Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering maandag 15 december 2014, kernpunten verslag

Deze keer een volle agenda. Veel belangrijke punten zo als het Burgerinitiatief fietscrossbaan, vaststellen beleid en verordeningen WMO, Jeudbeleid en WerkSaam, Monumenten budget, afvalstoffen heffing verhoging en amendement en veel moties.

Het vragen kwartiertje was al bijna een agenda op zich. Er werden er veel vragen gesteld o.a. over verkeersveiligheid, het Landpadje, huisvesting arbiedsmigranten, het voornemen voor realisering windmolenparken langs de N506, of de hierop betrekking hebbende MER is goedgekeurd en of de wethouder voldoende druk uitoefent om het grondgebied van Drechterland te ontzien. Hier was direct goed nieuws te melden, want George Besseling antwoordt dat de MER inmiddels is goedgekeurd en hij de afgelopen week een provinciale commissievergadering heeft bijgewoond. Hij heeft daar ingesproken en kan meedelen dat de locatie Westfriesland-Oost is vervallen. In Drechterland zal derhalve geen windmolenpark worden gevestigd. Dat is echt goed nieuws.

Alle antwoorden kunt u nalezen op de website van de gemeente Drechterland.

Verder een erg volle agenda met als belangrijkste punten:

1.Burgerinitiatief realisering fietscrossbaan Wijdenes (2014-65)

De raad stemt, met uitzondering van de fractie van PDL, in met het voorstel van burgemeester en wethouders. Er komt geen fietscrossbaan.

2.Vaststelling nota jeugdbeleid (2014-58)

De raad stemt unaniem in met het voorstel van burgemeester en wethouders.

Door onze fractie wordt door Bep een motie ingediend mbt het Jeugdbeleid (o.a. meer aandacht voor de groepen jeugd tussen 12-23 jaar). Onze motie haalde het helaas niet. Ondanks dat we de motie vooraf aan onze coalitiepartners hebben toegezonden stemden onze coalitiepartners VVD en CDA tegen !!! . De oppositie SPD en PDL voor !!. Heb de fractievoorzitters van CDA en VVD na de vergadering direct gevraagd uitleg te geven en voortaan vooraf in het collegiale coalitieoverleg even afstemming te hebben. We werden nu verrast, zeker door de felle bewoordingen van de VVD en dat is jammer.

3.Vaststelling zienswijze beleidsplan WerkSaam en diverse verordeningen 2015 (2014-77)

Door de fractie van PDL, John Wagenaar, werd een amendement ingediend mbt het niet hanteren van een maand zoektijd voor bepaalde groepen aanvragers. De motie wordt met stemmen vijf stemmen vóór (PDL en SPD) en twaalf stemmen tégen (GBD, VVD en CDA) verworpen.

4.Vaststelling subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 (2014-79)

De raad stemt unaniem in met het voorstel van burgemeester en wethouders. Door de fractie van PDL, John Wagenaar, wordt een motie ingediend om het budget voor de monumentenpot met 10.00 euro te verhogen. De motie wordt met vijf stemmen vóór (PDL en SPD) en twaalf stemmen tégen (GBD, VVD en CDA) verworpen.

5.Vaststelling advies aan Commissariaat voor de Media over zendtijd aan lokale publieke media-instelling (2014-49)

De raad stemt unaniem in met het voorstel van burgemeester en wethouders. Er zal aan het Commissariaat van Media worden geadviseerd de Stichting Streekomroep West Friesland de nieuwe zendvergunning te geven. Zij hebben het beste aan de randvoorwaarden voldaan (nieuwsgaring en verslaglegging van regionaal nieuws)

6. Vaststelling tarief verordening afvalstoffenheffing 2015 (2014-81)

De fractie van GBD werd onaangenaam verrast met deze belastingverhoging. Navraag bij de verantwoordelijke wethouder gaf duidelijkheid in de oorzaak. Het is wettelijk opgelegde verhoging die we maar te slikken hebben.

Er wordt weer eens een rekening bij de gemeenten neergelegd om een gat in de overheidsbegroting te dichten door een verhoging van de gemeente belastingen. Het lijkt niet te rijmen met de afspraken die het Rijk heeft gemaakt met de gemeenten mbt een gematigde lokale lastenontwikkeling.

Wij vragen de portefeuille houder dan ook het ongenoegen van onze fractie over deze manier van handelen door het Rijk bij de verantwoordelijk Minister te melden.

Rond 23.30 werd de vergadering afgesloten

 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2015

Peter Kuiken, fractievoorzitter GBD.

Naar boven