Deze vergadering twee belangrijke agendapunten (Startnotitie Burgerparticipatie en de economische overdracht van een deel van het gemeenthuis aan de SED), een amendement (CDA) en een agendapunt buiten de orde (= een extra agendapunt) vergezeld van een CDA motie over de beperkingen van de jachtwet in stilte gebieden.

Tijdens het vragenkwartiertje werden door mij vragen gesteld over:

 • welke concrete acties er worden genomen mbt het verminderen van het alcoholmisbruik onder jongeren,
 • wat de eerste ervaringen zijn met de SED samenwerking en of er knelpunten te melden zijn.

Door Bep Bregman-de Reus werden twee vragen gesteld:

 • over het geven van inzicht in het verloop van decentralisatie van de taken mbt de jeugdzorg/WMO
 • en nav een eerder aangenomen motie over de stand van zaken mbt de informatievoorziening over gemeenschappelijk regelingen waarin de gemeente Drechterland participeert.

De Seniorenpartij had een vraag over:

 • mogelijke onrust n.a.v de aankondigende bezuinigingen bij de brandweer.

De VVD had vragen over:

 • het sluiten van de locatie Venhuizen (waar ze nota bene zelf altijd voor waren, maar ja toen voerden ze oppositie !) en de mogelijkheid daar  een servicepunt te realiseren,
 • verder een vraag mbt de manier waarop de opening van het nieuwe gemeente huis is georganiseerd.

De uitgebreide antwoorden op deze vragen kunt u lezen in het verslag van de Raadsvergadering dat op de site van de gemeente beschikbaar is.

Agendapunt 5. Vaststelling start notitie Burgerparticipatie (2015-01)

Bep had en aantal relevante vragen over dit onderwerp. Vanuit de fractie van de GBD is tijdens de vergadering een voorstel gedaan om de tekst van het amendement aan te passen. Het tijdens de vergadering aangepaste amendement wordt unaniem aangenomen.
Jeroen Broeders legt tijdens de besluitnemende vergadering namens de fractie PDL een stemverklaring af, waarin hij meedeelt dat dankzij de aanvulling via het amendement zijn fractie kan instemmen met de start-notitie, maar dat hij het college wel meegeeft mee te denken over het meer genuanceerd invullen van de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de burgerparticipatie. Beetje open deur, maar ja het is van de oppositie -?
Met inachtneming hiervan stemt de raad unaniem in met het voorstel van burgemeester en wethouders.

Agendapunt 6. Instemming overdracht economische eigendom gedeelte gemeentehuis aan SED (2015-06)

Voorgesteld wordt om het deel van het gemeentehuis (dat wordt gebruikt door de ambtenaren van de SED organisatie) in economisch eigendom over te dragen aan de SED organisatie. Het herstellen van het fiscale nadeel die deze keuze veroorzaakt is een goede zet. In de RTG zijn over de constructie en de eventuele risico’s  veel vragen gesteld.
De fractie van de GBD had bij monde van mij de volgende vragen:

 1. Graag zien wij het genoemde taxatierapport mbt de waarde van het over te dragen gedeelte aan de Raad gepresenteerd zodra dit beschikbaar is. Wanneer zal dat zijn?
 2. Er wordt in het antwoord van de portefeuillehouder gesproken over een structureel BTW voordeel voor de Gemeente Drechterland van 50.000. Kan de portefeuillehouder aangeven welke bestemming dit bedrag heeft.
 3. Kunt u aangeven wat de financiële consequenties zijn als onverhoopt moet worden teruggevallen op de constructie van belaste verhuur ? Dit zou het geval kunnen zijn als het advies van EFK adviseurs wordt gevolgd om toch de koepelvrijstelling toe te passen en de BD bij haar standpunt blijft (ook na bezwaar en beroep) dat het niet toegestaan kan worden. Dit ook in relatie tot het advies van AKD dat de transactie fiscaal gezien de kwalificatie “levering”moet hebben.?  Het ziet er naar uit dat dit niet zo is.

De inhoudelijke antwoorden van de portefeuillehouder gaven ons als fractie van de GBD voldoende vertrouwen om te stemmen met de voorgestelde constructie.

De Raad stemt unaniem in met het voorstel van burgemeester en wethouders.

Agendapunt 7. Motie CDA om provinciaal initiatiefvoorstel “Beëindiging van jacht met geweer in stiltegebieden” niet te steunen

Net als alle andere coalitie partijen stemmen wij voor deze motie. Het is een slechte zaak als dieren zonder natuurlijke vijanden in stilte gebieden ongestoord kunnen uitdijen tot een plaag, met alle gevolgen van dien. Vooral de agrarische sector zal hier veel hinder van ondervinden.
Daarnaast zijn ander belangrijke overwegingen waarom wij als GBD deze motie hebben gesteund:

 • het voorstel de facto ingrijpt in  de eigendomsrechten van grondeigenaren in stiltegebieden;
 • het volgen van dit voorstel zou leiden tot een toename van de regeldruk en de handhaving wordt bemoeilijkt;
 • de gemeenten en andere belanghebbenden op geen enkele manier zijn betrokken of gehoord.

De motie wordt met 9 stemmen vóór (fracties CDA, VVD en GBD) en 4 stemmen tégen (fracties PDL en SPD) aangenomen.

Peter kuiken
Fractievoorzitter GBD