Voorafgaande aan de reguliere raadsvergadering wordt het statieportret van ons koningspaar in aanwezigheid van de kunstenares door wethouder Reus en Burgemeester Pijl officieel onthuld. De kunstenares-Aline Sprokkereef- geeft daarna een korte uiteenzetting  over de achtergronden die hebben geleid tot dit portreet. De raad is erg blij met deze nieuwe aanwinst, een verrijking van de raadzaal.

Burgemeester Pijl opent de raadsvergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen en wenste de raad een constructieve vergadering toe. Hij wijst er op dat er vanavond een belangrijk onderwerp op de agenda staat nl. De programmabegroting 2017.
Bij het agendapuntvaststelling raadsagenda :
De raad stemt in met de agenda.
Loting volgorde discussie:
De loting wijst uit dat alle discussies beginnen bij de fractie van het CDA.

 

Vragenkwartiertje:

Zowel mevr. Bregman -de Reus(GBD) alsmede de raadsleden Molenaar(CDA) en Ten Have(SPD), vragen naar het collegestandpunt over het gebruik van het kunstgrasveld van SC Spirit. Mevr. Bregman – de Reus  dringt er op aan voorlopig niet langer gebruik te maken  van het veld tot onderzoek heeft uitgewezen dat het niet direct de gezondheid schaadt.

Dhr. Ten Have vraagt of het aanbrengen van de zwarte tegels onder speeltoestellen ook schade zou kunnen berokkenen. Portefeuillehouder Grotenhuis(CDA) zegt eerst de ingezette onderzoeken af te wachten en n.a.v. de resultaten van de onderzoeken kijken of er maatregelen genomen moeten worden. Het NUSO heeft in 2007 aangegeven dat het geen gevaren oplevert voor de gezondheid.

Mevr. Bregman-de Reus(GBD)  informeert naar de problematiek m.b.t. het stilleggen van de werkzaamheden aan de N23 en stelt voor dat de betrokken West-Friese gemeenten gezamenlijk optrekken en druk uit oefenen op de provincie z.s.m. weer de starten . Portefeuillehouder Besseling(VVD) antwoord dat hij binnenkort een VVRE –overleg heeft om amen met de andere betrokken wethouders e.a. hierover te beraadslagen. Een ieder is gebaat bij een spoedig start van de werkzaam heden.

Mevr.Bregman – de Reus(GBD) wijst het college op de toename van de verkeersdruk op het Zittend te Westwoud en ondanks alle verzoeken het niettemin achterblijven van gepaste maatregelen door het HHNK. Portefeuillehouder Besseling(VVD) deelt mee dat het HHNK zelf al enkele maatregelen heeft getroffen. Er hebben verkeerstellingen plaatsgevonden en snelheidscontroles. Er zullen meer snelheidscontroles plaatsvinden, Tussen Gemeente en het HHNK zal regelmatig overleg plaatsvinden.

Het agendapunt goedkeuring verslag RTG van 12 september:
Het verslag wordt  met twee aanvullingen/ cq. wijzigingen  vastgesteld.

Regionale samenwerking:
De voorzitter deelt mee dat er onlangs is gesproken over de incidentele tegenvaller bij  gr. De Som. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een voorstel tot een structureel hogere bijdrage.  In december zal hier tijdens de RTG mededeling van gedaan worden.

Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 september 2016:
Zonder op-of aanmerkingen akkoord.

Herbenoeming leden rekenkamercommissie SED .
De raad stemt unaniem in met het voorstel van het college.

Vaststelling correctie bestemmingsplan “Eerste Herziening bestemmingsplan Drechterland-Zuid”.:
De raad stemt unaniem in met het voorstel  van het college.

Instemming met huisvesting van 16 extra personen, waardoor er in totaal 46 buitenlandse werknemers worden gehuisvest aan de Elbaweg 30b te Hem.
De raad stemt unaniem in met het voorstel van het college.

Opheffen gemeenschappelijke regeling “Financiering personeelsplan muziekschool West-Friesland.:
De raad stemt in meerderheid in met het voorstel van het college. PDL is tegen.

Vaststellen Programmabegroting 2017, tevens bespreking evaluatie van het collegeprogramma 2014-2018:
Alle fractievoorzitters krijgen in eerste instantie de gelegenheid te reageren op de uitgangspunten  van de programmabegroting 2017 en de evaluatie van het collegeprogramma. Onze fractievoorzitter mevr. Bregman-de Reus heeft in haar betoog met name het accent gelegd op: op het collegeprogramma( tevreden op de behaalde doelen),kan zich verenigen met het voorstel van het college de 555000,00 euro  tekort te dekken uit de algemene reserve, is bij met het positieve resultaat over de jaren 2018,2019 en 2020, wenst bij  de volgende  begroting te kunnen beschikken over de juiste prestatie indicatoren waardoor de raad kan controleren of de doelen zijn behaald, is content met de uitvoering van het nieuwe centrumplanen  en de komst van het nieuwe gemeentehuis, stelt dat het noodzakelijk is dat er een risico management komt, heeft kritische opmerkingen gemaakt over de financiering van SOM, en hoopt binnenkort het 1e evaluatierapport van het functioneren van de SED te kunnen ontvangen., Daarnaast moet er beter toezicht komen op de handhaving van de APV(BOA inzetten) wenst zeker uitbreiding van het jongerenwerk van 16 naar 20 uur en wenst tenslotte binnenkort de 1e kwartaalrapportage van het Sociaal Domein te ontvangen.

Er werden nog 3 moties en 1 amendement  ingediend. Amendementt PDL per inwoner 5 euro alvast beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het beleid vitale dorpen( wordt verworpen) motiePDL, GBD,CDA en VVD: toepassen van meer prestatie indicatoren( unaniem aangenomen). Motie PDL: overgaan tot  van modulair bouwen.(afgewezen) Motie PDL: bevorderen biodiversiteit, afgewezen.

Om 23.30  uur was de raadvergadering voorbij. Volgende vergadering op 28 november as.
P.Keersemaker fractielid.