Tijdens de Bijzondere RTG van 5 juli 2018 zijn er een tweetal presentaties over initiatieven geweest die ter consultatie aan de raad werden voorgelegd.
Het principe van een consulterende BRTG is voor ons een prima methode om de raad van te voren te informeren over de haalbaarheid van voorgenomen initiatieven.

Dit artikel behandelt het eerste onderwerp van de BRTG: het Hospitality/Energy station langs het tracé van de Westfrisiaweg N23 (later N307) dat gepresenteerd werd door de heren De Wit en Bakker.
Na afloop van de discussie over dit onderwerp had de portefeuillehouder (George Besseling) de indruk dat er een positief kritische houding was ten opzichte van dit plan, maar die indruk hebben wij als fracties van GBD en SPD helemaal niet gekregen. Wij zijn juist weggegaan met de indruk dat, met uitzondering van de VVD, alle fracties uiterst kritisch en ook wel negatief tegenover dit plan stonden.
Wat GBD en SPD betreft heeft dit plan niet veel kans van slagen en we zouden het voor de initiatiefnemers niet nodig vinden als zij moeten investeren in onderzoeken e.d. om een gedegen voorstel te creëren waarbij de kans dat dit aangenomen wordt toch wel gering is. Dit is niet fair ten opzichte van de initiatiefnemers en heeft ook geen toegevoegde waarde voor de gemeente want ook die zal hierin kosten gaan maken.

Argumenten

Het projectgebied ligt ten noorden van het perceel Westerbuurt 38 in Venhuizen en staat op grond welke momenteel in bezit is van Hr. M. Kesteloo. In het voorstel wordt tevens gesuggereerd dat de horeca-bestemming die nu nog op het perceel van de oude bowling aan de Westerbuurt ligt, te verhuizen naar de grond die benodigd is voor dit initiatief.

De fractie van GBD heeft dit in beraad genomen en heeft de volgende punten geformuleerd om tot een conclusie te komen:

Het college geeft zelf al twee argumenten aan die mogelijk in de weg staan van dit initiatief namelijk:
- Het ruimtelijk beleid van de gemeente voorziet niet in de beoogde ontwikkeling omdat het niet een “geleidelijke transformatie” is.
- Na aanleg van de N23 is dit een nieuw ruimtebeslag op het open landschap van Drechterland.

Wij zijn het eens met beide argumenten en vinden vooral het open landschap van Drechterland een belangrijke factor.

Het college geeft verder in de aanbiedingsbrief een groot aantal pluspunten aan die dit initiatief zouden moeten ondersteunen. Tijdens de presentatie en ook bij de vragen die gesteld werden, is echter niet gebleken dat deze pluspunten ook echt onderbouwd konden worden, met uitzondering van de extra banen die dit misschien gaat opleveren. De extra banen wegen echter wat ons betreft niet op tegen de argumenten die wij hieronder nader zullen uitwerken.

1. De initiatiefnemers willen een trucker parkeerplaats creëren voor ongeveer 25 vrachtwagens. Deze parkeerplaats zou bewaakt worden en truckchauffeurs kunnen dan in hun vrachtwagen slapen. In ogenschouw nemende dat truckers niet meer dan een korte periode in hun vrachtwagen mogen slapen, vinden wij het risico dat dit een echte truckersparkeerplaats wordt te groot en vreest dat dit potentiele toeristische bezoekers zal afschrikken. Gezien het feit dat initiatiefnemers zelf niet van plan zijn om te gaan bouwen, is het ook nog maar de vraag of de bewaking er inderdaad komt. Bij de exploitatie van dit complex is dit een grote kostenpost en hier zal als eerste op bespaard worden als het met de economie wat minder gaat. In dit initiatief richten de ondernemers zich op meerdere groepen, ‘truckers’, ‘zakelijke bezoekers’ en ‘toeristen’. Echter dit is wat ons betreft geen combinatie die goed samengaat en wij vinden het niet realistisch om én succesvol op truckers te richten, én op het zakelijke leven (congrescentrum) én op toerisme.

2. Voorgesteld wordt om de horeca vergunning die nu op het perceel van de oude bowling ligt te “verhuizen” naar het voorgestelde perceel voor het Hospitality/Energy station. Volgens ons heeft dit niets te maken met de eigenlijke aanvraag en is dit een uitruil die geen toegevoegde waarde heeft voor de gemeente of de aanvrager: als de aanvrager de horeca-bestemming van het huidige perceel af wil hebben, en daar een agrarische bestemming voor wil hebben, dan kan hij daar gewoon een aanvraag voor bestemmingswijziging indienen bij de gemeente. Hetzelfde geldt voor de horeca-bestemming op het nieuwe perceel: die zal gewoon opnieuw aangevraagd moeten worden, onafhankelijk of de bestemming van het oude perceel nu wel of niet weg is.

3. Het duurzame aspect van het plan, zoals verwoord bij de presentatie van Hr. Bakker, komt volgens ons niet naar voren in de uitwerking. Een parkeerplaats en tankstation zal zeker meer vervuilend verkeer aantrekken en tevens wordt er ruim 5 ha grond volgebouwd. Eenmaal volgebouwd zal dit nooit meer als groene grond terugkomen. Tevens is de ervaring dat parkeerplaatsen waar vrachtwagens geparkeerd staan niet bepaald schoon en netjes zijn en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit hier wel zo zou zijn. Naast de parkeerplaats vernamen wij ook dat het hotel mogelijk 10 tot 12 meter hoog zal worden en ruimte moet bieden aan 150 gasten. Het ‘energy-station’ is ook duurzaam geprofileerd omdat er ook alternatieve brandstoffen zouden worden aangeboden. Bouwen op deze proporties, naast het wegnemen van agrarische grond, is wat ons betreft geenszins duurzaam te noemen. Het aantrekken van zoveel vrachtverkeer, zowel tijdens de bouw als erna, komt niet overeen met dat wat men wil uitstralen.

4. Er is geen enkel marktonderzoek gedaan en dus is het onduidelijk wat de precieze behoefte is aan zowel een tankstation als ook een conferentieoord, restaurant en hotel. In de nabije omgeving zijn voldoende tankstations aanwezig (A7, Enkhuizen, Grootebroek) en er zijn ook voldoende restaurants of andere eetgelegenheden langs de wegen voor toeristen en vrachtwagen chauffeurs om een goede maaltijd te kunnen nuttigen.
Op het nieuwe tracé van de Westfrisiaweg wordt al een nieuw tankstation gerealiseerd en dit heeft tot gevolg dat er op een stuk van hooguit 15 Km minimaal 3 mogelijkheden zijn voor vrachtwagens om te kunnen tanken.
Overigens is dit dezelfde ondernemer die in Middenmeer geprobeerd heeft iets dergelijks van de grond te krijgen en dat is door de provincie al afgekeurd.

5. Wil men persé een restaurant en andere faciliteiten voor truckers, dan trekt dit additioneel ook een heel ander publiek aan dan toeristen en dat willen wij zeker voorkomen. Het risico dat dit complex, na misschien een paar succesvolle jaren, afglijdt naar een hotel en verblijfplaats voor arbeidsmigranten is daarmee zeer hoog en zal het toeristische karakter van de omgeving niet ten goede komen.
Met het plan lijkt men zich sterk op verschillende doelgroepen te richten, welke wat ons betreft niet realistisch samengaan. Met name het bewust willen aantrekken van truckers, de verblijfs- en verzorgingsvoorzieningen voor hen in combinatie met het zakelijke leven maar óók het toerisme is wat ons betreft niet realistisch haalbaar. Hierdoor lijkt het plan hét maximale te willen benutten en bouwen, wat volgens ons juist het landelijke karakter en charme teniet doet. 

6. De wethouder heeft laten weten dat onderzoek uitwijst dat er een duidelijke behoefte is aan extra bedden. Dat is correct vanuit een regionaal oogpunt, maar het lijkt er niet op dat het juist dit type bed is waar behoefte aan is in onze gemeente. Als er al behoefte is aan extra recreatieve bedden dan zullen die gezocht moeten worden in kleinschalige en gezellige locaties in de landelijke kernen van zuidelijk Drechterland. De trend is dat er steeds meer behoefte is aan B & B bedden dan aan grootschalige hotel accommodaties.
Tenslotte lijkt het ons niet aantrekkelijk voor toeristen om in een hotel langs een doorgaande weg te verblijven, waar ook vrachtwagens geparkeerd staan. Ze zullen niet naar de omringdijk lopen.

7. Volgens de initiatiefnemers is er met de omwonenden gesproken en zijn er geen klachten of bezwaren geuit over dit ontwerp. Echter tijdens de BRTG waren er diverse omwonenden die wel degelijk bezwaar hebben tegen dit plan en daar bijzonder stellig in waren. Direct betrokkenen, zoals degenen die er pal achter wonen, zijn niet geïnformeerd en hebben de plannen via de krant moeten vernemen. Het is ook een behoorlijke achteruitgang als je eerst over landelijk gebied uitkijkt en een paar jaar later tegen een hotel van 15-20 mtr hoog en een parkeerterrein met grote vrachtwagens.
Het argument van de initiatiefnemers dat er toch al een viaduct is met de nieuwe N23 en daardoor het vrije zicht al minder is geldt in dit geval niet; dan kan je meteen wel alles volbouwen omdat er toch geen uitzicht meer is. Het gaat er in dit geval om juist het uitzicht wat er nog is te behouden.

8. De initiatiefnemers hebben geen alternatieve locatie voor dit project onderzocht zijn volledig gefocust op de gekozen locatie. Wellicht zijn er locaties te bedenken die minder ingrijpend en prominent in het landschap passen. Als men deze locatie uitgekozen heeft omdat men toevallig een stuk land heeft dan is dat geen voldoende onderbouwing voor de keuze van deze locatie.
Wat ons ook opvalt is dat er geen alternatief plan is uitgewerkt, zoals b.v. een kleinschalige B&B zonder dat er een parkeerplaats voor vrachtwagen e.d. bij komt. Het winstoogmerk lijkt hier leidend en wij zien graag ook focus op dát wat echt past in de regio en waar ook vraag naar is.

9. Wij vinden de precedent werking die hiervan uit gaat niet wenselijk. Als dit plan wordt goedgekeurd in een gebied dat toch echt als landelijk is geoormerkt, dan is er geen enkele reden om andere initiatieven langs de N23 tegen te houden en bestaat het reële risico dat de hele zuidelijke kant van de N23 volgebouwd gaat worden. Dit is een zeer onwenselijke situatie en daar zijn wij dan ook op tegen.

10. Wat ons het meest verontrustend vindt is dat de initiatiefnemers niet van plan zijn om zelf de faciliteiten te gaan bouwen. Zij willen de grond bouwrijp maken en deze dan met de nodige vergunningen verkopen aan ontwikkelaars die dan de diverse faciliteiten moeten gaan verzorgen. Het is hierdoor onduidelijk welke garanties er gegeven kunnen worden dat hun tekeningen en visie ook inderdaad uitgevoerd gaan worden. Tevens ligt hier het risico dat als zij de grond verkocht hebben er iets heel anders op komt te staan dan zij in eerste instantie voor ogen hadden. De controle is dan uit hun handen en aangezien de gemeente de vergunning dan al afgegeven heeft is ook daar de controle op bebouwing minimaal. Het is aannemelijk dat de uiteindelijke koper degene is die simpelweg het hoogste biedt. Om deze hoge bieding te kunnen doen, zal er maximaal rendement met dus ook maximale ontwikkeling zijn. Zoals eerder beschreven zal hierdoor de eventuele kans op een eventuele kleinschalige landelijke bouw nagenoeg nihil zijn, omdat dit dan simpelweg tekort rendement oplevert.

 Conclusie

Ook in de basis is dit een voorstel dat tegen bijna alles is waar wij voor staan:
• behoud van het open landschap in het zuidelijk gedeelte van Drechterland;
• agrarische activiteiten op agrarische grond en niet volbouwen met asfalt en gebouwen;
• bevordering van toerisme in de kernen en niet langs een grote weg,
• duurzaamheid (niet extra verkeer met vrachtwagens aantrekken), een vuile parkeerplaats e.d.;
• en zoals ook in de recreatievisie genoemd is: geen projectmatige investeerders in toerisme die alleen geïnteresseerd zijn in winst maken. Wij zijn van mening dat er in onze prachtige gemeente zeker ruimte is voor mooie nieuwe kleinschalige ideeën en ondernemerschap maar niet in deze proporties en met deze sterke voorkeur voor het winstoogmerk. Het uit handen geven van dit project aan een projectontwikkelaar is voor ons dan ook een voorbode voor minimale controle en maximale winst.
Er zijn uiteraard wel mogelijkheden voor initiatieven die primair gericht zijn op de toeristen, maar dan zullen deze lager van bouw dienen te zijn en op een kleinere schaal en op een andere locatie dan midden in het groene landschap.

Alle bovenstaande punten in ogenschouw genomen te hebben, besluit de fractie van Gemeentebelangen Drechterland (en ook de Senioren Partij Drechterland) een negatieve zienswijze af te geven op het voorgenomen initiatief zoals dit nu gepresenteerd is.