Raadsvergadering Februari 2013De meningsvormende vergadering van de Raad van Drechterland van maandag 25 februari jl. had een nogal levendig en op sommige momenten zelfs duaal (debatterend) karakter. Voor het vragenkwartiertje- vlak na het begin van de vergadering –waren vooraf bij de griffier vijf vragen ingediend door vier leden van de fractie van GBD en een vraag van het CDA.

  • De heer Oud informeerde naar het uiteindelijk bedrag waar het nieuwe gemeentehuis wordt gebouwd. Wethouder Reus(GBD) antwoordde dat dit 8.118.000 euro is exclusief post onvoorzien en toezicht.
  • De heer Bosma vroeg naar de stand van zaken over het project AED. Hij wilde graag geïnformeerd worden over het beheer en het onderhoud van de apparaten. Maar ook het tijdstip waarop opgeleide vrijwilligers actief worden ingezet,wanneer de herhalingscursussen zijn en de samenwerking met de EHBO –verenigingen hadden zijn aandacht. Wethouder Te Grotenhuis vermeldde in zijn antwoord dat de samenwerking goed is, de vrijwilligers worden ingezet na afronding van de cursus en zich daarna moeten aanmelden, de herhalingscursussen om de twee jaar zijn en het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke apparaten middels een onderhoudscontract goed geregeld is.
  • De heer Keersemaker drong er bij het college op aan de raad te betrekken bij de besluitvorming rond de participatie van de gemeente bij risicovolle projecten van de HVC. Wethouder Reus gaf hier een positieve reactie op.
  • Dhr. Dikker van Gemeentebelangen Drechterland verzocht de voorzitter van de raad tijdens het aankomende VNG-congres onze zorgen kenbaar te maken over de ernstige problematiek rond de verregaande decentralisatie van overheidstaken naar de Gemeenten, met daaraan gelijktijdige een korting op de te ontvangen gelden. Daar waar nodig zal het college initiatieven voor ombuigingen steunen.
  • De heer Molenaar( CDA) zag graag dat tijdens de kroning van prins Willem Alexander tot koning op 30 april as. in Drechterland een aantal koningsbomen worden geplant. Wethouder Te Grotenhuis vond het positief initiatief.
  • Een van de belangrijke onderdelen van de raadsvergadering was de vaststelling van het bestemmingsplan Centrum Hoogkarspel 2013. Een zgn. mondeling amendement van GBD wordt unaniem aangenomen. Wij wilden graag toegevoegd zien dat ook maatschappelijke en culturele voorzieningen ruimte krijgen in het nieuwe gemeentehuis. Wat nog de nodige commotie gaf was de uitrit van de ondergrondse parkeergarage. Wethouder Reus(GBD) bleef op zijn standpunt staan dat deze uitrit de meest gunstige was. Wel kreeg hij van de gehele raad een pluim voor de wijze waarop hij met Deen tot overeenstemming was gekomen.
  • De definitieve huisvesting van EU-migranten te Venhuizen bij Ronico, maar ook de nota Grondbeleid Drechterland, de subsidie voor renovatie van de doucheruimtes in de kleedkamers van vv. Schellinkhout en het vaststellen van de basistarieven Hulp bij het huishouden werden door de raad unaniem aangenomen.
  • Het tweede belangrijke agendapunt was de toekomstige ontwikkeling lokaal Bibliotheekwerk. Mevr. B. Bregman- de Reus heeft namens de fractie van GBD een motie ingediend met de opdrachten aan het college met een meer genuanceerde bibliotheekvisie te komen op de reed eerder genoemde doelgroepen binnen de bestaande financiële kaders en het college op te dragen met het bestuur van de bibliotheek het bedrijfsplan van de bibliotheek hierop aan te passen. De motie werd met 11 stemmen voor en 6 tegen aangenomen!

Om 22.30 uur was de vergadering afgelopen.