Als vervolg op de raadsvergadering van 27 juni een samenvatting van de raadsvergadering maandag 4 juli. 2016.

Het belangrijkste punt was de Kadernota 2016-2020 . De richting voor de begroting 2017 moest worden aangegeven bij de behandeling van dit agendapunt.

 

Vragenkwartier.

 1. Vraag GBD over de bezetting van de brandweer bij calamitieiten. Blusgroep Venhuizen was preventief bij “Kippenbillenparty” in Wijdenes ingezet. Na melding van stormschade werden blusgroepen Westwoud en Stedebroec opgeroepen. Niet mogelijk wegens onderbezetting. Aandacht voor het borgen van de veiligheid van de inwoners van Drechterland.

 2. Diverse zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen zijn behandeld en vastgesteld.

  Motie GBD om de kosten voortvloeiende uit de mobiliteitspool (UWV kosten personeel) wel toe te kennen werd door de gehele raad gesteund.

  Bij de Zienswijze Recreatieschap werd een motie door PDL ingediend. Strekking van de motie is: De verkoop opbrengst van de Ursemmerplas deels te gebruiken voor het Natuur -en Landschapsplan en deels voor natuurontwikkeling in plaats van terug laten vloeien naar de 7 gemeenten.

  GBD heeft deze motie niet gesteund.

 3. Vastelling verordening auditcommissie is in meerderheid vastgesteld. Drie raadsleden zullen deze commissie gaan bemensen. Dhr. Vertelman CDA, dhr. J. Broeders, PDL en dhr. M. Koomen ,CDA. Deskundigheid, communicatief en a-politieke opstelling zijn belangrijke competenties om deze adviserende en controlerende rol namens de Raad van Drechterland goed te kunnen invullen.

 4. Bij de behandeling van de Kadernota wordt een aantal moties cq. Amendementen ingdiend.

 1. Motie GBD om het ambulant jongerenwerk uit te breiden van 16 naar 36 uur p.w.

  Dit in het kader van het Sociaal Domein. Investeren in preventie, de “vroegsignalering” en daardoor zwaardere en dure zorg te voorkomen. Voor gestemd GBD, VVD, SPD, PDL. Tegen CDA.

 2. Motie CDA. Herplant plicht bomen. Een boom gekapt, twee bomen terug planten binnen een straal van 500 meter in openbaar gebied. Voor gestemd CDA, PDL,SPD en VVD, GBD tegen gestemd. Er is een bomenbeleidsplan toegezegd door Wethouder Reus.

 3. Motie verduurzaming Nieuwbouw woningen. In de toekomstige bestemmingsplannen klimaat -en duurzaamheidsdoelen op te nemen. Unaniem aangenomen.

 4. Motie PDL over afvalscheiding op scholen te stimuleren,

  GBD, VVD, CDA, PDL Voor gestemd en SPD Tegen.

 5. Motie PDL Onderzoek mogelijke realisatie Natuurspeeltuin in Hoogkarspel Zuid en Venhuizen. CDA,PDL,SPD Voor en VVD, GBD Tegen. Dit moet meegenomen worden in het project “Vitale Dorpen” is GBD van mening.

 6. Motie PDL onderzoek naar verbetering verkeersveiligheid Torenweg.

  PDL Voor CDA,VVD,GBD,SPD Tegen.

  Weg is eigendom van Hoogheemraadschap Noord Holland Noord dus ligt de verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid bij deze instantie. Uiteraard in samenspraak met de gemeente Drechterland.

e.   Motie PDL met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de aanleg van een extra zuidelijke ontsluitingsweg in Hoogkarspel , tussen Streekweg en Binnenwijzend enerzijds en Westerwijzend of Oosterwijzend anderzijds.

Motie is ingetrokken in afwachting van een nader onderzoek naar de verkeersveiligheid van de Nieuweweg en met in achtneming van de realisering N 23. Te verwachten in december 2016 .

 1. Motie ingediend door CDA om Aan te geven dat Drechterland een Ttip- en Ceta vrije gemeente is. Een persbericht uit te laten gaan. CDA, PDL, GBD en SPD Voor en

  VVD Tegen.

 2. Onderzoek naar het realiseren van een dorpsbos in Hoogkarspel (CDA)

  10 stemmen Voor CDA, PDL en SPD. Tegen VVD en GBD. Bij het afronden van de N23 wordt er langs de doorsteek bij Reigersborg Zuid een groende buffer gerealiseerd door Prov. Noor-Holland.

De kadernota wordt met in achtneming van de moties goedgekeurd.

Tot slot wordt er afscheid genomen van het jongste raadslid Wessel Groot (CDA). Hij gaat studeren aan VN University.

Om 23.45 uur wordt de vergadering gesloten.