Logo GBD

Bij de bespreking van het College Ambitiedocument en de Programmabegroting 2019 tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de fractievoorzitter een beschouwing gehouden over de voorgenomen ambities en de financiele situatie van onze gemeente in 2019. Hieronder vindt u ter informatie het gehele betoog integraal.


Dank u wel voorzitter,
Vanavond behandelen wij de Programma Begroting 2019 en nemen wij kennis van het College Ambitiedocument 2019-2022.
Het is de eerste begroting van deze collegeperiode en aangezien het ambitiedocument eerst nog vertaald moet worden naar een College Uitvoeringsplan is dit ook nog eens een beleidsarme begroting en een voortzetting van het beleid van de afgelopen periode zonder grote ambities.
Gemeentebelangen Drechterland is blij dat dit bestaande beleid, dat mede door onze vorige wethouders tot stand gekomen is, nog steeds goed voldoet.
De begroting ziet er op het eerste gezicht solide uit voor 2019, met een oplopend positief resultaat voor 2019 van 179K en het meerjarenperspectief laat ook een positief beeld zien voor de jaren 2020-2022.
Ik zeg bewust “op het eerste gezicht” omdat met de implementatie van het nieuwe beleid, voortvloeiend uit het CUP, natuurlijk ook extra kosten gemoeid zijn en dan is het plaatje, afhankelijk van de gekozen prioriteiten, misschien niet meer zo rooskleurig.


In de aanbiedingsbrief staat op pagina 3 letterlijk “Ontwikkeling AU t.o.v. Kadernota 2018-2022”; de afkoring in die zin is zeer accuraat gekozen want het is inderdaad “au” met de verlaging van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. Overigens zijn de schriftelijke vragen die wij hierover op 1 oktober gesteld hebben nog steeds niet beantwoord.
Dit college is van plan om zowel korte leningen aan te gaan, maar ook langdurige leningen. Leningen die ons zeker extra lasten gaan opleveren. Tegelijkertijd hebben we een ruime algemene reserve. Waarom lenen als we een algemene reserve hebben van ruim 7 miljoen ?
Het is voor ons als raad op dit moment heel moeilijk om in te schatten wat de begrotingsvooruitzichten zijn omdat het ambitiedocument geen enkele financiële planning laat zien. Dat maakt het bijna onmogelijk voor deze raad om zelf prioriteiten aan te geven.
Wij zijn dan ook benieuwd of het college alvast een tip van de sluier kan oplichten en kan aangeven wat bijvoorbeeld de 5 hoofd prioriteiten zijn van het college zelf, met een tijdlijn waarin deze gedaan moeten en kunnen worden en eventueel een idee hoeveel dit gaat kosten.
Wij gaan nu richting eind 2018 en bijna alle activiteiten van dit college hebben een begin tijdstip ruim in 2019 en verder en het lijkt er dan ook op dat lang niet alles in dit ambitiedocument in deze raadsperiode gedaan kan worden. Prioritering is dus echt een vereiste om tot een goed CUP te komen.
Dit college gaat bijvoorbeeld pas in 2019 een ontwikkelplan realiseren voor het MFA in Westwoud. Voorzitter, daar zijn we al zo lang mee bezig, met de portefeuillehouder die ook in het vorige college zat, dat de bewoners nu het gevoel hebben dat ze vergeten zijn. Waarom zo lang hier mee wachten ?
Waarom ook duurt het zo lang voordat het Centrumplan Venhuizen van de grond komt ?
De veiligheid is ook een belangrijk onderwerp. Als klein voorbeeld noemen we de fietsendiefstallen bij het station; De VVD roept maar over cameratoezicht bij het station, maar begrijpt blijkbaar niet wat voor kosten en inspanningen hiermee gemoeid gaan. Ik zie echter niets in het document staan over samenwerking tussen bijvoorbeeld de NS en de gemeente. Kan het college hier op ingaan ?
Verkeersveiligheid is ook iets dat blijkbaar de aandacht heeft van dit college, maar hoe het een en ander, zoals de nieuwe maatregelen bij de nieuwe Weg, gehandhaafd gaat worden werd zelfs in de laatste raadsvergadering niet beantwoord door de verantwoordelijke wethouder. Verder kunnen wij als gemeente wel spoorwegovergangen afsluiten voor vrachtverkeer, maar dat geeft meteen scheve gezichten bij onze buurgemeenten, zoals Stedebroec, die nu vrezen dat er extra vrachtverkeer over hun wegen gaat rijden. We hebben veel gehoord over samenwerking in SED verband, maar blijkbaar zit dat bij dit college niet zo diep dat we maatregelen in overeenstemming nemen met een van onze SED collega’s. Zo hebben wij als GBD al vaak gepleit voor een gezamenlijke aanpak en onderzoek naar een mogelijke Noord-Zuid verbinding in samenwerking met Stedebroec. Ik wil wethouder Broeders er graag nog aan herinneren dat hij in een van de eerste bijeenkomsten van deze raad lachend zei: “ja, ja, ja, er komt een onderzoek naar een noord-zuid verbinding “. Ook hier zien we in dit document niets van terug. Graag een reactie hierop van de wethouder.
Verder is het hoofdstuk woningbouw wat summier. Er ligt bijvoorbeeld al een tijd een plan op tafel voor de ontwikkeling van seniorenwoningen aan de J.W. Heijmanstraat in Venhuizen. Recentelijk heeft er nog een artikel in de krant over gestaan. Tot onze verbazing hoorden wij ook dat er weer een nieuw onderzoek gedaan moet worden omdat het vorige onderzoek niet opgeleverd werd. Hoe lang moet dit nog duren ? Er ligt een goed plan, het voldoet aan de eisen die er destijds gesteld waren zoals de aanpak van grondvervuiling, hoogte van het gebouw en de parkeerplaatsen en het blijft maar vertraagd worden. Graag horen wij van de verantwoordelijke wethouder wat hier concreet aan gedaan gaat worden om dit te versnellen.
Wat wordt er in het algemeen gedaan aan ontwikkeling voor de jongeren- en ouderen huisvesting waar geen passende huisvesting voor beschikbaar is en de lange wachttijden ? Heeft u bijvoorbeeld gedacht aan Tiny Houses voor jonge starters ? ook hier zouden we graag wat meer detail zien.
Ook in economisch opzicht missen wij wel een aantal zaken in het ambitiedocument; over het verbeteren en stimuleren van het ondernemers klimaat wordt zeer weinig gezegd. Zo wordt er bijvoorbeeld ook nergens gesproken over de mogelijke horeca bij de Haven van Wijdenes.
Tenslotte moeten we naar de toekomst toe ook eens buiten de gebaande paden denken, ook in SED verband. Van de noodzaak snel en adequaat mee te bewegen met ICT ontwikkelingen is de gemiddelde ondernemer zich inmiddels heel goed bewust; maar nu de gemeente nog. Uit recent onderzoek van de Economist Intelligence Unit blijkt dat 90% van de bestuurders vindt dat organisatorische en technische flexibiliteit cruciaal is voor succes. Dat blijkt ook wel want er zijn vele bedrijven en instellingen, die zich tijdig wisten aan te passen aan veranderingen van klanteisen en -verwachtingen, technologische ontwikkelingen etc. Het nieuwe werken waarbij het eigenlijk niet meer uitmaakt waar je werkt zou uiteindelijk kunnen leiden tot reductie in gemeentelijke huisvestingskosten. Heeft u daar wel eens aan gedacht ?
Zoals u uit het bovenstaande wel begrijpt, zien wij als GBD wel dat de huidige beleidsarme programmabegroting positief is, maar zal het gedurende deze raadsperiode nog maar moeten blijken of alles er zo rooskleurig uit ziet en tenslotte missen wij zoals aangegeven toch nog een aantal noodzakelijke elementen.
Voorzitter, onze complimenten gaan alvast uit naar de SED ambtenaren die dit ambitiedocument nog moeten vertalen naar een uitvoeringsplan; dat zal nog een hele klus voor hen worden.
Dit in eerste instantie.