Verkiezingsprogramma GBD
 Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Plan van eisen 't Weijver

Idso Brouwer GBDBij de raadsvergadering van maandag 16 december 2019 (de laatste van het jaar 2019) deed onze fractievoorzitter Idso Brouwer een oproep aan het college om vooral rekening te houden met de omwonenden die straks te maken krijgen met de gebiedsontwikkeling van 't Weijver achter het oude gemeentehuis in Venhuizen. Lees hieronder zijn betoog over dit onderwerp.

Het plan van eisen dat nu voor ons ligt is als het ware het startpunt voor de gebiedsontwikkeling in het centrum van Venhuizen. GBD vindt het een prima zaak dat er gebouwd gaat worden in de kern van Venhuizen.
De woningnood is hoog en vooral voor starters en ouderen is er momenteel weinig keus. Zoals er ook in het stuk staat is er een grote vraag naar geschikte starterswoningen waar het huidige aanbod hier nauwelijks in voorziet. Juist de dorps gebonden starter een woningtype aanbieden, geeft hen de gelegenheid in Venhuizen te kunnen blijven wonen, als tegenhanger van de ingezette vergrijzing, waar uiteraard ook woningen voor nodig zijn.
Wel vinden wij het jammer dat er in de eerste tekeningen alweer een ingevuld voorbeeld gezet was met woningen en wegen, waardoor de discussie meteen vertroebeld werd. In latere tekeningen is dit weggelaten, maar toen was het kwaad al geschied. Wij roepen het college op hier toch echt wat zorgvuldiger mee om te gaan in de toekomst.

GBD zet, na het uitgebreide betoog van diverse omwonenden, wel een paar kanttekeningen bij het gepresenteerde plan van eisen, waarbij wij het college oproepen om daar rekening mee te houden:

 1. Hoewel gebiedsontwikkeling in een dorpskern altijd voor enig overlast zal zorgen mogen de omwonenden niet teveel de dupe worden van deze uitbreiding van het woonarsenaal, daarom willen wij wel het college oproepen om scherp rekening te houden met de wensen van de omwonenden.
 2. Het gebied waar over wij nu praten is een karakteristiek gedeelte van het dorp Venhuizen. Bij de ontwikkeling hopen wij dat hier rekening mee gehouden wordt, zodat de karakteristieke eigenschappen niet verloren gaan.
 3. In het plan van eisen wordt gesproken over 30 tot 50 woningen. Hoewel dit binnen de algemeen aanvaarde bandbreedte valt voor het ontwikkelen van woningbouw roepen wij het college dringend op om het gebied zodanig te ontwikkelen dat het geen massale indruk maakt. Kleinschaligheid is wat ons betreft wel de leidraad in deze ontwikkeling.
 4. In het voorstel staat dat de GREX voor deze ontwikkeling budget neutraal moet zijn. Wij vinden het belangrijker dat er betaalbare woningen komen dan dat de Grex wel of niet geheel sluitend is. We hopen dan ook dat er een voldoende aanbod aan betaalbare woningen in het uiteindelijke plan komt. Betaalbaar is voor ons dan een woning die in aanmerking komt voor de starterslening.
 5. Tenslotte heeft de wethouder in de RTG toegezegd dat de omwonenden in het gehele vervolg proces meegenomen worden en actief kunnen mee praten over de invulling van het gebied. Ik wil graag van de wethouder horen hoe zij dit denkt te gaan doen en wanneer de eerste keer zal zijn dat de omwonenden meegenomen gaan worden.

Wij hopen dat het college samen met de omwonenden en andere belanghebbende het gesprek aangaat om een mooie uitbreiding te realiseren.

Logo GBD

Over windmolens en zonneweides in Drechterland

Idso Brouwer GBDIn de raadsvergadering van 25 november 2019 waren een aantal onderwerpen die te maken hebben met de energietransitie. Een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van de meeste inwoners. Het eerste onderwerp gin over het Westfries Energie Kompas (WEK) dat gaat over de mogelijkheid om electriciteit op te wekken met windomolens en zonneweides op land. Een onderwerp dat onze gemeente natuurlijk na aan het hart ligt. Lees hieronder de toespraak die onze fractievoorzitter Idso Brouwer hield over dit onderwerp:

Voor ons ligt het plan voor de opwekking van elektriciteit op land via zonnepanelen en windmolens. Duizelingwekkende getallen over Terra Watt uren e.d. vliegen ons om de oren. Samengevat houdt het voor Westfriesland in dat we bijna 100 windmolens moeten neerzetten en ook nog eens een indrukwekkend aantal HA land moeten omzetten naar zonneweides.
En dan hebben we het nog niet over het electriciteitsnetwerk dat hier voorlopig nog helemaal niet geschikt voor is en dat nog jaren bezig zal zijn om op het goede pijl te komen. Ook heeft nog niemand nagedacht wat er gebeurt met deze vormen van energieopwekking op een windstille en bewolkte dag. Hoe slaan we dit op ?
En dan willen we dit ook nog eens doen in een tijdsbestek dat niet echt realistisch lijkt. We moeten wel heel voorzichtig zijn dat we onszelf geen maatregelen opleggen die niet haalbaar zijn of uitvoerbaar zijn. 

Er wordt in de diverse documenten veel gezegd over solidariteit, maar ik zie Hoorn niet zomaar windmolens plaatsen of een zonneweide aanleggen en erg veel boerenschuren hebben ze ook niet om zonnepanelen op te leggen. Hoever gaat deze solidariteit dus als het een richtingsverkeer is.
Het zal dus voor het grootste gedeelte neerkomen op de landelijke gemeenten. In Drechterland dus ! Het vooruitzicht is dus dat in Drechterland windmolens en zonneweides komen waarbij wij in een recent verleden nog als raad gezegd hebben dat wij dat niet willen.

Waarom zoeken we tegelijkertijd ook niet naar alternatieven zoals geothermie, waterstof en andere bronnen van energievoorziening voordat we ons prachtige groene gemeente voor eeuwig verpesten ? En laten we vooral niet het braafste jongetje van de klas willen zijn; het belang van de inwoners staat wat ons betreft helemaal voorop in deze kwestie.
Inwoners zijn de laatste jaren al genoeg op kosten gejaagd; het zoet na het zuur van Balkenende heeft nog niemand kunnen vinden en de beloofde €1000 van Rutte hebben ze ook nog niet op hun rekening gehad. Wel zijn de energiebelastingen zo drastisch omhoog gegaan dat het voor sommige inwoners nauwelijks meer te betalen valt en er niets wezenlijks voor terug zien; en dat terwijl diezelfde subsidies gebruikt worden om windmolens en zonneweides neer te plempen waar investeerders hun winst mee behalen.

Een inwoner die vroeg op staat om naar zijn werk te gaan en dan even de duur betaalde vuilnisbak van HVC buiten zet wil ook niet nog eens tegen windmolens aan kijken waar hij zelf niets aan heeft en in het weekend heeft hij dan ook nog eens last van het geluid en de slagschaduw.
Zorg dus dat inwoners iets te zeggen hebben over of en waar er windmolens en zonneweides komen en laat ze als ze er dan toch komen vooral mee profiteren van de opbrengsten.

Maar voorzitter; Voor GBD staat de leefbaarheid van de inwoners voorop en als dat betekent dat er geen windmolens of zonneweides komen dan is dat niet anders; solidariteit gaat maar tot zover.
Tenslotte wil ik nog even benadrukken dat instemming met dit proces of plan niet betekent dat wij instemmen met de maatregelen die hier uit voortkomen. Bij elke stap willen wij op de hoogte gehouden worden én er over kunnen stemmen. Een korte presentatie bij een regionale raadsledenvergadering is hiervoor niet genoeg ! Ik hoop dus en roep het college op om hier gedurende het proces diverse thema avonden aan te besteden waarbij we inhoudelijke discussies kunnen hebben.

 

Bijzondere besluitvorming.....Door Ronald de Vos

Ronald de VosDe raadsvergadering van oktober stond in het teken van een besluit om de ijsbaanvereniging te helpen het roer om te gooien. Een erg goed initiatief wat door Gemeentebelangen Drechterland gesteund wordt.
Er waren echter wat opmerkingen zoals hoe men weet of er behoefte is en wat het doel is van het bijgebouw wat niet aan de eisen van deze tijd voldoet. Voor de vereniging niets dan lof, alleen de bewoners wat beter betrekken was ons advies.

Onbeheerde ambulances vormen groot risico

Door ons raadslid Ronald de Vos is de vraag gesteld aan het college tijdens het vragenkwartier of men bekend is met het feit dat er continue 4 ambulance buiten een garage geparkeerd staan en of er zaken achterblijven als medicamenten. De reactie van de portefeuillehouder (Burgemeester) was dat hij niet op de hoogte wordt gesteld waar deze ambulances staan en ook niet waar taxi's geparkeerd staan.

Maar de vraag was echter niet waar er taxi’s staan geparkeerd, maar ging om het feit dat er uberhaupt ambulance onbeheerd buiten staan waar nog apparatuur in zit en tevens medicamenten. Ziet hij dit wel als een veiligheidsprobleem? Zijn reactie was dat de portofoons eruit gehaald worden tijdens de nachtelijke uren, maar er zit nog meer in deze voertuigen, zoals de c2000 communicatie apparatuur en een aantal zeer gevaarlijke verslavende medicamenten.

Hoe zit het dan met het gevaar op diefstal van de inhoud of zelfs de gehele ambulance? Dit in een tijd van terrorisme en andere bedreigingen? Vreemd dat dit probleem in de beantwoording niet serieus werd genomen! Gemeente Belangen Drechterland doet dit wel en daarom gaan we verder met schriftelijke vragen aan B en W en aan de veiligheidsregio!

Motie over onderzoek lachgas weggestemd door CDA en PDL

Tijdens de raadsvergadering van 23 september j.l. hebben GBD en SPD gezamenlijk een motie ingediend om te onderzoeken hoe het gebruik van lachgas tegen gegaan kan worden. Echter, hoewel je het niet voor mogelijk zou houden, hebben CDA en PDL de motie weggestemd. Wij begrijpen niets van dit standpunt en het is verbazingwekkend dat omringende gemeenten het wel voor elkaar krijgen om lachgas te verbieden en Drechterland niet eens naar onderzoek wil kijken. De gevolgen van het gebruik van lachgas kunnen verstrekkend zijn voor de gezondheid en PDL had bij monde van raadslid David van Gelderen nog de moed om te zeggen dat "het allemaal wel meevalt". Het zou in dit geval verstandig zijn om misschien even op de volgende site te kijken om te kijken of het wel zo meevalt: https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/lachgas/basisinfo-over-lachgas/risicos/

Het CDA kwam met het de reden dat er al "genoeg gedaan werd en dat het overbodig zou zijn om dit in de APV op te nemen".

Voor de volledigheid hebben we hieronder de hele tekst van de motie nog even toegevoegd en het is goed op te merken dat we vragen om preventief beleid (wat is daar op tegen ?), onderzoek naar mogelijke APV invoeging (wat is daar op tegen ?) en het bespreekbaar maken bij andere gemeenten (lijkt ons logisch). Niets definitiefs dus en zelfs hier wil de coalitie van CDA en PDL niet aan meewerken. Hier is maar één woord voor: Bizar !


Constaterende dat:

 • lachgas legaal verkrijgbaar is;
 • gebruik hiervan de gezondheid ernstig aantast;
 • het Trimbos-instituut concludeert dat de gemakkelijke beschikbaarheid van lachgas een belangrijke factor is in de populariteit onder jongeren;
 • het lachgasgebruik zich vooral concentreert onder jongeren en jongvolwassenen (89% van de gebruikers is tussen de 15-29 jaar).

Overwegende dat:

 • de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid gezondheid bij misbruik van lachgas;
 • er een toename van mensen met neurologische schade, door misbruik van lachgas;
 • extreem gebruik zelfs ernstige schade aan het ruggenmerg kan opleveren
 • er zelfs gevallen van mensen met een dwarslaesie zijn, omdat door misbruik van lachgas een tekort aan vitamine B12 ontstond,waardoor zij verlammingsverschijnsel-en kregen,omdat het ruggenmerg bleek te zijn aangetast;
 • lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen en dit kan leiden tot verward-heid, hoofdpijn en concentratieproblemen;
 • er zelfs kans bestaat op het bevriezen van de longen.

v e r z o e k t:

 1. het college van b. en w. het tegengaan van het gebruik van lachgas mee te nemen in het preventief beleid drugsgebruik onder jongeren (motie juni 2019 VVD).
 2. te onderzoeken of via de APV enhet evenementenbeleid de verkoop van lachgas-houdendeproducten kan worden aangepakt.
 3. het gebruik en de aanpak van lachgas bespreekbaar te maken bij de regionale gemeenten.

 


 

Onze mooie gemeente

Agenda

20 jan 202019:30 - 22:00
Fractie/Bestuursvergadering
22 jan 202020:00 - 22:00
Regionale Raadsleden Bijeenkomst
27 jan 202019:00 - 20:00
Presidium
27 jan 202020:00 - 22:00
Raadsvergadering
03 feb 202020:00 - 22:00
Thema avond
04 feb 202020:00 - 22:00
RTG voorbereiding
10 feb 202020:00 - 22:00
Rondetafel Gesprekken (RTG)
17 feb 202019:30 - 22:00
Fractie/Bestuursvergadering
24 feb 202019:00 - 20:00
Presidium
24 feb 202020:00 - 22:00
Raadsvergadering

GBD Twitter

Naar boven