Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Gemeenteraadsvergadering 23-09-2013

Nieuws van de fractie!

Frisse start.
Net als voor onze vertegenwoordigers van de landelijke politiek zit ook voor de leden van de gemeenteraden het zgn. Zomerreces er op. We hebben in de afgelopen twee maanden kunnen genieten van fantastisch zomerweer, er veel energie van gekregen om weer flink aan de slag te gaan. Tijdens deze rustperiode is het niet stil gebleven. De eerste RTG is reeds van start gegaan,Deen is druk aan het verbouwen, in de kleine kerk is de renovatie bijna klaar, hebben diverse raadsvertegenwoordigers al weer belangrijke bijeenkomsten bijgewoond, is de open monumentendag goed bezocht en heeft de Informatiemarkt over de ontwikkelingen van het Centrumplan op zaterdag 7 september veel bezoek gehad. Over het algemeen was men positief gestemd over de uitvoering van het plan inclusief het nieuwe gemeenschapshuis.

 


Raadsvergadering maandag 23 september 2013.
De agenda van deze raadsvergadering was niet uitgebreid. Tijdens de Meningvormende vergadering stonden naast het Vragenkwartiertje 7 voorstellen ter behandeling op papier. Bij de Besluitvormende vergadering werden 4 agendapunten vermeld, waaronder de akkoordstukken van de meningvormende vergadering. De raad was niet compleet, raadslid Timo Groot van GBD was afwezig. De agenda werd goedgekeurd en de loting wees uit dat alle discussies bij de fractie van het CDA zou beginnen.

 

Het vragenkwartiertje:
Het lijstje van het vragenkwartiertje bevatte wel 7 vragen. De heer Sjerps (CDA) vroeg na te gaan of het aantal bankjes en afvalbakken op de Zuiderdijk uit te breiden was en de bestaande bankjes en bakken op te knappen aren. Tevens vroeg hij aandacht voor het mogelijk kunnen treffen van snelheidsbeperkende maatregelen op de dijk i.v.m. de veiligheid. De portefeuillehouder in deze antwoordde dat hij in beide gevallen contact zal opnemen met het Hoogheemraadschap. De heer Van der Meulen (D66/GroenLinks) vraagt welke bomen in de komende periode langs de N23 worden gekapt alsmede ook langs het Laantje te Westwoud. De portefeuillehouder deelde mede dat het de 267 bomen betreft langs het gehele tracé van de N23. Die worden gekapt op het moment dat het noodzakelijk is. De bomen langs het Laantje worden begin 2014 gekapt. Dit alles op verzoek van de omwonenden(overlast). Er zal herplant plaatsvinden (esdoorns). De heer Bregman (VVD) vroeg de burgemeester in hoeverre hij toestaat dat de brandweer van Hem twee keer per jaar afwezig is i.v.m. een uitje. Is het acceptabel dat andere korpsen het bij calamiteiten overnemen. Antwoord: de informele afspraken hieromtrent gelden niet meer. Er zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden gezien de nieuwe wet op de Veiligheidsregio’s. Een uitstapje blijft mogelijk mits er duidelijke afspraken worden gemaakt. De heer Klasen (VVD) vraagt in hoeverre het college zorgvuldig omgaat met het afhandelen van de aangenomen moties. In een enkel geval zijn de afspraken niet nagekomen. Antwoord: het afhandelen van deze zaken wordt door burgemeester,secretaris en de griffie goed in de gaten gehouden(lijst van toezeggingen). Er wordt toegezegd de betreffende motie binnenkort uit te voeren en de raad hiervan de informeren met aanvullende informatie. De heer Oud (GBD) informeert of de voorgenomen 5% bezuiniging op de SED-begroting ook overgenomen wordt door Stedebroec en Enkhuizen. De raden van beide gemeenten zij geïnformeerd. De stuurgroep van SED zal zich hier verder over buigen .De heer Dikker (GBD) informeert of het aanbrengen van een wit fietssymbool op de rode stroken in overleg is gegaan met de ondernemers langs de Wijzenden. Antwoord: voorheen waren deze symbolen ook al aangebracht. Er mag dus niet geparkeerd worden. Dit dient te geschieden op het eigen terrein.


Verslagen van de Rondetafelgesprekken (9 sept.) en de besluitenlijsten van de Raadsvergaderingen (24 en 27 juni) worden definitief vastgesteld.

 

Bestemmingprocedure woningbouwlocatie “Het Branderhofje”Streekweg 172 te Hoogkarspel:
Besluit: het college zal met de opmerkingen tijdens de RTG en de raadsvergadering met initiatiefnemer, het grootslagen de omwonenden overleggen over een aanvaardbaar woningbouwplan. .
Aanpassing beleidsregels Bed & Breakfast:
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
Verzoek wijziging bestemmingsplan “Drechterland Noord 2011”,
De raad stemt unaniem in met het collevoorstel.
Vaststelling winkeltijdenverordening Drechterland 2013:
De raad stemt unaniem in met voorstel A (openstelling op zon – en feestdagen van 06.00- 22.00 uur).
Subsidieaanvraag viering 600 jaar Stadsrechten Westwoud:
Het voorstel 3500,00 euro subsidie beschikbaar te stellen voor de viering van het 600-jaar stadrechten van Westwoud.
Inkoop- en aanbestedingsbeleid SED 2013 en Manifestprofessioneel duurzaam inkopen:
De raad stemt unaniem in met de voorstel.


Extra info:
Rondetafelgesprekken: maandag 14 oktober te Venhuizen, aanvang 20.00 uur. Slechts 1 cluster.
Donderdag 17 oktober Bijzondere RTG nl. de behandeling van de Programmabegroting 2014.
Door de uitspraak van de Raad van State waarbij enkele zienswijzen ongegrond zijn verklaard is het Bestemmingsplan Drechterland Noord 2011 onherroepelijk verklaard.
Fractievoorzitter P. Keersemaker

 

Naar boven