Deze keer een Raad op een afwijkende dag in de week, dit ivm de viering van Koningsdag maandag 27 april.

Tijdens het vragenkwartiertje:

  • Vandaag vragen van de GDB, via Bep Bregman, over de stand van zaken mbt de restauratie van de kerk in Schellinkhout en het verplaatsen van activiteiten vanuit dorpshuis “De Dregt” naar de kerk. Het CDA vroeg wanneer inzake het onderzoek in het kader van het Verkeerscirculatieplan, de betrokkenheid van de bewoners en wanneer een en ander voor raadsbehandeling staat geagendeerd. Ook een vraag van het CDA over de mate van belangstelling van burgers voor woningbouw in Wijdenes. PDL had twee vragen: over de voortgang van het kernenbeleid en de stand van zaken rondom het jongerenwerk.

Verder stonden er verschillende onderwerpen op de agenda, de twee belangrijkste waren:

1. Instemming met de beleidswijziging uitbreiding huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten.

  • De fractie van Gemeente belangen Drechterland onderschrijft de opstelling van het College dat ook Drechterland haar taakstelling mbt het uitbreiden van de huisvesting voor arbeidsmigranten nu en richting 2020 inhoud moet geven. Dit is ook in het belang van een gezond economische klimaat binnen onze gemeente en gaat mogelijkheden geven strikter te handhaven, overlast in woonwijken en illegaliteit te voorkomen.
  • Onder voorwaarden hebben wij dan ingestemd met de drie voorstellen voor uitbreiding van het College. Wij kunnen instemmen met het uitbreiden van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten van 30 naar 120 bij volwaardig agrarische bedrijven. Uitgangspunt moet naar de mening van de fractie zijn dat dit op het eigen terrein binnen het bouwblok van de ondernemer plaatsvindt. Bij realisatie buiten het bestaande bouwblok, eerst voorleggen aan de Raad (ivm wijzigen bestemmingsplan).
  • De fractie van GBD geeft wel de voorwaarde mee dat arbeidsmigranten zodanig worden geregistreerd dat handhavingmaatregelen op hun verblijfsduur en status eenvoudig mogelijk is. Wel onder het besef dat dit registreren en handhaven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ondernemer is.
  • Centrale huisvesting en registratie voorkomen ook het werken met illegale werknemers en heeft naar de inschatting van de fractie van GBD het effect dat de nu nog illegale werknemers gedwongen worden zich te laten registreren.
  • Daarnaast is het voor de fractie van het GBD een harde eis dat altijd wordt voldaan aan alle te stellen voorwaarden als: betrekken van de burgers vanuit het participatiebeleid, milieueisen, registratieplicht, parkeren, maatschappelijke wenselijkheid, enz..
  • De fractie van GBD kon ook instemmen met het onder voorwaarden toestaan van huisvesting op bedrijventerreinen, mits hier goede spelregels voor worden opgesteld en de Raad steeds wordt geïnformeerd. Ook afwijkingen van het bestemmingsplan eerst aan de raad wordt voorgelegd.

2. Voorstel beschikbaarstelling bijdrage t.b.v. de oriëntatieverlichting parallelweg De Hout.

 

Wij konden dit voorstel in deze vorm niet steunen. Data haaden we goed ingeschat. Dit bleek uit de stevige discussie van alle partijen binnen de Raad. Moties, amendementen en veel extra wensen en ideeën. Vooral die van de PDL waren zeer kostenverhogend. De fractie van de GBD vindt het geen goed idee zo’n hoog bedrag te investeren in infrastructuur die niet eens van de gemeente Drechterland is, maar van het Hoogheemraadschap. Resultaat van alle commotie was dat Wethouder Vincent Reus, heel verstandig naar de idee van de GBD fractie, dit voorstel terug heeft genomen, na nader onder zoek en calculatie wordt het later opnieuw op de agenda geplaatst.

Het totale verslag van deze vergadering kunt u nalezen of beluisteren via het Raads informatiesysteem. U kunt dit vinden op de website van de gemeente Drechterland.

Peter kuiken

Fractievoorzitter GBD