Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering van 2 juli Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie SED

Inge Willems

De rekenkamercommissie SED heeft in opdracht van de raden onderzoek gedaan naar de financiële situatie en prognose van de jeugdzorg binnen SED. Het rapport van dit onderzoek is aan de raad aangeboden.
Uit dat rapport zijn een aantal conclusies en aanbevelingen gekomen die het college heeft overgenomen. Deze aanbevelingen zijn:

  1. Maak gebruik van andere gemeenten, benchmarks en regionaal niveau;
  2. Richt onderzoek op hoge kosten en leer op een structurele manier;
  3. Maak een goed onderbouwde inschatting van komende kosten en concretiseer hiermee de financiële kaderstelling en de kaders/maatregelen voor de uitvoering;
  4. Leg nadrukkelijker de relatie tussen zorgresultaat en inzet van middelen.

Ons raadslid Inge Willems van GBD heeft samen met de SPD een amendement ingediend om een betere rol te spelen in de uitvoering en meer grip te krijgen op de verbeteringen. Daarnaast geeft het amendement het college meer duidelijkheid door het stellen van een datum. Door dit amendement kan het college beter aan de slag om met verbeterpunten te komen. In het amendement stellen wij voor om uiterlijk eind oktober 2020 de eerste halfjaargegevens aan de raad te overleggen, alsmede een aantal concrete bezuinigingsvoorstellen.
Het amendement werd samen met de portefeuille houder opgesteld en unaniem aangenomen! Een mooi succes voor onze partij !

Logo GBD

Naar boven