Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering 16-12-2013

 

I.v.m. de kerstdagen vond de raadsvergadering van december een week eerder plaats. De agenda van de meningvormende vergadering bevatte in algemene zin behoorlijk belangrijke beleidszaken. De vergadering die om 20.00 uur begon en waarbij raadslid Wilco Bregman op zijn verzoek eerst de gelegenheid kreeg om een ieder te bedanken voor de belangstelling en steun die hij heeft ondervonden na het overlijden van zijn partner Lily, was derhalve rond 23.00 uur pas afgelopen. Het was ook de avond waarin GBD belangrijke besluiten moest nemen over met name de Toekomstbestendige Bibliotheek, de verbouw van dorpshuis Het Centrum t.b.v. Hoed- voorziening en de wijziging APV en beschikbaarstelling budget handhaving i.v.m. de nieuwe Drank- en Horecawet 2012.


De loting wees uit dat de fractie van D66/Groenlinks als eerst de gelegenheid kreeg om hun standpunten bekend te maken.
Het vragenkwartiertje bevatte slechts een vraag nl. de vraag van mevr. Boon-Visser (CDA) over het besluit van de Veiligheidsregio geen toestemming meer te verlenen de Kippenbillenparty op de bekende locatie te houden. Dit uit oogpunt van veiligheid en bereikbaarheid van ambulance, brandweer en politie. De burgemeester gaat eerst praten met het comité om de kwestie te bespreken en om te onderzoeken of er een goed alternatief te vinden is . De raad wordt daar dan later over geïnformeerd.
Het verslag van de Rondetafelgesprekken van 9 december werd unaniem goedgekeurd.


Concretisering Toekomstbestendige Bibliotheek 2013-2016.
GBD kan zich vinden in het nieuwe voorstel zoals het hedenavond gepresenteerd wordt. Er zijn best wel enige verschillen van uitvoering van het aanbod tussen beide locaties. Daarom is de toezegging van wethouder Te Grotenhuis op korte termijn de situaties te evalueren aanvaardbaar. Wel heeft GBD voorgesteld de beschikbare uren voor ondersteuning soepel in te zetten.


Verbouw dorpshuis Het Centrum t.b.v. Hoed-voorziening.
GBD is erg content met de komst in het Dorpshuis Het Centrum te Venhuizen. Ons fractielid Bep bregman- de Reus heeft een warm pleidooi hiervoor gehouden. Alleen de VVD was tegen.


Vaststelling Verordening duurzame energiemaatregelen 2013-2015.
Door aanpassing van het eerdere voorstel gaat GBD akkoord met de 10.000,00( uit de SLOKgelden) euro extra op het beschikbare provinciale budget. Het ingediende amendement (PvdA, D66/groenlinks) kan op steun rekenen van alle fracties en het voorstel wordt geheel aangenomen.
Wijziging van de VROM-starterslening.
GBD is heel positief over de 300.000,00 euro die ingezet wordt voor het stimuleren van de bouwmarkt in de locaties reigersborg Noord en Witte Dam 2 te Westwoud. Ook GBD heeft vragen over de leeftijdsgrenzen(18-40 jaar) die in aanmerking komen voor deze lening. Wethouder Reus komt met een heldere uitleg over de ware reden van dit voorstel. Het ingediende amendement (PvdA)wordt met 2 voor en 15 tegen afgewezen.


Vaststelling Zienswijze begroting Op/Maat.
GBD dient geen zienswijze in. De gehele raad gaat akkoord met het voortsel.


Wijziging APV en beschikbaarstelling budget handhaving i.v.m. nieuwe Drank- en Horecawet 2012
D.Oud (GBD) dient -nadat hij een verklaring heeft afgegeven over de rigide maatregel die de 1e en 2e kamer hebben genomen rond het vaststellen van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar voor het gebruik van alcohol en er wel heel makkelijk wordt omgegaan met de situatie rond de huidige 16- en 17 jarigen- een motie die de strekking heeft van het missen van een zekere overgangsregel en het verzoek aan de burgemeester met ingang van 2014 zeer zeker te gaan handhaven maar er geen (hoge) prioriteit aan toe te kennen. Na een schorsing blijkt dat de fractie niet geheel de motie zal steunen die Dirk Oud zal gaan indienen. 4 fractieleden van GBD ondersteunen nog steeds het alcoholmatigingsbeleid van GBD en stemmen daarom tegen de motie. De motie wordt uiteindelijk verworpen met 7 voor en 10 tegen.


Overdragen taak veiligheidshuizen aan de Veiligheidsregio NHN.
De raad stemt unaniem in met het voorstel van het college.


Vaststelling Verordening Afvalstoffenheffing 2014.
De raad stemt unaniem in met het voorstel van het college.

 

Besluitvormende vergadering.
Verslag besluitenlijst openbare raadsvergadering van 25 november 2013: volledig akkoord bevonden.
Akkoordstukken meningvormende vergadering van 16 december:
De vaststelling van de besluitenlijst van 16 december:

  1. Verslag besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 november 2013: volledig akkord bevonden
  2. Bibliotheek –alle fracties voor m.u.v. de VVD.
  3. De Hoed- alle fracties voor m.u.v. de VVD.
  4. Duurzame energievoorstellen- geheel akkoord ook het amendement van de PvdA.
  5. Starterslening- geheel akkoord. Amendement PvdA (vervallen leeftijdsgrenzen) niet aangenomen. Wethouder Reus heeft een heldere uitleg gegeven waarom in dit voorstel de leeftijdsgrens van 18-40 jaar gehanteerd dient te worden.
  6. Op/maat- geheel aangenomen. GBD brengt geen zienswijze in.
  7. Motie van D.Oud wordt door de meerderheid van de Raad afgewezen.
  8. Veiligheidsregio geheel akkoord.
  9. Afvalstoffenheffing- geheel akkoord.

 

Fractievoorzitter P.Keersemaker.

Naar boven