Idso Brouwer GBDBij de laatste raadsvergadering voor het zomer reces wilden de coalitie partijen niet dat er gestemd zou worden over moties en amendementen betreffende de bezuinigingen die het college voorgesteld had. Dit tot ongenoegen van GBD en SPD die wel een inhoudelijke discussie wilden hebben met het daarbij behorende stemgedrag van de partijen. Helaas werd het een vergadering die grotendeels voor de buhne was en waar geen enkele inhoudelijke beslissing genomen werd. Hierdoor werden er allerlei zaken geroepen die leken op een verkapt verkiezingsprogramma, zoals de VVD die luid riep dat ze de verhoging van de OZB niet goed vonden terwijl ze vorig jaar nog probeerden om GBD belachelijk te maken toen wij om een lagere verhoging van de OZB vroegen. Tevens hebben wij de gemeente opgeroepen om ook in eigen vlees te snijden door geen nieuwe iPads aan te schaffen. Er werd geen enkele inhoudelijke vraag gesteld door de coalitie partijen. Heel jammer voor het democratische proces en voor de inwoners, die nu ook nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn.

Zie hieronder het volledige betoog van de fractievoorzitter Idso Brouwer.

Een bekend schrijver heeft vrij vertaald eens gezegd: “ik begrijp dat de luisteraar het niet wil horen, maar ik heb er behoefte aan om het hen te vertellen”. Dit was overigens Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). De procedure omtrent deze kadernota en het feit dat de coalitie besloten heeft om alle amendementen meteen weg te stemmen zijn mij toch een doorn in het oog. Ondanks het feit dat er nu nog geen zekerheid is over de extra gelden van het rijk hadden we best deze kadernota kunnen amenderen met de informatie die wij nu hebben. Niets staat ons in de weg om dan bij de begroting, als er meer informatie is over deze gelden, het een en ander aan te passen. Het lijkt wel of de coalitie vandaag geen kleur willen bekennen en de beslissingen uit de weg willen gaan. Want als we eigenlijk een beetje voor de bühne ons praatje doen heeft het volgens mij niet zoveel nut. Daarbij komt dat ik het een hele vreemde gang van zaken vind dat het college met een procedure voorstel komt en dat de coalitie partijen dit blijkbaar moeten bestendigen met een amendement. Dit had volgens mij toch wel anders gekund.

Blijkbaar kunnen we niets anders dan ons er bij neerleggen bij deze machtspolitiek van de coalitie, dus dan nu toch maar even inhoudelijk op het voorstel en de Kadernota reageren nu ik toch het podium heb.

Volgens het college zijn de ombuigingen vervelend voor de inwoners, maar worden we gedwongen door Den Haag. Maar wij vinden dat toch te kort door de bocht. Zoals we kunnen zien zijn er best wel besparingen mogelijk als we kijken naar de extra zaken die de coalitie in het begin van deze raadsperiode voorstelden.

Ik zal een paar onderwerpen aanstippen waar wat ons betreft bij de begroting in oktober op geacteerd mag worden en die wij nu als zienswijze willen inbrengen.

CUP; Al aan het begin van deze raadsperiode hebben wij gezegd dat het CUP veel te uitgebreid was en voor onnodig hoge uitgaven zou zorgen; helaas hebben wij gelijk gekregen zoals we kunnen zien in deze kadernota waar €300k aan CUP gelden bezuinigd wordt. Het spreekwoord “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” is dan ook hier van toepassing. Maar daar blijft nog €75k van over waarvan €50k per jaar bestemd is voor de uitvoering van een fietsenbeleidsplan (vraag: hebben we dat echt nodig in deze financieel moeilijke tijden ?) en €25k niet gealloceerd is. Voorzitter, als we zo strak de broekriem moeten aanhalen dan moeten we ook geen gelden zonder bestemming op de begroting laten staan. Onze zienswijze is dus om de €25k uit de begroting te halen.

Fietsenbeleidsplan: Het college stelt voor om €50k per jaar (structureel dus) uit te geven aan een nog te ontwikkelen fietsenbeleidsplan. Ik denk dat onze inwoners helemaal niet zitten te wachten op een fietsenbeleidsplan en al helemaal niet als zij met hun OZB hiervoor moeten betalen. Onze zienswijze: zie af van het fietsenbeleidsplan en bespaar structureel €50k

Energie; Hetzelfde geldt voor de energie; daar wordt voorgesteld om €50k te reserveren voor nog nader te bepalen activiteiten. Ik hoef daar verder niet veel woorden over vuil te maken; onze zienswijze is ook hier om die €50k uit de begroting te halen tot het college met een gedegen voorstel komt en nu het geld voorlopig te besparen.

Beschoeiingen; het college stelt voor om €300k wel uit te geven aan het vervangen van beschoeiingen. Gezien het feit dat we toch meer ecologische oevers willen creëren wil ik graag van het college horen hoe het daar mee staat en of dat in verhouding is tot de €300k die hier voorgesteld wordt. Onze zienswijze is dus om daar nog eens nauwkeurig naar te kijken of dat allemaal wel nodig is.

Nieuwe iPads: het is misschien klein bier, maar hebben we echt nieuwe iPads nodig ? We zitten hier met z’n allen perfect te vergaderen met onze iPads en ik heb nog niemand horen klagen dat ze het niet goed doen. Ze mogen dan financieel afgeschreven zijn, maar technisch zijn ze nog perfect in orde. Thuis koop ik ook niet elke 4 jaar een nieuwe en velen met mij vermoed ik. De zienswijze is dus om het aanschaffen van nieuwe iPads uit te stellen, of er maar een paar als reserve te kopen voor als er eentje sneuvelt. Later kunnen we dan alsnog kijken of het noodzakelijk is.

Mr Spigtschool; uit het antwoord in Agora blijkt dat we met de Mr Spigtschool ook dezelfde constructie kunnen aangaan als met het project Hemschool. Via de reserve de kapitaallasten met €20k per jaar verlagen. Het argument om het niet te doen is volgens het antwoord de hoogte van de AR. Maar als ik het goed begrepen heb worden wij afgerekend op een meer jaren sluitende begroting en daar draagt dit toe bij. Het een met het ander afwegende zijn wij van mening dat een iets lagere AR minder belangrijk is dan een verlaging van de begroting. Aldus onze zienswijze.

Doortrekken Cor Schipperpad; de nieuwbouw van de wijk is nog lang niet klaar en ook de wegen zijn nog niet klaar; ons voorstel is dan ook om de aanleg van het Cor Schipperpad pas te doen als de wijk en de wegen klaar zijn. De zienswijze is dus om ook het Cor Schipperpad later in de begroting te verwerken dan nu het geval is.

Dan tenslotte als laatste zienswijze de OZB verhogingen. Wij begrijpen beste wel dat er op een of andere manier bezuinigd moet worden, maar een verhoging van 8% is wel heel erg fors en de bewering dat dit nog altijd lager is dan andere gemeenten en nog binnen het belastbare vermogen van de gemeente past hebben de inwoners niet zo veel aan. De inwoners van Drechterland krijgen op meerdere gebieden al te maken met lastenverzwaringen vanuit de overheid en de gemeente zoals uw bezuinigingsvoorstellen laten zien. Tevens is de verwachting dat de forse stijging van de huizenprijzen nog door blijft gaan en de gemeente hier ook in de toekomst nog extra inkomsten uit zal krijgen, welke nu nog niet meegerekend worden in de begroting, er wordt immers voor latere jaren alleen met 1,4% inflatie gerekend.

Wij vinden een verhoging van de OZB inkomsten te hoog en willen het voor de inwoners minder verhogen zodat de gemeente evengoed extra geld ten behoeve van de begroting kan innen. En ja, voordat meneer Oud er weer over begint; het totale bedrag zal voor de huizenbezitter niet zoveel schelen, maar % verhoging op een vorige % verhoging maken uiteindelijk wel dat de percentage en de bedragen over de jaren behoorlijk op kunnen lopen. Daarbij komt dat het voor GBD ook een principe kwestie is dat wij de inwoners zoveel mogelijk willen ontzien van het falen van de rijksoverheid en de uitgavendrift van dit college. Hierbij dus onze zienswijze: Met alle voorstellen die ik hiervoor heb benoemd kunnen we de verhoging terugbrengen naar 6%. Daar zal ongeveer een ton voor nodig zijn wat dus uit de hierboven genoemde besparingen komt. De rest kunnen uit de begroting bekostigen als dat nodig mocht zijn. Onder de streep ben ik er van overtuigd dat er voldoende overblijft om de provincie te overtuigen dat we een meerjarensluitende begroting hebben.

Dan nog een laatste punt voor dat ik over mijn tijdslimiet ga: GBD is bijzonder verbolgen over het feit dat de extra kosten voor het MFA Westwoud via een besloten thema avond vlak voor deze raadsvergadering naar buiten gebracht worden, zonder dat we als raad de kans gehad hebben om hier in detail naar te kijken. Na 19 maanden wachten zonder enige vorm van communicatie over de vooruitgang van dit belangrijke project hadden we op zijn minst toch wel een raadsvoorstel verwacht zodat we als raad hier onze zienswijzen kenbaar hadden kunnen maken. Ja, er was ergens een raadsbrief waarin het meegedeeld werd, maar daar zat geen enkele onderbouwing bij. Nu is het er ergens ingepropt en worden we eigenlijk voor het blok gezet. Deze non-communicatie lijkt toch wel standaard bij dit college te zijn zoals we in het verleden ook al bij andere projecten gezien hebben.