Zo dat was weer de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. Gelukkig deze keer een kleine agenda met wel een paar belangrijke onderwerpen.

Tijdens het vragenkwartiertje werd er door de Seniorenpartij aan wethouder te Grotenhuis gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de keukentafelgesprekken” in het sociaal domein. en vraagt de PDL in het verlengde hiervan naar de eerste ervaringen met de transities in het zorgdomein en/of zich problemen/klachten hebben voorgedaan en via welke kanalen wordt gecommuniceerd.

 

De wethouder antwoord:

  • dat anders dan in andere gemeenten onze keukentafelgesprekken nu al worden georganiseerd. Drechterland gaat uit van continuering van de bestaande zorg en pas bij voorgenomen verandering vindt een dergelijk gesprek plaats. Het ligt in de bedoeling voor 1 juli a.s. met alle in aanmerking komende inwoners een keukentafelgesprek te hebben. Dus de huishoudelijk hulp wordt bijvoorbeeld niet eerder gewijzigd, dan nadat de situatie ter plekke is beoordeeld, daar over is gesproken en niet nadat een wijzigingsbeschikking is genomen.
  • Verder zijn er tot op heden geen klachten/problemen gesignaleerd die een ander karakter hebben dan gebruikelijk. Wel worden er veel telefonische verzoeken gedaan, waarin om nadere informatie wordt gevraagd.
  • De wijze van communiceren gebeurt met de nodige aandacht. Naast algemene communicatie via de reguliere kanalen, heeft iedereen ook persoonlijk bericht gehad over de specifieke voor hen geldende situatie per 1 januari 2015. Verder heeft iedereen op tijd het benodigde budget/uitkering gehad via een bevoorschotting. Dat is lang niet alle gemeenten in Nederland gelukt. Pluim voor de wethouder en zijn ambtenaren.

1.Vaststelling kaderstellende notitie economische agenda (2014-76)

Door de fractie van de VVD, wordt mede namens de fracties CDA en PD,L een amendement ingediend waarbij een paar stukjes tekst worden toegevoegd aan de bestaande tekst van de notitie. De inhoud van dit amendement is letterlijk overgenomen uit die van de gemeente Medemblik. De fractie van de GDB heeft aangegeven dat zij in kunnen stemmen met de inhoud van amendement van Medemblik, maar dat wij gezien de aard van de inhoud en het voorliggende Raadsbesluit (dat de lading meer dan voldoende dekt) geen reden zien hiervoor een apart amendement in de gemeente Drechterland voor in te dienen.

Het amendement wordt met 13 stemmen vóór (fracties VVD, CDA, PDL en SPD) en 3 stemmen tégen (onze fractie) aangenomen.

2.Vaststelling groenbeleidsplan 2015-2025 (2015-02)

De fractie van GBD is zeer te spreken over het initiatief van het College om over een langere periode (10 jaar) vooruit te kijken en afspraken te maken mbt de groenvoorziening en vooral groenbeleving in onze gemeente. Tot op dit moment was dit beleid versnipperd verborgen in verschillende beleidsnota’s, -memo’s en kaders. Het samenbrengen in één “Groen beleidsplan Drechterland” geeft de Raad transparantie en de mogelijkheid te controleren en bij te sturen. Wij onderschrijven het belang van een kwalitatieve, veilige en duurzaam ingerichte openbare ruimte en het positieve effect dat goed onderhouden beheerd groen heeft op het welbevinden van de inwoners van Drechterland.

De raad stemt unaniem in met het voorstel van burgemeester en wethouders.

Door de fractie van PDL wordt nog een motie ingediend mbt het verbeteren van de biodiversiteit. Wij steunen hem niet omdat er voldoende in de beleidsnotitie over staat geschreven en de uitvoering in de nog op te leveren beheersplannen zal terug komen. Dan kunnen we er altijd nog iets van vinden. Instemmen met de motie zou kostenverhogend kunnen werken. Er is namelijk geen begroting van wat hun voorstel zou kunnen gaan kosten bij de motie gevoegd.

De motie wordt met 9 stemmen vóór (fracties PDL, SPD en CDA) en 7 stemmen tégen (fracties VVD en GBD) aangenomen.

 Peter Kuiken, Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Drechterland.