Verkiezingsprogramma GBD
 Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Raadsvergadering teleurstellend

Vergadering

Op de raadsvergadering van 28 januari stonden twee belangrijke onderwerpen op de agenda: het nieuwe plan voor het vakantie park op de voormalige camping 't Hof in Wijdenes en tevens in Wijdenes het nieuwe plan voor huizenbouw aan de Kerkbuurt. Beide uitkomsten van de beraadslagingen waaren voor GBD teleurstellend.

Helaas zijn veel partijen gegaan voor bijstelling van het plan Camping 't Hof Wijdenes. Hierin staat geen enkele uitspraak wat men niet wil, maar een aantal vage afspraken die de lading helemaal niet dekken. Dus er komt gewoon een huizenplan dmv kampeermiddelen, waarbij controle en handhaving een ondergeschoven kind blijven! Snapt u dat nog? Wij niet!

Voorts het plan Kerkebuurt. Daar wil de wethouder niet meer onderzoeken om te komen tot een goede oplossing om gasloos te bouwen. Bewezen is dat meer stroom gebruiken juist meer co2 oplevert. Waarom geen waterstof? De wethouder roept gewoon dat dit niet kan!? Terwijl er al twee bouwplannrn in Nederland worden gebouwd op deze basis.

Daarnaast werd door Gemeentebelangen Drechterland een amendement ingediend om 20 procent huur/ koop huizen te bouwen. Hiermee kan een starter danwel doorstromer in de gelegenheid worden gesteld eerst een aantal jaar te huren. Het geld wat betaald wordt zal direct gebruikt worden tbv aflossing bij koop. Dit recht van koop maakt dat men na 2 jaar eigenaar kan worden. Dit is iets waardoor een koper niet meteen alle kosten tegelijk krijgt. Ook kan men beslissen om te blijven huren. PDl en SPD waren eerst meteen vóór. VVD wilde eerst eens horen wat de eigen wethouder hiervan vond. CDA was direct tegen. Zonder enige argumentatie!! Nadat de wethouder aangaf dat dit de bouw zou stagneren waren VVD en zelfs het PDL opeens tegen! Ook om meer betaalbare woningen te bouwen vond men niet nodig. Dus er komt wederom 50 procent woningen in de duurdere klasse. Jammer. Het was een mooie kans om de jonge(re) groep inwoners kansen te bieden, die elders niet mogelijk zijn!!!

 Helaas blijkt dat voor een aantal andere partijen het partijbelang voor gaat en de inwoners duidelijk niet op de eerste plaats komen.Gemeentebelangen Drechterland staat echt voor de inwoners van onze mooie gemeente.

GBD steunt bewoners Zuiderdracht

Bewoners Zuiderdracht protesteren

Gemeentebelangen Drechterland heeft naar aanleiding van een presentatie van bewoners van de Zuiderdracht in Oosterblokker het inititief genomen een motie in te dienen. De overlast van (zwaar)verkeer loopt de spuigaten uit, en dit door een bedrijventerein wat niet eens in onze gemeente ligt! Sterker nog het lijkt erop dat de gemeente Hoorn zelfs vergunningen verstrekt en regels ruimer stelt waardoor de overlast alleen maar toeneemt.

Mooi dat alle partijen de motie mede hebben willen indienen om zodoende de wethouder van Drechterland in positie te brengen. Helaas heeft dit (nog) niet geleid tot een direct resultaat. Wel zijn de eerste gesprekken tussen de beide gemeenten gestart. De bewoners hebben nu voor extra steun aangeklopt bij de provincie.

Gemeente Belangen Drechterland gaat voor haar (eigen) bewoners en zal het traject op de voet blijven volgen!

Logo GBD

Geen verhoging OZB voor ondernemersfonds

Logo GBD

Door de VVD, PDL en SPD is een plan geopperd om de OZB voor ondernemers te verhogen voor het instellen van een ondernemersfonds

Er zijn voor GBD een aantal redenen dat we ons ongemakkelijk voelen bij dit amendement en die kunnen we verdelen in: Noodzaak, Nut en beloftes

Noodzaak: Regionaal bestaat er al de West-Friese Bedrijvengroep en de Ondernemers Club West-Friesland en wordt er ook door de gemeente mee betaald aan de West-Friese Bedrijvengroep. (b.v. voor het Ondernemers Gala). Tevens wordt er door diverse GR-en ook al veel gedaan waar ook de ondernemers profijt van hebben. Om daarnaast ook een lokaal ondernemersfonds in te stellen lijkt ons wat teveel van het goede.

Nut: Tevens weten we dat bijvoorbeeld de LTO helemaal niet achter dit soort initiatieven en subsidies staat; het verleden heeft uitgewezen dat agrariërs hier vol aan mee betalen, maar er helemaal niets van terug zien en wij hebben tenslotte in onze gemeente wel een grote groep agrariërs.

Beloftes waarmaken: Ondernemers hebben de laatste jaren een forse opslag betaald van 25% op de OZB ten behoeve van de aanleg van de N23 en er is destijds beloofd dat hier een einde aan zou komen als de Westfrisiaweg gereed was; het is nu aan de politiek om ons woord te houden en niet weer een verkapte belastingverhoging in te voeren die niet eens aan alle ondernemers besteed wordt.

De bovenstaande 3 argumenten in ogenschouw genomen is voor GBD reden om tegen dit voorstel te stemmen.

Wat GBD betreft kunnen ondernemers die voorstander zijn van een dergelijk fonds ook zelf het geld bij elkaar leggen om gedurende 1 jaar het nut en noodzaak van een dergelijk fonds te onderzoeken. Daarna kunnen ze met een gedegen voorstel aankloppen bij de gemeente; de sleutel zit in het woord “ondernemen” (ze noemen zich tenslotte ondernemers) en dit moeten ze volgens ons eerst zelf dus doen voordat ze bij de gemeente om steun vragen.

Na het Kwartje van PvdA-er Kok, het zuur en zoet van het CDA en de beloofde €1000 van VVD-er Rutte moeten we uitkijken dat dit niet het dubbeltje van Drechterland wordt. Zo maakt de politiek zich ongeloofwaardig en vergroot het de afstand met de inwoners.

GBD dient motie in tegen overlast Zuiderdracht door zwaar verkeer

Vandaag heeft de fractie van Gemeentebelangen Drechterland een motie ingediend om snel maatregelen te nemen om de overlast van (zwaar)verkeer aan de Zuiderdracht in Oosterblokker terug te dringen.
De oorzaak lijkt te liggen in het feit dat op verzoek van de gemeente Hoorn, het zwaar verkeer dat naar en van het bedrijven terrein De Gildenweg moet, via de Zuiderdracht in Oosterblokker moet rijden. Dit terwijl andere routes, bijvoorbeeld via de Strip, logischer en korter zijn!

Volgens een eigen telling van de bewoners komen er overdag in minder dan iedere drie minuten, vrachtwagens langs, die elkaar zelfs niet kunnen passeren en feitelijk niets met onze gemeente te maken hebben. Bij het maken van deze afspraken is de gemeente Drechterland niet betrokken geweest. Dat moet veranderen vinden wij!
Nu hopen dat de andere fracties onze motie steunen teneinde de overlast voor onze inwoners spoedig terug te dringen!

College Ambitiedocument en Programmabegroting 2019

Logo GBD

Bij de bespreking van het College Ambitiedocument en de Programmabegroting 2019 tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de fractievoorzitter een beschouwing gehouden over de voorgenomen ambities en de financiele situatie van onze gemeente in 2019. Hieronder vindt u ter informatie het gehele betoog integraal.


Dank u wel voorzitter,
Vanavond behandelen wij de Programma Begroting 2019 en nemen wij kennis van het College Ambitiedocument 2019-2022.
Het is de eerste begroting van deze collegeperiode en aangezien het ambitiedocument eerst nog vertaald moet worden naar een College Uitvoeringsplan is dit ook nog eens een beleidsarme begroting en een voortzetting van het beleid van de afgelopen periode zonder grote ambities.
Gemeentebelangen Drechterland is blij dat dit bestaande beleid, dat mede door onze vorige wethouders tot stand gekomen is, nog steeds goed voldoet.
De begroting ziet er op het eerste gezicht solide uit voor 2019, met een oplopend positief resultaat voor 2019 van 179K en het meerjarenperspectief laat ook een positief beeld zien voor de jaren 2020-2022.
Ik zeg bewust “op het eerste gezicht” omdat met de implementatie van het nieuwe beleid, voortvloeiend uit het CUP, natuurlijk ook extra kosten gemoeid zijn en dan is het plaatje, afhankelijk van de gekozen prioriteiten, misschien niet meer zo rooskleurig.

 


 

Onze mooie gemeente

Agenda

Geen evenementen

Laatste reacties

 • GBD geeft negatief oordeel over slecht plan Hospitality Station langs N23

  Peter Kuiken 07.09.2018 12:59
  Helemaal mee eens en uitstekend beargumenteerd door de fractie van GBD

  Lees meer ...

   
 • 2-minuten pitch bij workshop nieuwe raadsleden

  J.B. 20.02.2018 19:45
  Top dat er een partij is die geeft om de cultuur, de historie en het landschap. Heel veel respect ...

  Lees meer ...

GBD Twitter

Naar boven