Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering maandag 24 maart 2014

 

VergaderingDe raadsvergadering van maart jl. was een bijzondere raadsvergadering. Deze raad stond vooral in het teken van het definitief afscheid nemen van wel 10 raadsleden die of uit eigen keuze of vanwege de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing niet meer in de nieuwe raad terugkomen Van GBD namen afscheid Dick Oud, Timo Groot, Peter Dikker en Ben Bosma. Van het CDA Gerard Lakeman en Jos Sjerps. Van de PvdA Geeske Ruitenberg en Alex Campfens, van D66/Groen Links de heer Hennie van der Meulen en van de VVD Wilco Bregman.

Zij werden na de meningvormende- en besluitnemende vergadering uitgebreid toegesproken door burgemeester Van der Riet. Als afscheidscadeau ontvangen zij voor hun inzet en collegialiteit –maar ook de blijvende raadsleden- een prachtige, kleurrijke pentekening voorstellende de oude raad van Drechterland. Een mooie ruiker bloemen hoorde hier natuurlijk ook bij. Namens de gehele raad ontvingen de vertrekkende raadsleden bij monde van Margriet Boon-Visser een fles wijn . De heer Van der Meulen ontving voor zijn jarenlange raadslidmaatschap een koninklijke onderscheiding. De avond werd op een heel gezellige wijze met hapje en drankje afgesloten.
Opening:
De voorzitter opende de vergadering met de mededeling dat de gehele raad de hartelijke groeten moet hebben van Ben Bosma die op dat moment genoot van een korte vakantie op Gran Canaria
1. Vaststelling agenda: wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.Loting volgorde discussie: De loting wees uit dat de discussies mochten beginnen bij de VVD.
3.Het vragenkwartiertje: Er waren dit keer geen vragen ingediend.
4.Het verslag van de Rondetafelgesprekken van 10 maart 2014.  Zonder opmerkingen of vragen ongewijzigd vastgesteld.
5.Onderzoek geloofsbrieven en beslissing over toelating leden verkiezingen gemeenteraad 2014. Drie afscheidnemende raadsleden Geeske Ruitenberg, Hennie van der Meulen en Gerard Lakeman vormden de onderzoekscommissie. Na een kwartier had de commissie haar onderzoek gedaan met de mededeling dat er geen onvolkomenheden waren geconstateerd, In de raad van donderdag 27 maart as. kunnen de raadsleden dan officieel benoemd worden.
6.Principebesluit herontwikkeling Bloemenhoekje Venhuizen. Unaniem goedgekeurd door de raad met de aanbeveling regelmatig contact te blijven onderhouden tijdens het proces met de bewoners uit de directe omgeving.
7.Vastelling subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2014. De meerderheid van de raad ging akkoord met het voorstel. Alleen de VVD was tegen.
8.Vastelling Comptabiliteitsbesluit 2014. Unaniem akkoord van de raad.

 

Besluitnemende vergadering.
Alle op de lijst staande besluitpunten werden vlot geaccordeerd met de mededeling dat de VVD tegen het voorstel van de Subsidieregeling is.
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.
Fractievoorzitter P.Keersemaker.

 

Naar boven