Verkiezingsprogramma GBD
 Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Motie over onderzoek lachgas weggestemd door CDA en PDL

Tijdens de raadsvergadering van 23 september j.l. hebben GBD en SPD gezamenlijk een motie ingediend om te onderzoeken hoe het gebruik van lachgas tegen gegaan kan worden. Echter, hoewel je het niet voor mogelijk zou houden, hebben CDA en PDL de motie weggestemd. Wij begrijpen niets van dit standpunt en het is verbazingwekkend dat omringende gemeenten het wel voor elkaar krijgen om lachgas te verbieden en Drechterland niet eens naar onderzoek wil kijken. De gevolgen van het gebruik van lachgas kunnen verstrekkend zijn voor de gezondheid en PDL had bij monde van raadslid David van Gelderen nog de moed om te zeggen dat "het allemaal wel meevalt". Het zou in dit geval verstandig zijn om misschien even op de volgende site te kijken om te kijken of het wel zo meevalt: https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/lachgas/basisinfo-over-lachgas/risicos/

Het CDA kwam met het de reden dat er al "genoeg gedaan werd en dat het overbodig zou zijn om dit in de APV op te nemen".

Voor de volledigheid hebben we hieronder de hele tekst van de motie nog even toegevoegd en het is goed op te merken dat we vragen om preventief beleid (wat is daar op tegen ?), onderzoek naar mogelijke APV invoeging (wat is daar op tegen ?) en het bespreekbaar maken bij andere gemeenten (lijkt ons logisch). Niets definitiefs dus en zelfs hier wil de coalitie van CDA en PDL niet aan meewerken. Hier is maar één woord voor: Bizar !


Constaterende dat:

 • lachgas legaal verkrijgbaar is;
 • gebruik hiervan de gezondheid ernstig aantast;
 • het Trimbos-instituut concludeert dat de gemakkelijke beschikbaarheid van lachgas een belangrijke factor is in de populariteit onder jongeren;
 • het lachgasgebruik zich vooral concentreert onder jongeren en jongvolwassenen (89% van de gebruikers is tussen de 15-29 jaar).

Overwegende dat:

 • de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid gezondheid bij misbruik van lachgas;
 • er een toename van mensen met neurologische schade, door misbruik van lachgas;
 • extreem gebruik zelfs ernstige schade aan het ruggenmerg kan opleveren
 • er zelfs gevallen van mensen met een dwarslaesie zijn, omdat door misbruik van lachgas een tekort aan vitamine B12 ontstond,waardoor zij verlammingsverschijnsel-en kregen,omdat het ruggenmerg bleek te zijn aangetast;
 • lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen en dit kan leiden tot verward-heid, hoofdpijn en concentratieproblemen;
 • er zelfs kans bestaat op het bevriezen van de longen.

v e r z o e k t:

 1. het college van b. en w. het tegengaan van het gebruik van lachgas mee te nemen in het preventief beleid drugsgebruik onder jongeren (motie juni 2019 VVD).
 2. te onderzoeken of via de APV enhet evenementenbeleid de verkoop van lachgas-houdendeproducten kan worden aangepakt.
 3. het gebruik en de aanpak van lachgas bespreekbaar te maken bij de regionale gemeenten.

VVD en CDA willen niets doen aan overlast op Markermeerdijk.

Idso Brouwer GBDTijdens de laatste raadsvergadering kwam de eerder ingediende motie van GBD over de overlast van motoren en ander verkeer op de Markermeerdijk weer op de agenda. Helaas werd de motie nu weggestemd door de fracties van VVD en CDA. Jammer dat zij niet begrijpen dat het lawaai van motoren en auto's gedurende de mooie zomerdagen een doorn in het oog is van de aanwonenden. SPD, PDL en GBD stemden voor, maar dat was net niet genoeg om de motie er door te krijgen.

Saillant detail is dat er laatst nog een enquete in de krant stond waaruit bleek dat 80% zei de motoren en auto's geen beperkingen te willen opleggen. Uiteraard, zou ik zeggen want dat zijn juist de mensen die daar willen rijden en de overlast veroorzaken. Terwijl de 20% die er wel wat aan wil doen diegene zijn die langs de dijk wonen (of op een kilometer er vanaf) en veel last ervaren van diezelfde 80% die er niets aan wil doen.

Het had geen kwaad gekund om nu al gedurende de zomer de metingen te doen (dit had echt niet veel geld gekost) en het is teleurstellend te moeten constateren dat VVD en CDA geen oog hebben voor de inwoners aan de dijk. Blijkbaar staat het welzijn van deze inwoners toch niet zo hoog op de agenda als CDA en VVD wel willen doen geloven.

Idso Brouwer, fractievoorzitter GBD.

GBD bezorgt over geluidsoverlast op Zuiderdijk

Idso Brouwer GBD

GBD is bezorgd over de geluidsoverlast van motoren op de Zuiderdijk van Venhuizen tot Hoorn en daarom hebben wij een motie over dit onderwerp ingediend.

GBD kreeg donderdag in de raadsvergadering de steun van SPD en PDL om het college te dwingen deze zomer verkeers- en geluidsmetingen te laten houden om eind dit jaar met verkeersmaatregelen te komen, zoals drempels en een verkeersbord. CDA en VVD willen dit pas in 2020, zoals de raad vorige maand feitelijk ook heeft afgesproken door goedkeuring te geven aan het College Uitvoerings Programma waarin staat dat het college dit in 2020 oppakt. Voor GBD is dit echter te laat; als we pas in 2020 iets gaan ondernemen dan wordt het pas 2021 voor er daadwerkelijk iets aan gedaan wordt en dan zitten de inwoners langs de Zuiderdijk nog 2 jaar met de overlast.

De stemmen staakten omdat fractievoorzitter Yvonne Roos-Bakker van de VVD ontbrak. In de eerstvolgende raadsvergadering moet hierover daarom opnieuw worden gestemd. We hopen dat we dan alsnog de steun van de andere fracties krijgen.

Kosten Veilig Thuis hard omhoog

Inge Willems

GBD baalt van de forse kostenstijging voor Veilig Thuis; het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen om nog niet akkoord te gaan met de nieuwe kostenverdeelsleutel voor de gemeenten.Van de gemeente wordt dit jaar bijna 93 mille extra verlangd, terwijl de kosten vanaf 2020 bijna 71 mille per jaar hoger uitpakken ten opzichte van de huidige begroting. De achttien betrokken gemeenten moeten het nog eens worden over een nieuwe verdeelsleutel van de kosten.

"Wij hebben zorgen over de managementlaag’’, aldus Inge Willems (GBD), maar volgens wethouder Dirk te Grotenhuis heeft het juist ontbroken aan goed management, en is daarom een nieuwe manager aangetrokken. GBD zet hier toch vraagtekens bij omdat wij bang zijn dat dit ten koste gaat van het aantal werknemers. We houden het goed in de gaten.

Prima plan voor centrum Schellinkhout

Ronald de VosHet nieuwe centrumplan voor Schellinkhout werd door ons raadslid Ronald de Vos behandeld en hier volgt zijn betoog en argumentering.

Gemeente Belangen wil de waardering uitspreken voor dit plan dat door het college gepresenteerd is. Mooi om te zien hoe de vele inzichten hebben geleid tot 4 volwaardige scenario’s.
Fijn ook om te lezen hoe gedreven de allianties het werk hebben opgepakt en tevens mooi dat andere bewoners hun beeld met ons hebben gedeeld tijdens de Ronde Tafel gesprekken (RTG).
Wij vinden het erg jammer dat het niet gelukt is de kerk mee te nemen in het geadviseerde scenario, maar gezien de argumentatie wel begrijpelijk. De kerk blijft hiermee een zorg !
Ook vinden wij het een groot verlies dat er in Schellinkhout straks geen voetbalclub meer bestaat. Wel biedt dit dan weer kansen voor nieuwbouw. Zoals ook door ons in de RTG is geschetst zou het mooi zijn als er slim omgegaan wordt met de ruimte van de ijsbaan en de plek van het huidige voetbalterrein.

Wij zijn echter wel kritisch ten opzichte van de bouwplannen naast of boven een nieuw te bouwen dorpshuis. De nu bestaande dorpshuizen met woningen in de naaste omtrek geven aan veel overlast te ondervinden. Dit komt door de muziek en ander geluid in het pand en door de vertrekkende gasten in de late uren. Wij verzoeken dan ook te onderzoeken of in de scenarios ruimte is de nieuw te bouwen woningen los te koppelen van het dorpshuis.

Het voorstel werd unaniem aangenomen en daar zijn wij als GBD blij om.

 


 

Onze mooie gemeente

Agenda

Geen evenementen

GBD Twitter

Naar boven