Tijdens het vragenkwartiertje:

 Vandaag vragen van de GDB door Peter Kuiken over de mate waarin het College klaar is om vluchtelingen te ontvangen:

  1. Is het College voorbereid op de eventuele komst van en noodopvang voor vluchtelingen?
  2. Heeft het College al mogelijke locaties op het oog om hen te huisvesten?
  3. Hoe gaat het College de communicatie met de Burgers hierover voeren?
  4. Heeft het College inzicht in het maximale aantal statushouders dat onze gemeente zou kunnen huisvesten?

Rode draad in de beantwoording was dat de gemeente hierover ook in gesprek is met de omliggende gemeenten. Dat er wellicht locaties geschikt (te maken) zijn. Dat er nog geen concrete aantallen bekend zijn van wat we als gemeente Drechterland aan zou kunnen. Er is ook nog concrete vraag van het COA ontvangen.

 

Verder stond er een drietal onderwerpen op de agenda,

Agendapunt 5. Opwaardering haven Wijdenes

Onze fractie heeft het plan met plezier gelezen en is verheugd over de mooie scenario’s voor de opwaardering van dit havengebied. Te meer omdat achterland, dijkgebied en water samen worden aangepakt. Dit heeft zes jaar van overleg gekost. We willen de verantwoordelijke GBD wethouder de heer Reus en de overige leden van het College en de betrokken ambtenaren dan ook complimenteren met hun inspanningen en deze uitkomst.

De fractie van GBD is akkoord gaan met het raadsvoorstel om een krediet van € 290.000,- beschikbaar te stellen voor de opwaardering van de haven in Wijdenes ten laste van het incidentele begrotingsresultaat 2015.

 Wij hadden echter nog wel een drietal vragen:

  1. Er zijn nog al wat partijen betrokken bij de uitvoering. Daar zit het risico in dat partijen kunnen afhaken. De fractie van de GBD zou het een mooi gebaar vinden van alle betrokkenen om hun commitment vast te leggen en te bekrachtigen in een “Samenwerkingsconvenant opwaardering haven Wijdenes” Hoe denkt de portefeuillehouder hier over? Antwoord was dat daar geen inspanningen op worden verricht
  2. Zijn in het begrote bedrag van €290.000 euro ook de moorings opgenomen? Antwoord: die zijn niet in het bedrag opgenomen
  3. Is nadat de voorzieningen bij de haven zijn gerealiseerd deze locatie ook wellicht goed geschikt voor evenementen als de Kippenbillen Party en creëert u hiervoor mogelijkheden? Antwoord: Dat is aan de portefeuillehouder Veiligheid. Wat oppervlakte en aan en afvoerroutes betreft zou het kunnen.

Agendapunt 6. Vaststelling Huisvestingsverordening Drechterland.

 GBD is akkoord gegaan met de vaststelling van de Huisvestingsverordening Drechterland 2015 omdat wij vinden dat in deze verordening op een heldere en begrijpelijke wijze uitvoering wordt gegeven aan een zorgvuldig opgezette Urgentieregeling. Ook onderschrijven wij het voorstel de raad met regelmaat te informeren over de resultaten van de bezwarencommissie

Agendapunt 7. Vaststelling nota minimabeleid

 De uitgangspunten van de nota minimabeleid dragen bij om inwoners van Drechterland die met een sociaal minimum inkomen moeten rondkomen, kansen te bieden en te participeren in de samenleving.

Opmerkingen van Bep Bregman: Er wordt voorgesteld om de inkomensnorm voor de individuele inkomenstoeslag en de pluspremie op 110% te houden .Het moet aantrekkelijker blijven om aan de arbeidsmarkt deel te nemen in plaats van een beroep te doen op een uitkering.

Voor de gezinnen met kinderen tot 18 jaar wordt het zogenaamde kindpakket toegepast bij een inkomensnorm van 120% . Hierdoor kunnen de kinderen meedoen aan de samenleving ongeacht het inkomen van de ouders.

In het verleden werd er ook gebruik gemaakt van het Stimuleringsfonds en de laatste jaren ook van de landelijke Stichting Leergeld. St. Leergeld werd niet door de gemeente Drechterland financieel ondersteund. Het Stimuleringsfonds dat gevoed werd door de kerken kreeg jaarlijks tevens een financiele bijdrage van de gemeente. U stelt voor de subsidierelatie met het Stimuleringsfonds af te bouwen in twee jaar en St. Leergeld financieel te ondersteunen. Prima ontwikkeling.Hierdoor houd je het zuiver en zijn Kerk en Staat gescheiden!

Wij gaan er van uit dat alle 7 gemeenten in Westfriesland ST. Leergeld gaan ondersteunen. Dat geeft dan enige uniformiteit in de regio, naast de diversiteit in percentages van de inkomensnorm in de Westfriese gemeenten. Het is namelijk afhankelijk in welke gemeente je woont in Westfriesland, hoezeer je als minima in de portemonnee wordt geraakt.

Tevens wil ik nog opmerken dat de Wiz raad tijdig is gevraagd om een reactie te geven op de concept nota minimabeleid en de adviezen van de WIZ zijn door het College meegenomen. Voldoende tijd te gunnen voor een reactie door de Adviesraad Werk en Zorg (WIZ) is in het verleden wel eens anders gegaan. Wij zullen de evaluatieverslagen blijven volgen om te kunnen beoordelen hoe het minimabeleid zich gaat ontwikkelen in de gemeente Drechterland. De fractie is akkoord gegaan met het raadsvoorstel

 Verder:

 Er werd een gezamenlijk motie van de GBD, PDF,SPD en CDA aangenomen m.b.t. het beschikbaar stellen van een bedrag van € 2000,00 voor een monument voor Jan Hoek uit Venhuizen. Gevallen tijdens de politionele acties.

Twee moties en één amendement van de PDL haalden het niet.

Het totale verslag van deze vergadering kunt u nalezen of beluisteren via het Raads informatiesysteem. U kunt dit vinden op de website van de gemeente Drechterland.

 Peter kuiken

Fractievoorzitter GBD