Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Verslag Raadsvergadering 21 december 2015

Besloten raadsvergadering

Eerst de besloten vergadering met de bekendmaking van de namen van de twee kandidaten die de vertrouwenscommissie had voorgesteld voor het ambt van burgemeester van Drechterland. Unaniem werd gekozen voor Michiel Pijl. De gehele fractie en het bestuur van GBD feliciteert hem hierbij van harten en wij kijken uit naar de samenwerking

 

Reguliere vergadering tijdens het vragenkwartiertje:

Vragen van de GBD fractie over de overlast voor de bewoners van een aantal straten in Reigerborg zuid met betrekking tot de werkzaamheden aan de N23. De antwoorden van de portefeuillehouder waren voldoende. Hij heeft toegezegd in Januari 2016 een gesprek tussen aannemer en de bewoners te organiseren. Heiwerk zal tot de zomer van 2017 duren. Er zijn wel maatregelen genomen door de aannemer om zo “geluidloos” mogelijk te heien.

De belangrijkste agendapunten waren:

Agendapunt 6. Voorstel tot het starten van een bestemmingsplanprocedure en de beschikbaarstelling van een financiële bijdrage voor de restauratie en herbestemming van het pand op het perceel Oosterleek 39 in Oosterleek

Op het perceel Oosterleek 39 in Oosterleek staat al jaren een vervallen rijksmonument. Hoewel de monumentale waarde van het pand door alle monumentendeskundigen wordt erkend, verkeert het pand door jarenlange verwaarlozing in een erbarmelijke staat. Daarom heeft het College samen met de erven Balk een plan ontwikkeld om dit te redden en het ‘gat’ in het lint van Oosterleek te herstellen. Het voorstel van het College gaf vel stof tot discussie. Een gezamenlijk motie van GBD,SPD en PDL leidde tot het staken van de stemmen tijdens de besluit nemende vergadering. Het voorstel zal daarom op de volgende Raad weer op de agenda worden geplaatst. 

Agendapunt 7. Beschikbaar stellen bijdrage Herinrichting Anjerstraat

GBD kan zich vinden in dit voorstel en gaat akkoord. 

Agendapunt 8 Vaststelling Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 Drechterland

GBD kan zich vinden in dit voorstel en gaat akkoord. 

Agendapunt 9 Wijziging van de Algemeen Plaatselijk Verordening 2012

GBD kan zich vinden in dit voorstel en gaat akkoord. 

Agendapunt 10 Vaststelling Najaarsnota 2015

GBD kan zich vinden in dit voorstel en gaat akkoord.

Agendapunt 11 Vaststellen Legesverordening Drechterland 2016

GBD kan zich vinden in dit voorstel en gaat akkoord. 

Agendapunt 12 Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2016 GBD kan zich vinden in dit voorstel en gaat akkoord .

Het totale verslag van deze vergadering kunt u nalezen of beluisteren via het Raads informatiesysteem. U kunt dit vinden op de website van de gemeente Drechterland.

Peter kuiken
Fractievoorzitter GBD

Naar boven