Idso Brouwer GBD

Bij de raadsvergadering van afgelopen 1 maart waren maar een paar onderwerpen aangemerkt als bespreekpunt.

  • Vaststellen van het ambitieniveau van de klimaatadaptatie;
    • hier werden 3 opties voorgelegd over de mate van inspanning om klaar te zijn voor veranderingen in het klimaat. Het voorstel van het college was zodanig verwoord dat de uitkomst wel optie B moest zijn, die wel een zekere inspanning en financien vereist, maar niet zover ging als optie C waarbij we volledig klaar zijn om de meest grote en uitzonderlijke situaties het hoofd te bieden. Het voorstel werd unaniem aangenomen en in een verdere uitwerking zal er nog meer bekend worden over de financiele implicaties.
  • Afgeven van zienswijzen op de Kadernota‚Äôs/Kaderbrieven 2022 van een negental Gemeenschappelijke Regelingen
    • Ook hierbij werd het voorstel van het college unaniem aangenomen, waarbij opmerkelijk was dat de kadernota's van De Som en ODNHN niet werden goegekeurd omdat er geen noodzak leek voor extra investeringen en deze ook niet goed onderbouwd werd. Vooral dat van de ODNHN ging aan ons hart omdat die vooral door extra projecten zoals de nieuwe omgevingsvisie toch extra werk moeten doen. Echter, de gemeentelijke financien stonden vooraan een wij kunnen ons extra investeringen op dit moment gewoon niet veroorloven.Hier komen we vast later nog een keer op terug.

Opmerkelijk was de motie van VVD om bij WerkSaam mensen in de bijstand te verplichten om meteen een tegenprestatie te leveren. Het gaat hier om een groep mensen die niet voor niets in de bijstand zitten en meestal al moeilijk te plaatsten zijn. Vrijwilligerswerk komt ook vaak niet goed uit met een eventuele baan, de uitkering kan in gevaar komen en vrijwilliger organisaties zitten hier ook echt niet op te wachten. Demotie werd door alle andere partijen weggestemd. Het was voor ons wel duidelijk dat de VVD hiermee aan campagne voeren bezig was voor de landelijke verkiezingen, iets waar wij als lokale partij gelukkig niets mee te maken hebben.

Tenslotte werden er nog een aantal hamerstukken afgehamerd door de voorzitter en kwam deze digitale raadsvergadering weer tot een einde. Hopenlijk kunnen we eerdaags weer een fysieke raadsvergadering hebben, want digitaal is het toch anders debateren.