Idso Brouwer GBDDe raadsvergadering van 26 oktober was een prima bijeenkomst waar de rol van de raad als toezichthouder op het college en een goed inhoudelijk debat de hoofdrol speelden. De 3 fracties hadden gezamenlijk een motie ingediend om de handhaving en de communicatie over het vakantiepark in Wijdenes te verbeteren met het doel om verdere escalatie te voorkomen. Uiteindelijk stemde alleen de VVD tegen de motie, maar dat was natuurlijk om hun eigen VVD wethouder te beschermen. Lees hieronder de volledige inleiding van onze fractievoorzitter Idso Brouwer:


Al enige tijd zijn er ontwikkelingen gaande om op het terrein van de voormalige Camping ’t Hof aan de Zuideruitweg in Wijdenes een vakantiepark te realiseren.
Al in 2010 is daar de eerste aanzet toe gegeven door toestemming te geven om op het oostelijke gedeelte 19 vakantiewoningen te realiseren.
Vanaf die tijd zijn er diverse plannen naar voren gekomen die uiteindelijk geresulteerd hebben in een raadsvoorstel met een ontwerpvoorstel. Dit plan werd in principe goedgekeurd, maar via een motie werd er een aantal strikte voorwaarden gesteld waar het park aan moest voldoen. Blijkbaar waren deze voorwaarden niet realiseerbaar voor de ondernemers en hebben zij uiteindelijk besloten om verder te gaan met de ontwikkeling onder het bestaande bestemmingsplan.

De afgelopen jaren zijn er door de ontwikkelaars diverse acties ondernomen die bij zowel de politiek als zeker ook bij de omwonenden vele vragen hebben opgeworpen.
Keer op keer hebben de omwonenden bij de gemeente aan de bel getrokken om hen op de hoogte te stellen van een activiteit die volgens hen niet de vereiste procedures doorlopen had of waarvoor niet de juiste vergunningen aangevraagd waren.
Als politiek hebben wij diverse keren schriftelijke vragen gesteld om te zorgen dat de aandacht gevestigd werd op dit project, speciaal met betrekking tot handhaving en procedures. Hoewel de vragen allemaal technisch beantwoord werden bleven de incidenten doorgaan zoals consequent gerapporteerd door de omwonenden.

Ook de communicatie tussen gemeente en omwonenden is pas erg laat (ergens in januari van dit jaar) echt op gang gekomen; voor die tijd hebben de omwonenden echt het gevoel gehad genegeerd te zijn door de politiek, terwijl zij zich terecht zorgen maakten om de handhaving van de incidenten én hun toekomstig woongenot. Wij vinden het dan ook vreemd en vervelend dat de beleving van de recente gesprekken tussen gemeente en omwonenden nogal verschilt.

Op zichzelf hoeft elk van de incidenten nog niet eens een groot probleem te zijn, maar opgeteld over de laatste jaren is er een patroon zichtbaar dat de indruk geeft dat consequent de handhaving te kort geschoten heeft en de communicatie vanuit de gemeente niet voldoende geweest is. Het lijkt alsof de politieke antenne van betrokkenen niet voldoende is geweest om de klachten van de omwonenden en hun emoties op waarde te schatten.

Bij de omwonenden is de frustratie nu zo hoog opgelopen dat er een groot risico bestaat dat er door hen gerechtelijke stappen genomen gaan worden. Als raadsleden vinden wij dat onwenselijk en willen wij al het mogelijke doen om deze vorm van escalatie te voorkomen, vandaar dat wij via deze motie vreemd aan de agenda het onderwerp toch ter debat willen stellen.
Via dit debat willen wij graag begrijpen waar het fout gegaan is met de handhaving en de communicatie en tevens willen wij begrijpen welke mogelijkheden er nog zijn om bij te sturen om verdere escalatie te voorkomen. Verder willen wij met de motie bewerkstelligen dat er bij de organisatie en het college een verhoogde en intensievere aandacht komt voor dit project waar het de communicatie en de handhaving betreft.