geeft ook aan dat het college toch eerst zijn huiswerk beter moet maken voordat een dergelijk voorstel ingediend wordt.

Naar boven