Burgemeester Pijl opent de raadsvergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen en wenste de raad een constructieve vergadering toe. I.v.m. het overlijden van het oud raadslid dhr. J.H.M. Beneker wordt een minuut stilte in acht genomen.

Bij het agendapuntvaststelling raadsagenda : De raad stemt in met de agenda Loting volgorde discussie: De loting wijst uit dat alle discussies beginnen bij de fractie van PDL. 1e maaibeurt is onlangs juist gedaan.

 

Vragenkwartiertje:

  • De heer Wagenaar(PDL) vraagt naar de gevolgen voor de werkzaamheden en verkeersafwikkeling N23 n.a.v. van het artikel in de krant over het verschil van inzicht tussen Heijmans en de provincie over de extra lasten. Tevens vraagt hij wanneer er sprake is van verbetering van de veiligheid voor voetgangers en fietsers op de Houterweg. De portefeuillehouder deelt de raad mee dat hij de raad zal informeren indien er uit het overleg tussen beide partijen nieuwe info verschijnt. Er wordt gekeken of er een extra voetpad aan de westzijde van de Houterweg kan worden aangelegd.
  • Raadslid mevr. Bregman –de Reus (GBD) vraagt hoe het college denkt de huisvesting van het project ”KickMee”te Hem zou kunnen continueren omdat de Hemschool per 01-01-2017 gaat sluiten. De portefeuillehouder deelt mee dat diverse opties worden onderzocht.
  • Dhr. Vertelman(VVD) Vraagt naar de laatste ontwikkelingen rond de vluchthaven te Wijdenes. De verwerking van de reacties van de bewonersavond en de mogelijkheid van de blijvende realisering van de Kippenbillenstrandparty. De portefeuillehouder Vincent Reus (GBD) deelt mee dat in de toekomst het Kippenbillenfeest weer daar georganiseerd kan worden en de aanbesteding tot opwaardering van de vluchthaven Wijdenes is aanbesteed.
  • De heer Klasen(VVD) vraagt wanneer de zgn. “benen op tafel” bijeenkomst met de SED zal plaatsvinden. Portefeuille dhr. Pijl deelt mee dat er een extra avond zal worden belegd op 24 november as. Dhr. Oud(VVD) informeert naar de stand van zaken rond het inrichten van het middengedeelte van het plein. De portefeuillehouder Vincent Reus(GBD) antwoord dat met Deen en het Grootslag een plan is ontwikkeld dat voor januari 2017 de raad een raadsvoorstel krijgt.
  • Het agendapunt goedkeuring verslag RTG van 12 september: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met de aantekening dat de heer Timo Groot(GBD)verzoekt m.b.t. het verslag huisje Balk het woordje “minimaal l” te veranderen in “maximaal”.

Regionale samenwerking: Portefeuillehouder Te Grotenhuis(CDA) deelt mee dat de heer Paulina per 1 december wordt benoemd tot directeur van de GGD Hollands Noorden. De door de raad ingediende zienswijze over Jaarrekening 2015 en begroting 2017 door het AB van de GGD is afgewezen.

Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van september: Zonder op-of aanmerkingen akkoord. Benoeming en ontslag bestuurslid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Present.: De raad stemt unaniem bij acclamatie met het voorstel van het college.

Agenda stukken:

  • Kennisname van en instemming met het ontwerpbestemmingsplan Oosterleek 37,39 en 39 a te Oosterleek. De heer Broeders(PDL) dient een amendement in. De heer Wagenaar(PDL) legt een stemverklaring waarin hij aangeeft tegen het ingediende amendement te zijn en akkoord gaat met het volledige raadsvoorstel. De heer Broeders legt een stemverklaring en zegt tegen het voorstel van het college te zijn. De heer Keersemaker (GBD) legt ook een stemverklaring af en zegt dat hij voor het voorstel van het college is. De raad stemt tenslotte met 13 voor en 4 tegen voor het voorstel.
  • Realiseren verblijf 46 buitenlandse werknemers aan de Provincialeweg 1a te Venhuizen en de huisvesting van 18 extra arbeidsmigranten aan de Westerbuurt 42 en 42 a t/m e te Venhuizen kunnen op goedkeuring van de raad rekenen.
  • Vaststelling Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan: De raad stemt unaniem in met het voorstel van het college. Vaststelling zienswijze Jaarstukken 2015 en Voorjaarsnota 2016 DeSom: De raad stemt unaniem in met het voorstel van het college.
  • Vaststellen formaat raadsvoorstellen: De raad stemt unaniem in met het voorstel van het college.
  • Kennisneming Lokaal Uitvoeringsplan alcohol en drugs: De heer Van Gelderen (PDL) dient een motie in. De motie wordt met 5 stemmen voor en 12 tegen verworpen. De raad neemt verder kennis van het lokale uitvoeringsplan.

Om 23.15 uur was de raadvergadering voorbij. Volgende vergadering op 24 oktober as.

Peter Keersemaker, fractielid.