Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering april 2013

Reigersborg Noord 3Op de agenda van de meningvormende vergadering van de Raad van Drechterland van maandag 22 april jl. stond dit keer, naast de vaste agendapunten, slechts één -toch wel belangrijk– punt op de agenda vermeld. Het betrof hier het verzoek aan de raad in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Reigersborg Noord 3, de exploitatieopzet hiervan vast te stellen en het nodige krediet(bouwrijp maken en de plankosten)beschikbaar te stellen. Voor de behandeling van dit agendapuntrok de raad toch nog wel een uur uit.
In deze nieuwe woonwijk worden in de toekomst naar schatting 250 huizen gebouwd. De keuze van de type woningen wordt voor een groot deel mede bepaald door rekening te houden met de wensen van de inwoners of noodzakelijke behoefte. In tegenstelling tot plan Reigersborg Zuid(waterplan) wordt Noord een zgn. ecologisch plan, dwz. dat het een groene woonwijk wordt met minder waterpartijen dan Zuid. Drechterland heeft twee jaar langer moeten wachten op de goedkeuring van de Provincie i.v.m. gewijzigde inzichten. Nu echter steekt diezelfde provincie de loftrompet uit over hetzelfde ingediende plan. Die stagnatie heeft toch wel een probleem opgeleverd nl. de meerderheid van de raad heeft 2 jaar geleden middels een amendement het college opdracht gegeven een doorvaarbare brug aan te leggen als toegevoegde waarde aan het nieuwe plan. Voortschrijdend inzicht, de totale kosten van de brug, maar ook als niet meegenomen onderdeel van de toenmalige kaders door de raad vastgesteld van dit plan heeft de raad doen besluiten af te zien van de kostbare aanleg van deze voorziening. Het besluit van de raad vloeide met name voort uit de toezegging van de wethouder dat de sloot achter de woningen van de Streekweg en het terrein van de kinderboerderij met een halve meter wordt verbreed en tevens wordt voorzien van een beschoeiing. Hierdoor wordt de doorvaarbaarheid verhoogd en kunnen de toekomstige bewoners op een goed wijze Reigersborg Zuid bereiken en zelfs richting Lutjebroek varen etc. Een onderdeel van dit agendapunt was nog de discussie rond de geheimhouding van de kosten van het bouwrijp maken van het plan. De wethouder gaf aan dat dit in het verleden altijd zo is toegepast en vond het niet verantwoord hiervan opeens af te wijken.
Na de reguliere raadsvergadering kwamen er nog twee kleine onderdelen aan de orde waarover de raad geïnformeerd werd en verzocht werd hierover in mee te denken. Het betrof hier de integrale visie “Bewaren en laten zien….”en een Twitterinstructie voor de raad.
Rondetafelgesprekken 13 en 16 mei.
Op maandagavond 13 mei in de raad- en commissiezaal van het voormalige raadhuis van Venhuizen:
20.00 uur: Burgerinitiatief wandelpad Oosterleek en vaststelling missie “Bewaren en laten zien…”
21.30 uur: vaststelling Starnotitie Visie haven Wijdenes.

Donderdagavond 16 mei op dezelfde locatie: van 20.00-22.00 uur vaststelling Jaarstukken 2012.

Fractievoorzitter P.Keersemaker

Naar boven