Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering maandag 24 november 2014, kernpunten verslag

De vergadering stond onder anderen in het teken van het aantreden van Niels Vertelman als nieuwe VVD raadslid als gevolg van het aftreden van Wilco Bregman. Voor Wilco was er een mooi woordje van de burgemeester en fractievoorzitter VVD en natuurlijk bloemen.

Tijdens het vragen kwartiertje werden er vragen gesteld door Aad Molenaar (CDA) over de provinciale zoekgebieden voor windmolens en vraagt het college hoe we deze windmolens op het grondgebied van Drechterland kunnen voorkomen. Niels Vertelman had een vraag hoe het ermee stond vwbt het aantal fietsen diefstallen. Die nemen gelukkig af in Drechterland. De VVD informeerde bij monde van Jaap Klaasen naar de kosten van de gemeentelijke info-mappen op diverse locaties. Het bedrag voor beide vormen van publicaties is 26000,00 euro. Vorig jaar nog 66000,00 euro.

Verder een erg volle agenda met als belangrijkste punten:

  • De instemming van de Raad met het plaatsen van een UMTS-zendantennes op kerktoren in te Venhuizen. Dit om overal in de gemeente een goede dekking te krijgen. GBD steunt dit omdat in geval van nood iedereen via zijn of haar mobiel de hulpdiensten moet kunnen bereiken.
  • Vaststelling van de startnotitie recreatie en toerisme. Steun van de GDB, naar onze mening zijn er veel mogelijkheden om onze mooie groene gemeente op het gebied van recreatie en toerisme beter te ontwikkelen. Uitgangspunt moet wel zijn het handhaven van het open en groene karakter van het landschap. Het College komt met een beleidsnotitie hierover
  • Vaststelling Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Verordening Jeugdhulp 2018. De PDL dient een motie in over de inzet en financiering van het Persoonsgebonden Budget ook als blijkt dat het eigen netwerk zelf hierin kan voorzien. Die motie steunen wij niet. Geeft te veel risico’s op fraude en controle is moeilijk en kostbaar. De motie wordt met 5 stemmen voor(PDL, SPD) en 12 stemmen tegen(VVD,CDA en GBD) verworpen.
  • Vaststelling van de Najaarsnota 2014. GBD geeft aan dat het moment en de vorm van deze nota wat ons betreft ter discussie mag staan. We hebben net dezelfde info via de begroting 2015 en meerjaren begroting 2016-2018 gelezen en vastgesteld. De Najaarsnota (is een “veegnota”)doet nog eens dunnetjes over in een uitvoering document. Veel doublures. Kan nar e mening van GBD fractie eenvoudiger. Dit is ook vooraf met de coalitie partners besproken. Het (CDA) dient hierover een motie in met als doel de Najaarsnota in huidige vorm af te schaffen en te vervangen door een hoofdlijnen rapportage op afwijkingen van beleidsaanpassingen en bijstellingen in de begroting. De Raad wil graag met enkele deskundigen in samenspraak met de wethouder over de opzet en kwaliteit praten. De motie wordt unaniem aangenomen.

Fractievoorzitter GBD Peter Kuiken.

Naar boven