Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering 27 januari 2014

Vergadering De eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar bevatte qua mening- en besluitvorming aardige agendapunten en o.a. ook een burgerinitiatiefvoorstel. De vergadering die tot 23.00 uur duurde werd goed bezocht en de aanwezigen op de publieke tribune waren dan ook getuige van aardige inhoudelijke debatten en een scala aan antwoorden door het college op vragen van de diverse raadsfracties. De raad ging tevens akkoord met de aanpassing van de agenda door het onderdeel Elektronisch Publiceren uit de besluitnemende vergadering alsnog te plaatsen bij de meningvormende vergadering en de situatie rond de Kippenbillenstrandparty als extra punt op de agenda te plaatsen.

 

Opening.
Om 20.00 uur werd de vergadering door de voorzitter geopend met de mededeling dat er 15 raadsleden aanwezig waren i.p.v. 17, i.v.m. de afwezigheid van de heren Sjerps(CDA) en Oud(GBD).
Loting volgorde discussie:
De loting wees uit dat de discussies mochten beginnen bij de VVD.

Het vragenkwartiertje:
Het CDA en de VVD hadden reeds eerder schriftelijke vragen gesteld waarop het college binnen de vastgestelde periode ook schriftelijk antwoord dient te geven. Het lijstje van deze avond mocht er ook zijn. Het CDA kwam met vier vragen t.w. de bereikbaarheid van het winkelcentrum voor fietsers vooral tijdens de markt(markt schuift wat op).de gevolgen van de het uitblijven van de gunning van de N23 en de gevolgen hiervan van de gemeentelijke gemeentelasten,uitbreiding afsluitingsgebieden afsteken vuurwerk en de gevolgen van de elektronische digitale dienstverlening/publicaties aan de- oudere- inwoners. GBD en de VVD kwamen met vragen over de stand van zaken rond de betrokkenheid van de organisatie van de Kippenbillenstrandparty en de huidige stand van zaken hierin. Beide vragen worden betrokken bij het extra agendapunt. Onze collega Bep Bregman –de Reus heeft nog vragen gesteld over de lage score in het tevredenheidsonderzoek KvK naar de dienstverlening (onderzoek is volgens de afspraken niet optimaal uitgevoerd, wordt hierover contact opgenomen) en de betrokkenheid van de raad bij de conceptvisie haven Wijdenes (er is een conceptvisie aangeboden aan het Recreatieschap, wordt binnenkort daar behandeld en in de griffiebrief zijn hierover al mededelingen gedaan). Optie blijft de handhaving van de vluchthaven.

Het verslag van de Rondetafelgesprekken van 13 december 2013
Zonder opmerkingen of vragen ongewijzigd vastgesteld.

Burgerinitiatiefvoorstel Verkeersveiligheid Westerbuurt Venhuizen
GBD dringt er bij het college op aan dat er in overleg met de initiatiefnemers gepaste maatregelen moeten worden aangenomen. Kosten verwerken via comptabiliteitsbesluit 2014.

Vaststellen lokale beleidskaders awbz en jeugdzorg:
GBD stemt unaniem in met het college voorstel. De motie van de PvdA(de raad te informeren in maart over de nodige documenten en de financiële gevolgen daarvan) werd teruggetrokken na de raadsdiscussie over de ingediende motie.

Oprichting Werkorganisatie West-Friesland:
GBD stemt in met het voorstel van het college. De fractie van de VVD stemt tegen het onderdeel financieel model zoals vermeld in het Bedrijfsplan.
Instemming herijking muziekonderwijs.

GBD stemt unaniem in met voorstel van het college. Zij vindt het jammer dat Muziekschool Oostelijk West-Friesland niet zoals muziekschool Gerard Boedijn initiatieven heeft genomen tot modernisering en aanpassing van het huidige beleid. De subsidie gaat straks niet meer naar individueel lesgeld maar wordt ingezet voor muziekonderwijs op de scholen en de muziekverenigingen.

Evaluatie Nota Kunst en Cultuur:
GBD gaat geheel akkoord met het collegevoorstel.

Herontwikkeling zuidzijde station Hoogkarspel,perceel Nieuweweg 123 Hoogkarspel:
GBD stemt in met de voorstel, maar legt wel een extra accent op de verkeersveiligheid en de kwaliteit van het plan.
Extra: discussie tussen de raadsfracties en de burgemeester over de recente ontwikkelingen rond de Kippenbillenstrandparty, het overleg in deze met de initiatiefnemers en het beleid van de Veiligheidsregio in deze wordt de burgemeester gevraagd toch eens te onderzoeken of er voor deze ontstane problematiek een oplossing gevonden kan worden. Hij deelt de raad mee dat niet het college en de raad, maar hij vanuit zijn functie beslist over de goedkeuring van diverse evenementen en daar verantwoordelijkheid voor draagt en aan de raad indien nodig daar verantwoording over moet afleggen.

Besluitvormende vergadering.
Verslag besluitenlijst openbare raadsvergadering van 16 december 2013: volledig akkoord bevonden.
Vaststelling verordening Elektronisch Publiceren gemeente Drechterland. Akkoord. Stukken worden op diverse locaties ter inzage gelegd, zoals dorpshuizen en bibliotheken.
Akkoordstukken meningvormende vergadering van 27 januari 2014. Akkoord m.u.v.de VVD op reeds eerder genoemd voorstel.

Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Fractievoorzitter P.Keersemaker. 

Naar boven