Tijdens het vragenkwartiertje:

Naar aanleiding van vragen over de mate waarin het College klaar is om vluchtelingen te ontvangen heeft de Burgemeester een memo voorgelezen. Dit zal ook als persbericht in de verschillende kranten worden geplaatst.

 De belangrijkste agendapunten waren:

Agendapunt 5. Vaststelling bestemmingsplan ‘Eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid

De fractie van GBD heeft kennis genomen van de inhoud van dit voorstel .Wij hadden geen verdere vragen en/of opmerkingen. Wij kunnen instemmen met dit voorstel op alle 4 punten

Agendapunt 6. Vaststelling Huisvestingsverordening Drechterland.

Het ging over het raadsvoorstel om instemming te verlenen aan logiesfuncties in bedrijfsgebouw Elbaweg 38 in . De fractie van de GBD steunt in algemene zin het verantwoord huisvesten van arbeidsmigranten in Drechterland .Het gaat hier over het door de Raad gesteunde eerdere voorstel om grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten tot 120 personen onder voorwaarden toe te staan. Elke aanvraag wordt door de Raad beoordeeld. Vandaag was de Elbaweg 38 de eerst aanvraag. Wij hadden naar aanleiding van de behandeling en het vaststellen van de algemene beleidsregels voor logiesfuncties, op 30 april j.l,, een aantal extra aandachtpunten. De specifieke situatie is- dat er sprake is van geen agrarisch bedrijfsgebouw. De arbeidsmigranten /werknemers zullen geen werk hebben op het bedrijf zelf. ‘S morgens zullen de max.120 arbeidsmigranten vertrekken van Elbaweg 38 naar de werkplekken elders in Westfriesland en daar ’s avonds weer terugkeren. Daarom vind de fractie van GBD deze aanvraag zo specifiek. Wij hebben het college gevraagd de beleidsregels aan te scherpen op een drietal punten.

1. ---De omgevings vergunning te verlenen voor maximaal 5 jaar. Door er een termijn aan te koppelen heeft de gemeente de mogelijkheid te evalueren en te heroverwegen of de situatie gecontinueerd zal worden.

2.--- De spelregels te verfijnen en te voorkomen dat het speculatieobject wordt. Bij verkoop de oorspronkelijke bestemming bedrijfsgebouw weer terug te brengen. En te voorkomen dat het bedrijfspand een speculatie object gaat worden.

GBD willen juist garanderen dat Elbaweg 38 een plek blijft voor het verantwoord huisvesten van arbeidsmigranten . Het levert juist een positieve extra garantie op voor de huisvestingsproblematiek.

3. Het handhaven en intensief controleren van de gemaakte afspraken zodat er daadwerkelijk geen sprake zal zijn van belemmering van de bedrijfsvoering van overige bedrijven op het bedrijventerrein en de naast liggende woningen.

Om deze verfijning van de beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten toe te passen voor niet agrarische bedrijfsgebouwen heeft Bep namens GBD een motie in gediend. Deze werd echter niet voldoende gesteund en haalde het niet.

Agendapunt 7 Actualisatie klimaat visie

Het begrip “Actualisatie” houdt in dit geval in dat de huidige toestand –Lees Klimaatvisie 2010-2014 bijgewerkt moet worden. Dit wordt gedaan in samenwerking met de RUD m.b.v heldere omschreven speerpunten voor het toekomstige beleid. Deze speerpunten dienen dan als basis voor het uitvoeringsprogramma 2014-2018. En …dit beleid sluit tevens aan bij het vastgestelde beleid opgenomen in het coalitieprogramma.

Deze actualisatie moet door deze inspanningsverplichtingen leiden tot een beoogd effect . Een effect dat behaald op het gebeid van energiebesparing, opwekken van duurzame energie. Voor Drechterland ligt er dan een opgave om in de komende periode maatregelen te treffen die 10% energiebesparingen opleveren en 12% duurzame energie op aanvaardbare wijze moet worden opgewekt. Bedrijven, instellingen, woningcorporaties en vooral het bewustmaken van onze inwoners zijn belangrijke spelers in deze. Het zal nog een hele klus worden deze doelen te behalen.

En hiervoor is blijvend geld nodig. Subsidies die verstrekt moeten worden voor duurzame energiemaatregelen. GBD staat achter deze investeringen.

In de indicatieve begroting wil het College voor de periode 2016-2018 jaarlijks een bedrag van 45.000,00 euro opnemen en voor dezelfde periode nog een 10.000,00 voor duurzame energiemaatregelen bestaande bouw. De genoemde negen aandachtspunten geven aan op welke terreinen u uw inspanningen voor de komende jaren wil gaan verrichten. GBD kan zich ruimschoots vinden in deze opzet. Enkele onderdelen mogen wat ons betreft wel aangepast cq. verhoogd worden. Dit zou dan op het terrein van het onderdeel initiatieven bewoners, bedrijven en organisaties ondersteunen kunnen en bewoners stimuleren en faciliteren. De andere onderdelen van het programma kunnen wat ons betreft zo uitgevoerd worden. GBD was ook zelf voornemens een amendement/motie in te dienen.

In de concept motie CDA betreffende het ambitieniveau duurzaamheid vonden we zowel bij de overwegingen als bij het besluit uitgangspunten die met onze voorgestelde motie overeen kwamen Twee bijna dezelfde moties indienen is in deze dan niet noodzakelijk. Derhalve hebben wij na intern overleg besloten de motie van het CDA als coalitiepartner mede te onderschrijven en in te dienen.

 

Agendapunt 8. Vaststelling beleidsplan toerisme en recreatie.

 Het College heeft complimenten gekregen voor het duidelijke verhaal. Wij hebben het plan gesteund. Een amendement dat werd ingediend door de PDL werd door ons niet gesteund.

 

Agendapunt 9 Instemming geven voor wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NH

De fractie van GBD gaat akkoord met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord. In de afgelopen periode is er gewerkt aan de actualisatie van de Gemeenschappelijk Regeling dmv toetsing aan de laatste wet – en regelgeving in deze en de financiële uitgangspunten bij gemeenschappelijke regelingen. Het gevolg is slechts enkele niet onbelangrijke redactionele aanpassingen.

GBD heeft har dank uitgesproken aan de Externe Commissie Verdeelsleutel. Zij heeft een nauwkeurig onderzoek gedaan op diverse terreinen o.a. hoe in het algemeen gemeentelijke uitgaven worden bekostigd. Het resultaat van dit onderzoek heeft tenslotte voor alle betrokken gemeenten in deze regio geleid tot een eenduidige verdeelsleutel. Voor de een met een positief resultaat(Drechterland) voor enkele gemeenten een financiële tegenvaller. Voor 2016 ligt alles voorlopig vast en voor 2017 moeten we maar afwachten of er aanpassingen nodig zijn. Dat zien we dan wel!

Agendapunt 10. Vaststelling Programmabegroting 2016

Met veel genoegen heeft de fractie van GBD de programmabegroting 2016 gelezen, niet in de laatste plaats omdat voor het eerst sinds jaren een concept begroting ligt zonder bezuinigingsvoorstellen. Sterker nog, een begroting met een overschot. Niet alleen voor 2016, maar zelfs structureel. Ook het meerjarenperspectief laat een ruim positief resultaat zien. Wij complimenteren het College, wethouder Reus, de betrokken ambtenaren, maar ook de Raad met het resultaat van het behoudend (financieel) beleid van de afgelopen jaren. Iets at de GBD altijd hoog in het vaandel heeft gehad.

Het mag naar de mening van de fractie van GBD niet betekenen dat er nu maar met geld kan worden gesmeten. We moeten er voor waken dat allerlei wilde ideeën komen die het overschot al weer snel in een tekort doen omslaan. Wel willen wij als GBD pleiten om een bescheiden deel van het positieve bedrag ten gunste te laten komen aan de inwoners van Drechterland en aan de dorpskernen. Daarom heeft de fractie van GBD beheerst, maar wel bewust een aantal voordstellen aan de portefeuillehouder voor gelegd en hem gevraagd deze nader te onder zoeken en de effecten later met deze Raad te delen.

De fractie van GBD kan overigens op alle punten akkoord gaan met het raadsvoorstel om de programmabegroting voor 2016 vast te stellen..

Wij hebben een viertal voorstellen:

  1. Kan de handhaving voor een jaar worden geïntensiveerd door voor een jaar een extra BOA aan te trekken specifiek voor Drechterland. Takenpakket nader te bepalen
  2. Graag extra budget reserveren voor het begeleiden bij de uitwerking van de uitkomsten en realisatie van de plannen in het kader van Vitale Dorpen
  3. Wij willen graag een bedrag reserveren voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar het upgraden van het centrum van Venhuizen ,Winkelgebied en verkeerssituatie Twijver
  4. Graag zien wij een extra budget gereserveerd zien als extra financiële middelen voor het monumenten beleid o.a. voor het behoud van de West Friese stolpen                                      

 

Verder:

Er werd een gezamenlijk motie van de GBD, CDA en VVD aangenomen m.b.t. aanpassen van de Klimaatvisie.

Eén motie en vijf amendementen van de PDL verspreid over bijna alle agendapunten haalden het niet.

Het totale verslag van deze vergadering kunt u nalezen of beluisteren via het Raads informatiesysteem. U kunt dit vinden op de website van de gemeente Drechterland.

Peter kuiken
Fractievoorzitter GBD