Tijdens het vragenkwartiertje: 

Vragen van de GBd fractie over de subsidieverlening aan de Bonte Piet vogelopvang en de onveilige verkeerssituatie in Schellinkhout

De belangrijkste agendapunten waren:

 

Agendapunt 5. Vaststelling wijziging vd Westfriese gemeenschappelijke regelingen

De fractie van de GBD kan zich geheel vinden in de wijziging van de Westfriese Gemeenschappelijke Regelingen, een wijziging als gevolge van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Veel bekende Gemeenschappelijk Regelingen in onze regio waarbij we aangesloten zijn, moeten dus ook aan de bepalingen van deze wet voldoen. Een van de belangrijkste wijzigingen voor de meeste GR’n is de samenstelling van het Dagelijks Bestuur tot max. drie leden en niet als voorheen dat het aantal leden van het AB ook tevens zitting hebben in het DB. De intentie om de positie van de raad in deze te versterken en ook een langere periode in acht te nemen voor het kunnen indienen van zienswijzen stemt GBD tot tevredenheid. Dus geheel akkoord met het voorstel.

Agendapunt 6. Instemming geven aan de wijziging gemeenschappelijk regeling RUD NH 

Ook de GR RUD NHN dient wettelijk gewijzigd te worden. Middels een juridische scan zijn er in de bepalingen van de voormalige regeling enkele teksten aangescherpt. Het zijn vooral passages die door hogere wetgeving zijn geregeld zoals bijv. het uitreden van de burgemeesters uit de regeling. GBD kan zich ook hier geheel vinden in deze wijziging en gaat akkoord met het voorstel.

 

Agendapunt 7 Vaststelling zienswijze najaarsbegroting 2015 en Begroting 2016 gemeenschappelijke regeling WerkSaam 

We hebben kennis genomen van de analyse van het Werksaam tekort 2015 Inkomensdeel eerste halfjaar en prognose tweede helft 2015. We lezen helaas teleurstellende ontwikkelingen betreffende de in-en uitstroom werkzoekenden. Per 1 januari 2015 heeft de nieuwe Participatiewet haar intrede gedaan. Deze wet staat nog in de kinderschoenen .

Werksaam heeft haar inspanningen getoond maar staat nog aan het begin. Allerlei Externe factoren ( economische en maatschappelijke ontwikkelingen) hebben invloed op het niet halen van de doelstellingen door Werkzaam.

Kan de politiek na driekwart jaar zeggen dat het niet goed gaat. Dat vinden wij nog te vroeg. De doelstellingen worden nog niet volledig gehaald. Ik vind het een utopie om in november 2015 al te kunnen zeggen dat we geslaagd zijn na de start per 1 januari 2015. We moeten wel koers houden!!!

GBD is van mening dat er zeker over een langere periode, zeg twee jaar, moet worden gekeken om werkelijke resultaten te kunnen zien. Zowel positief als negatief.

Vraag:

Wordt ook vrijwilligerswerk gestimuleerd ( contact vrijwilligerscentrale Westfriesland) om het arbeidsritme te trainen en daardoor voor de potentiële werkgevers interessantere werknemers zullen zijn.

 

Agendapunt 8 Kennisnemen van en opvattibg over de analyse van het inkomensdeel BUIG 2015

Het ging in dit agendapunt alleen over het kennis te nemen van de analyse tekort inkomensdeel BUIG 2015 WerkSaam Westfriesland en de gemelde opvattingen.

In 2014 is er een tekort ontstaan op het BUIG-budget. Op basis van voorlopige prognoses is de verwachting dat het BUIG-budget in 2015 wederom niet toereikend zal zijn om de uitkeringslasten te kunnen voldoen. Omdat te voorkomen dat dit tekort structureel wordt, wil WerkSaam Westfriesland maatregelen treffen om het voorziene tekort te beperken of te voorkomen. In de analyse tekort inkomensdeel 2015. In de stukken worden de aanpak en maatregelen beschreven. Tevens wordt hierin een analyse gemaakt van de (regionale) arbeidsmarkt en de oorzaken van instroom in de bijstand.

Verder: 

  • Er werd een motie van CDA aangenomen m.b.t. het verstreken van de het jongeren Alcohol en drugsbeleid.
  • Eén motie van de PDL mbt de herverdeling van de arbeid haalde het niet.

Het totale verslag van deze vergadering kunt u nalezen of beluisteren via het Raads informatiesysteem. U kunt dit vinden op de website van de gemeente Drechterland.

Peter kuiken

Fractievoorzitter GBD