Voorafgaande aan de raadsvergadering wordt er door enkel bewoners van het Zittend aan burgemeester Pijl en wethouder Besseling een petitie overhandigd waarin men zich in ernstige mate uitspreekt over de Veiligheid( te hoge snelheden en veel vrachtverkeer)) op het Zittend met name voor fietsers ( schooljeugd). De petitie is door veel omwonenden ondertekend. Deze actie is tot stand gekomen op initiatief van Gemeentebelangen Drechterland.

 

Burgemeester Pijl opent de raadsvergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen en wenste de raad een constructieve vergadering toe. Deelde tevens mee dat er belangrijke punten ter besluitvorming op de agenda staan.

1.Vaststelling raadsagenda.
Mevr. Bregman- de Reus deelt mee dat zij namens GBD een motie vreemd aan de agenda heeft. Hierin spreekt zij haar zorg uit over onveilige situaties rond diverse punten van de N23 n.a.v. het stopzetten van de werkzaamheden. Besloten wordt om deze motie als agendapunt 11 toe te voegen bij de agenda.

2. Loting volgorde discussie.
Het CDA mag als eerste de discussie starten.

3. Vragenkwartiertje.
Dhr. Wagenaar (PDL) vraagt naar de ontwikkelingen rond het Westfries Cultureel Netwerk. Hij wil graag weten wat de huidige stand van zaken is. Wethouder deelt mee dat de raad reeds eerder een brief heeft ontvangen over de ontwikkelingen. Gepoogd wordt met de 6 andere gemeenten tot een WCN te komen. Lukt helaas nog niet. Drechterland blijft wel voorstander. Tevens wil graag weten wanneer de N23 een feit is en of het mogelijk een A weg gaat worden. De portefeuillehouder antwoord dat de gehele infrastructuur tot het jaar 2028 vast ligt. De weg van Alkmaar naar Zwolle en mogelijk naar Duitsland. Het is van groot belang voor onze regio voor een ontsluiting te zorgen.
De heer Ten Have(SPD) informeert naar het invoeren van een sloopregeling als extra voorwaarde voor de bouw van megapanden. Het college is niet voornemens een dergelijke regeling toe te passen. Tevens vraagt hij of het college nog actie onderneemt nu bekend is dat het rubbergranulaat in kunstgrasvelden toch niet van gevaar verschoond is. Het college wil eerst het eindrapport van het RIVM af te wachten.. Hij wil een volledig beeld hebben van de situatie.
Mevr. Roos-Bakker (VVD) vraagt naar het uitblijven van de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst tussen Werksaam en DeSom over 2015. Het antwoord van de burgemeester is dat deze overeenkomst onlangs is ondertekend en Werksaam normaal betaalt voor de geleverde diensten

4. Vaststelling verslagen RTG van 14 november 2016.
Het verslag werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

5. Regionale samenwerking.
Geen bijzonderheden.

6. Vaststelling verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een appartementencomplex met winkels in het Centrumplan Hoogkarspel.
Mevr. Boon-Visser(CDA) legt een stemverklaring af dat het eindresultaat van de afronding van het Centrumplan niet kers op de taart is. Zij heeft bedenkingen tegen de hoogte en afmeting vanhet gebouw en het onvoldoende aanwezig zijn van het openbaar groen. Haar fractie zal verdeeld stemmen. Met 13 tegen 3 stemmen wordt het voorstel toch aangenomen.

7. Vaststelling Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.
Met 13 voor en 3 tegen(PDL) wordt het voorstel aangenomen.

8.Vaststelling verruiming beleidsregels verblijfsrecreatie.
De portefeuillehouder Vincent Reus(GBD) deelt mee dat in artikel 10 van de beleidsregels het aantal kamers van 4 naar 7 moet worden gecorrigeerd. PDL dient nog een amendement in, waarin het college wordt verzocht bij afwijkingen van de beleidsregels de raad dit voor te leggen.. Dit amendement wordt unaniem aanvaard.

9. Zienswijze najaarsnota 2016 en ontwerpbegroting 2017 Werksaam.
De raad stemt unaniem in met het voorstel. PDL dient een motie in om in bepaalde gevallen de negatieve gevolgen van het toepassen van de kostendelersnorm in kaart te brengen en de raad te informeren over het oplossen van deze gevolgen. Met 13 voor en 3 tegen wordt de motie verworpen.

10. Kennisname analyse tekort inkomensdeel BUIG 2016.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11. Motie GBD over treffen verkeersmaatregelen N23 (motie vreemd aan de agenda):
Verzoekt het college; de genoemde verkeersonveiligheid situaties en knelpunten onder de aandacht te brengen van de opdrachtgever en aannemer 2. Sterk te maken dat op de kortste termijn maatregelen worden getroffen om een einde te maken aan deze onveilige situaties . 3.met voorrang de half afgewerkte rotonde tot afronding te brengen om overlast, gevaar en economische schade te voorkomen. 4. De raad door het college te laten informeren over de genomen acties en de reacties daarop. De motie met 8 stemmen voor en 8 tegen aangehouden tot de volgende raadsvergadering.

Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van24 oktober 2016.
Zonder op-of aanmerkingen akkoord.
Akkoordstukken meningsvormende vergadering van 28 november 2016.
Om 23.00 uur was de raadvergadering voorbij. Maandag 19 december as. om 20.00 uur volgende raadsvergadering
.
P. Keersemaker fractielid.