Verkiezingsprogramma GBD
 Zichtbaar in uw gemeente

GBD

“Huis der Gemeente in het Centrum van Hoogkarspel”

Even vooraf:
De raad van Drechterland heeft op 28 maart 2011 unaniem ingestemd met de ontwikkeling van het Centrumplan Hoogkarspel en de centrale huisvesting van de ambtelijke organisatie. Dit nieuwe gemeentehuis -eigenlijk meer een gemeenschapshuis of huis der gemeente – maakt een essentieel onderdeel uit van de opwaardering van het centrum van de kern Hoogkarspel. Dit is ook een wens van de winkeliers in de Reigerspassage die hun winkelcentrum steeds meer zagen verpauperen. De uitwerking van de upgrading van de Reigerspassage heeft de firma Deen aanleiding gegeven om zijn supermarkt in Hoogkarspel te vergroten en daarnaast het gehele winkelcentrum te moderniseren. Naast de bouw van het nieuwe Huis der Gemeente zal het in het totale centrumplan ook aan andere aspecten aandacht worden gegeven. Er zullen 22 zogenaamde zorgwoningen worden ontwikkeld, meer parkeerruimte gerealiseerd worden en er wordt een autovrij dorpsplein gecreëerd waarbij het gemeentehuis, de zorgwoningen met winkels eronder en de winkel van Deen de ommuring vormen. Het besluit tot nieuwbouw van een huis der Gemeente is voor de fractie van GBD een zware afweging geweest.


Er zijn in de aan de besluitvorming voorafgaande 6 jaar diverse opties bekeken met betrekking tot haalbaarheid, functionaliteit en de financiële consequenties. Alle onderzoeken gaven aan dat renovatie en uitbreiding van het bestaande gemeentehuis in Hoogkarspel niet realistisch zou zijn in vergelijking met de dan te maken kosten. Voor GBD werd op grond van deze onderzoeken de keuze duidelijk. We kozen toch voor nieuwbouw. Het nieuwe huis der gemeente is beslist niet alleen een werkplek voor het gemeentebestuur en haar medewerkers. Het is ontworpen als een een multifunctioneel gebouw dat - bij het op termijn vervallen van haar gemeentelijkefunctie- eenvoudig bouwkundig is te transformeren naar een sociaal-cultureel centrum. Er is in het ontwerp al rekening gehouden met een maximale flexibiliteit van het nieuwe complex. Met name dit laatste zorgt voor een toekomstvaste investering waar veel burgers baat bij kunnen hebben.
Sociaal Cultureel Centrum.
Voor Gemeentebelangen Drechterland heeft zwaar meegewogen om voor nieuwbouw van het “Huis der Gemeente”te kiezen, het feit dat er in de dorpskern Hoogkarspel nu geen centraal sociaal culturele voorziening is. In de andere kernen van onze gemeente zoals Venhuizen,Wijdenes, Schellinkhout en Westwoud voorziet een dorpshuis c.q. sociaal centrum- waarin de inwoners elkaar regelmatig kunnen ontmoeten- in een grote behoefte en draagt bij aan de leefbaarheid van de betreffende kern. Gemeentebelangen is van mening dat wij “sociaal kapitaal” moeten blijven realiseren in alle kernen en derhalve wil zij ook in de kern Hoogkarspel, deze sociaal-culturele functie realiseren. In het huis der gemeente is ook al in het bestaande ontwerp deze functie toepasbaar. Met name dit laatste is voor Gemeentebelangen doorslaggevend geweest in haar keuze voor nieuwbouw. Tevens wordt in het gebouw een brasserie aan het plein geintegreerd en kan daar door iedere burger dagelijks gebruik van worden gemaakt voor een kop koffie, een kleine snack en voor ontmoeting.
Ambtelijke samenwerking SED.
Voor Gemeentebelangen Drechterland heeft uiteraard de ambtelijke samenwerking met Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland(SED gemeenten) ook een rol gespeeld bij de besluitvorming voor de bouw van het nieuwe “Huis der Gemeente”. Nu de samenwerking van de ambtelijke organisatie SED verder uitgewerkt gaat worden staat er een ding vast. Er zal huisvesting moeten zijn voor de ambtenaren van de SED. Huisvesting zal hoe dan ook forse extra investeringen vragen omdat geen der bestaande kantoren de gehele omvang van het ambtelijk apparaat kan huisvesten. Daarnaast blijft in het centrum van Hoogkarspel huisvesting van een bestuurscentrum, gemeenteraad, burgemeester en wethouders en hun bestuurlijke ondersteuning, alsmede een dagelijkse publieksbediening (front-office) noodzakelijk. Hier kunnen de inwoners dan dichtbij terecht voor hun paspoort, rijbewijs,WMO, CJG etc.
De overige ambtelijke afdelingen(zgn. “back-Office”) van de SED gemeenten zullen in de bestaande SED gemeentehuizen (inclusief nieuwbouw Hoogkarspel)worden gehuisvest. Dit betekent dat er geen sprake van leegstand is. Nu niet en door de flexibiliteit van het gebouw ook in de toekomst niet. Door decentralisaties van overheidstaken naar de gemeenten –met name in het sociale domein- zullen er op lokaal niveau meer ambtelijke medewerkers nodig zijn dan nu om burgers dichtbij met raad en daad bij te staan. Dat is een van de redenen om de WMO,AWBZ en het Centrum voor Jeugd en Gezin over te hevelen naar de gemeenten.
Kortom:
Gemeentebelangen Drechterland vindt op grond van bovenstaande dat de investering in een nieuw “Huis der Gemeente” met een ambtelijke , maar ook, naar de toekomst toe, sociaal culturele functie een verantwoorde investering is!
Mocht u nog verdere vragen hebben voor de fractie- en bestuursleden kijk dan verder op deze website.

 

Bestuur en fractie Gemeentebelangen Drechterland.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

 


 

Onze mooie gemeente

Agenda

08 jan 202019:30 - 22:00
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Drechterland
13 jan 202020:00 - 22:00
Rondetafel Gesprekken (RTG)
20 jan 202019:30 - 22:00
Fractie/Bestuursvergadering
22 jan 202020:00 - 22:00
Regionale Raadsleden Bijeenkomst
27 jan 202019:00 - 20:00
Presidium
27 jan 202020:00 - 22:00
Raadsvergadering
03 feb 202020:00 - 22:00
Thema avond
04 feb 202020:00 - 22:00
RTG voorbereiding
10 feb 202020:00 - 22:00
Rondetafel Gesprekken (RTG)
17 feb 202019:30 - 22:00
Fractie/Bestuursvergadering

GBD Twitter

Naar boven