Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Verslag Openbare Raadsvergadering 27 juni 2016

Burgemeester Pijl opent de raadsvergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen en wenste de raad een constructieve vergadering toe.

Bij het agendapuntvaststelling raadsagenda stelt de heer Klasen(VVD) voor het agendapunt 8- Vaststelling Uitvoeringsplan Westfries Cultureel Net werk(2016-39) van de agenda te halen i.v.m. het feit dat het voorstel op een aantal onderdelen niet volledig. M.u.v. PDL gaan de andere fracties hiermee akkoord. Het voorstel komt in het najaar weer aan de orde.

De heer Koomen ( CDA) stelt voor het agendapunt 3 in de besluitnemende vergadering m.b.t. de vaststelling van de auditcommissie over te hevelen naar de meningvormende raadsvergadering. Hij wil bij de behandeling van dit punt ook tevens een amendement indienen.

Na de loting volgorde discussie(VVD) werden de schriftelijk ingediende vragen door het college beantwoord. GBD heeft bij monde van raadslid Timo Groot de vraag gesteld naar de huidige onderhoudssituatie van de monumentale Westfriese stolp aan de Dorpsweg te Schellinkhout en naar de eventuele acties om verder verval tegen te gaan. Antwoord van de wethouder is dat er diverse werkzaamheden vanaf 2015 hebben plaatsgevonden, de gemeente controleert jaarlijks en deze zomer komt er weer een onderzoek naar de stand van zaken. De heer Ten Have vraagt het college op welke wijze er preventief en repressief wordt opgetreden tegen de stelselmatige vernielingen. Het antwoord van burgemeester Pijl is dat hij ook verontrust is over deze telkens terugkerende vernielingen en vandalisme. De jongerenwerker, de inwoners waar regelmatig overlast plaatsvindt kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanpak. De parkeergarage moet onaantrekkelijk gemaakt worden voor de hanggroepjongeren. De heer Klasen informeert naar het dichtgroeien van de sloten. Het is de taak van het Hoogheemraadschap om dit 2x per jaar te doen. Binnenkort is er een schouw. 1e maaibeurt is onlangs juist gedaan.

Het agendapunt goedkeuring verslag RTG leverde geen verdere discussie op.

Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 april, zonder op-of aanmerkingen akkoord.

Garantstelling aangaan geldlening door tennisvereniging HTC Santana voor renovatie van het tennispark. De raad stemt unanieme in met het collegevoorstel.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Westfries Archief. De raad stemt unaniem in met het collegevoorstel.

Regionale Samenwerking: Wethouder Te Grotenhuis deelt mee dat de heer Plug(GGD) per 01-01-2017 een andere functie aanvaardt. Per 15 juni een vacaturen opengesteld. Voor directeursfunctie.

Vaststellen kaders voor huisvesting en opvang vluchtelingen en statushouders. Dit agendapunt wordt op verzoek van Burgemeester Pijl voorgezeten door de wnd. voorzitter van de raad P. Keersemaker(GBD). Bij dit agendapunt vraagt het college aan de raad in principe medewerking te verlenen tot het plaatsen van 300 asielzoekers in een AZC. Gedurende ruim 2 uur heeft de raad op een respectvolle wijze naar elkaar toe uitgebreid gedebatteerd over dit onderwerp. Na schorsing wordt namens alle fracties een amendement ingediend met de volgende strekking Dat de 300 vluchtelingen in Westfriesland dienen te worden opgenomen zo mogelijk in Drechterland en dat met de andere 6 WesfFriese gemeenten dient over een te komen dat zij voor de komende 5 jaar opvang van de vergunninghouders voor hun rekening dienen te nemen. Het amendement wordt unaniem aangenomen.

Voorbereidingsprocedure uitbreiding agrarisch bouwvlak de Gouw 871 a te Hoogkarspel: De raad stemt unaniem in het collegevoorstel.

Vaststelling uitvoeringsplan Westfries Cultureel Netwerk is van de agenda gehaald.

Vaststelling zienswijze Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 SED: de raad stemt unaniem in met het collegevoorstel.

Vaststelling wijziging APV: Namens PDL wordt een amendement ingediend met als strekking alle soorten wensballonnen voortaan te verbieden. Amendement wordt unaniem aangenomen.

Invoering Precariobelasting: Met 11 stemmen voor en 6 tegen wordt het voorstel aangenomen.

Vaststelling zienswijze Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Westfries Archief: De raad stemt unaniem in met het collegevoorstel.

Vaststelling zienswijze Jaarstukken 2015 en begroting 2017 DeSom; er wordt een motie ingediend door GBD: strekking van de motie is dat het college wordt opgedragen een informatieplan ICT voor de SED-organisatie op te laten stellen. De motie wordt unaniem aangenomen.

Vaststelling zienswijze Jaarstukken 2015, Begroting 2017 Veiligheidsregio: Noor-Holland Noord : de raad stemt unaniem in met het college voorstel.

Vaststelling zienswijze Jaarstukken 2015, Voorjaarsnota 2016 en begroting 2017 Werksaam: PDL dient een amendement in met als strekking Werksaam de opdracht te geven met alle inspanning in te zetten de uitkeringslast te verminderen en met de werkgevers in overleg te gaan om te komen tot arbeidstijdverkorting. Het amendement wordt met 3 stemmen voor en 14 tegen verworpen.

De andere agendapunten worden gezien de tijd doorgeschoven naar 4 juli as.

Om 24.00 uur was dit deel van de raadvergadering voorbij. Maandag 4 juli as. om 19.00 uur vervolg raadsvergadering inclusief de behandeling van de Kadernota( voorheen Perspectievennota)

P.Keersemaker fractielid.

 

Naar boven