Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering 28-10-2013

De agenda van deze raadsvergadering was niet uitgebreid, maar bevatte twee zeer belangrijke items nl. de Toekomstbestendige Bibliotheek en de Programmabegroting 2014. De raad was ook deze keer niet compleet, raadslid mevr.Visser-Boon van ’t CDA was afwezig. De agenda werd door de raad ter behandeling goedgekeurd en de loting wees uit dat alle discussies bij de fractie van het CDA zou beginnen.

 

 Het vragenkwartiertje:

De heer Klasen (VVD) vroeg waarom in de Middenstander de begrotingspublicatie al geplaatst was, terwijl de raad er nog over moet debatteren en besluiten. Antwoord:Deze vroegtijdige plaatsing vindt altijd plaats voor de RTG en de Raad. Het is een actieve voorlichting aan de burgers. De heer Besseling(VVD) informeerde naar de stand van zaken rond de vestiging van AH in de voormalige meubelzaak van Bot. Antwoord: De verwachting is dat de opening in het 2e kwartaal van 2014 zal plaatsvinden.

 Verslagen van de Rondetafelgesprekken(17 oktober)en de besluitenlijst van de Raadsvergaderingen van 23 september worden definitief ongewijzigd vastgesteld.

Toekomstbestendige Bibliotheek.
De raad van Drechterland heeft bij het bezuinigingsproject Duurzaam Kiezen het college een bezuinigingsopdracht gegeven van 100.00,00 euro structureel per 2015 voor de openbare bibliotheken in Drechterland. In samenwerking met directie en bestuur van de Stichting Westfriese Bibliotheken een nieuw bedrijfsplan op gesteld. Uitvoering van dit plan heeft met het oog op de toekomst nogal wat financiële en uitleenconsequenties. Dit kwam al heel duidelijk aan de orde tijdens de laatste RTG en nog meer tijdens de meningvormende raadsbehandeling van dit nieuwe beleid voor de komende jaren. Het zwaartepunt van het debat lag vooral op het gebied van de huisvesting van het bibliotheekwerk te Hoogkarspel en Venhuizen.. Het behoud van de bieb in Hoogkarspel in afgeslankte vorm en dan als gezinsbibliotheek en de vestiging in Venhuizen zou dan een biebclub (jeugdbibliotheek) en tevens een afhaal/inleverpunt voor volwassenen en ouderen. Voor minder mobiele senioren zou dan een boekendienst de boeken thuis kunnen afleveren. Het voorstel van het college werd absoluut niet met open armen ontvangen. De PvdA diende zelfs een motie in deze in met als strekking een beter balans aan te brengen in de kwaliteit van de dienstverlening tussen Hoogkarspel en Venhuizen. Ons fractielid mevr.Bregman-de Reus stelde heldere vragen aan de wethouder om er achter te komen op basis waarvan het onderscheid tussen Hoogkarspel en Venhuizen is genomen. Concreet heldere antwoorden werden hierop niet gegeven. Dat was al aangegeven in het voorstel. Ook het voorstel om een jaar als zodanig te gaan werken en dan te evalueren kreeg geen positief gevolg. Hierbij speelde ook nog een belangrijke rol of er mogelijk een HOED in de bieb te Venhuizen ondergebracht gaat worden. Dit zou dan in de raad van december helder worden. GBD had toen behoefte aan schorsing om de ontstane situatie te bespreken. Het resultaat was dat niet allen onze fractie maar de gehele raad de wethouder de opdracht gaf dit agendapunt nu niet meer te behandelen, maar integraal mee te nemen naar de RTG en raadsvergadering van december. De voorzitter stelde dit zelf ook al voor. Aldus is toen zo besloten en werd de motie van de PvdA ook niet verder behandeld. De beraadslagingen vond in twee lange termijnen plaats.

Vaststelling Programmabegroting 2014.
Ook hier was de PvdA actief met het indienen van drie amendementen nl:

  • aan Stichting inloophuis Pisa een eenmalige waarderingsbijdrage van 3000,00 euro toe te kennen. GBD ging hiermee niet akkoord omdat het verzoek niet binnen de structuur van het Subsidiebeleid val, het mogelijk precedenten kan opleveren naar ander instellingen in West Friesland die ook heel goede begeleidingsvormen hanteren. Onderdeel van dit beleid zou eigenlijk onderdeel moeten zijn van de Zorgverzekeraars. Het amendement werd door de meerderheid van de raad afgewezen.
  • Dat gold ook voor het amendement om direct met de chemische onkruidbestrijding per 01-07-2014 te stoppen. GBD bleef voorstander van het voortzetten van de toepassing van het middel, omdat mogelijk tot 2019 toegestaan wordt en het veel extra kosten bij alternatieve middelen bespaart. De meerderheid van de raad ging ook hier niet mee met het amendement om deze besparingen van €63.000,00 euro nu en voor de komende jaren 126.00,000 euro dan maar te besteden aan zonnepanelen
  • Het 3e amendement van de PvdA voor het basisonderwijs haalde het ook niet.

Ons fractielid de heer Bosma wilde nog graag extra onder de aandacht brengen dat de contracten met leerlingenvervoersmaatschappijen i.v.m. de continuïteit van de kwaliteit van het vervoer op alle fronten waterdicht moet zijn. De programma begroting werd niet unaniem vastgesteld. De fractie van de PvdA keurde alles af en de fractie van de VVD ging niet met alle beslispunten akkoord. De begroting is sluitend voor 2014 met een positief resultaat van 115.000,00 euro en werd de meerjarenbegroting voor kennisgeving aangenomen.

 Extra info:

Rondetafelgesprekken: maandag 11 november gemeenthuis te Venhuizen, aanvang 20.00 uur cluster 1 en 21.30 uur cluster 3.
Agendapunten cluster 1:Burgerinitiatief verkeersveiligheid Westerbuurt Venhuizen; bestemmingsplan Reigersborg Noord; woningbouwlocatie “het Branderhofje”aan de Streekweg te Hoogkarspel.
Agendapunten cluster 2: zienswijze begroting 2013 en 2014 RUD NHN(milieudienst); toestemming verlenen aan gemeenschappelijke Regeling Desom(ICT); en de Najaarsnota 2013.

 

Fractievoorzitter P.Keersemaker

 

Naar boven